Saturday, June 30, 2007

رويتر: ده ها هزار ایرانی در پاریس، قدرتهای غربی را فراخواندند, تا از تغییرات دموكراتیك در ایران حمایت كنندرويتر: ده ها هزار ایرانی در پاریس، قدرتهای غربی را فراخواندند, تا از تغییرات دموكراتیك در ایران حمایت كنند
دهها هزار ايرانى - پاريس در حمايت از مريم رجوي
رویتر گزارش داد: «روز شنبه ده ها هزار ایرانی در ویلپنت -نزدیكی پاریس- در حمایت از اپوزیسیون ایران تجمع كرده و قدرتهای غربی را فراخواندند, تا از تغییرات دموكراتیك در ایران حمایت كنند.آنها به جامعه بینالمللی هشدار دادند كه آخوندها در آستانه دست یابى به سلاحهای كشتارِ جمعی هستند و تنها راه متوقفكردنِ آنها پایاندادن به سیاست مماشات, اعمال قاطعیت و حمایت از تغییراتِ دموكراتیك در ایران است».تلویزیون رویتر ضمن پخش قسمتهایی از سخنان رئیسجمهور برگزیده مقاومت در گزارش خود, گفت: «مریم رجوی, رئیسجمهور شورای ملی مقاومت ایران, اظهار داشت: «در اینجا گردآمدهایم تا صدایِ هشتاد میلیون ایرانی را به جهان برسانیم كه عهدِ آخوندها به سرآمده است و یك ایرانِ آزاد و دموكراتیك در حال برخاستن است».مریم رجوی در سخنان خود (سیاستهای) احمدینژاد را به چالش كشیده و خطاب به جمعیت, گفت: «صدای ایران، شعارهای جوانان مجاهد و مبارز است كه در قیام علیه سهمیهبندی تحمیلی بنزین فریاد می‌زدند: مرگ بر احمدی نژاد».رویتر در ادامه, گفت: «صدها تن از سیاستمداران و شخصیتهای كشورهای اروپا و آمریكا, كانادا, كشورهای عربی همچون عراق, فلسطین, اردن, الجزایر و تونس, در این تجمع شركت كردند....در تجمع امروز, ایرانیان شورای اروپا را فراخواندند تا حكم ماه دسامبر دادگاه عدالت اروپا را كه نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیست (تروریستی اتحادیه اروپا) خارج ساخت, به اجرا در آورد».رویتر در ادامه انعكاس خود از بزرگترین گردهمایی ایرانیان در خارجِ كشور, یادآوری كرد: «شورای ملی مقاومت ایران كه این تجمع را برگزار كرد, پس از فاشكردنِ برنامههای مخفیِ غنیسازیِ رژیم تهران در سال 2002, توجهات بینالمللی را به خود جلب نمود».

No comments: