Wednesday, October 31, 2007

اخبارپنجشنبه 10آبان - روی تیترها کلیک کنید


آيا تاريخ ميرود تا تكرارشود؟! (( تكراري تلخ))


{{ الف – بيقرار}}
آيا ولاد يميرپوتين وسرگئي لاوروف حامل همان پيام مشابهي نبودند كه پريماكف در مارس 2003 براي صدام حسين به عراق برد؟؟؟!!
آنروزي كه علي لاريجاني استعفا يش را به احمدي نژاد تسليم نمود وغلامحسين الهام سخنگوي دولت پذيرش استعفاي لاريجا ني از د بيري شوراي امنيت ملي را رسما"اعلام نمود، اين موضوع در محافل سياسي وخبري شوكي را برانگيخت تا آتجا كه بسياري اين مسئله را سبب بروز ابهامات درروند مذاكرات هسته اي رژيم با دنياي غرب ارزيا بي كردند. بودند كسا ني، منجمله نگارنده كه اين استعفا را بمثابه كوبيدن آخرين ميخ بر تابوت مذاكرات هسته اي، وبعنوان پاياني براي آغاز يك تراژدي برشمردند. ظاهرا "امروز با آمد و شدهائي كه دارد صورت مي پذيرد، وبا عربده كشي وشاخ و شانه كشيدن ها ئي كه از زبان مسئولين بلندپايه نظام شنيده ميشود، چنين بنظرميرسد كه ديگرجائي براي ابهام در بروز يك واقعيت تلخ واثبات آن گمانه زنيها باقي نمي ما ند.
البته آنچه كه در نخستين روزهاي استعفا رخ نمود و ازابعاد و منظرهاي مختلف مورد بحث وبررسي قرارگرفت، موضوع هنوز با ابهامات، و اگر ومگرهاي زيادي مواجه بود. از جمله اينكه بعضي ناظران و كنشگران سياسي درون و بيرون مرز معتقد بودند كه سياستهاي هسته اي رژيم روشن است و با رفتن لاريجاني يا بدون او اين سياستهاي روشن وتثبيت شده روال خود را طي خواهد نمود. وبعضي خوش بينان براين اعتقاد بودند كه ممكن است با رفتن لاريجاني، دار و دسته احمدي نژاد درپي آن باشند تا اگر قراراست امتيازي گرفته شود، توسط دولت احمدي نژاد آنرا بكف بياورد. اما خيلي زود احمدي نژاد آمد وبر تفكر و انديشه گروه خوش بينان آب پاكي ريخت وگفت: با تغييرات مديريتي هيچ برنامه اي خصوصا "فعاليتهاي هسته اي تغيير نخواهد كرد. حتي تا آنجا پيش رفت كه بار ديگربا استناد به گفته هاي سابق خود مبني بر اينكه از نظراو و نظام پرونده هسته اي پايان يافته است، و مسيررا همان اعلام نمود كه بوده است.
احمدي نژاد و رهبري با ادعاها و حرفهاي خودشان خيال خوش بينان را از بيخ وبن راحت كردند. بنظرميايد كه در آنزمان يك موضوع اساسي چندان مورد توجه قرار نگرفت، در صورتيكه اين مسئله هيچگاه از نظراحمدي نژاد و شخص رهبر دور نمانده بود. آن اينكه لاريجاني در پشت پرده آهنين بعد از حسن روحاني، سياستمداري نزديك به هاشمي رفسنجاني بود كه هدايت پرونده هسته اي را برعهده داشت. اگرچه لاريجاني در زمان زمامداري سيد محمد خاتمي از منتقدان روشهاي دولت او در پيوند با فعاليتهاي هسته اي بود، اما لاريجاني بعدا "دريافت كه درزمان مسئوليت او و دولت احمدي نژاد بود كه پرونده هسته اي رژيم از آژانس هسته اي بال درآورد و به شوراي امنيت ملل متحد پرواز كرد. مضاف برآن اينكه لاريجاني براين واقعيت وقوف داشت كه درپي رفتن پرونده هسته اي به شوراي امنيت دو قطعنامه تحريم، اگرچه نه چندان آذاردهنده و پر زور صادرگرديد كه موجبات نارضائي بخشي ازسردمداران حاكميت را برانگيخت. چند روزي پس از استعفاي لاريجاني كه آرامشي نسبي بر قرار گرديد، روشن شد كه احمدي نژاد قصد دارد تا پرونده هسته اي را راسا "دراختيار بگيرد تا اگر قراراست احتمالا "برگهائي بازي شود، خود احمدي نژاد و پشتيبانان سپاهي او اين برگها را بازي كنند. گرچه كه لاريجاني هم نيزخود ازسرداران سپاه ميباشد.
سعيد ليلاز از نظريه پردازان اقتصادي اصلاح طلبان در پيوند با استعفاي لاريجاني گفته بود: رفتن لاريجاني بلاترديد يك تغييرسياسي بزرگ ونه لزوما "مثبت را در پي خواهد داشت. بدين معنا كه چه بسا دولت احمدي نژاد وكل حاكميت برسرعت فعاليتها ي خود بيفزايند وراديكال تر ازگذشته اقدامات خود، خصوصا "درشرايطي كه قيمت نفت اوج گرفته را شتاب بخشند. درهمين رابطه ابراهيم يزدي طي يك بررسي كه درنشريات داخل منعكس شده بود، با عنوان نمودن مطالب بسيار، ازجمله گفته بود: بيشترازهراحتمالي، اين استعفا را بايد با پرونده هسته اي وپيام ولاد يميرپوتين كه حامل آن بود مرتبط دانست. اين شخصيت ملي – مذهبي مدافع نظام دربخش ديگري ازنظرات خود ميگويد: اختلافات ناشي ازآنچه كه ازقول لاريجاني بعنوان بررسي پيشنهادات پوتين مطرح كرده بود، ميتواند ابهاماتي را بوجود بياورد، چرا كه اين امر نيز از سوي معاون پوتين تائيد شد، اما به فاصله كوتاهي اين نظرلاريجاني توسط احمدي نژاد با صراحت تمام تكذيب شد. يزدي در ادامه بار ديگر تاكيد كرده ومي افزايد: اين استعفا بايد مرتبط با سفرپوتين به ايران وپيام اواز سوي غرب براي رژيم مورد ارزيابي قرار داد، چرا كه پوتين قبل از ورود به تهران براي شركت در اجلاس درياي مازندران، با رهبران غرب منجمله با نيكلاس ساركوزي و انگلا مركل بعنوان دو تن از رهبران با نفوذ در گروه 1+5 و ازهمپيمانان آتشين آمريكا دراين چالش ملاقات كرده بود وبا پيام يا اولتيماتوم آنها راهي تهران شده بود. مهمتر اينكه: پيش از آن نيز پوتين درملاقات با خانم رايس وزيرخارجه و گيتس وزيردفاع آمريكا به رايزني نشسته بود، كه مجموعه اين فاكتورها ميتواند ما را به نقطه اي روشن از واقعيات رهنمون شود. بهمين دليل است كه ابراهيم يزدي درنتيجه گيري خود وبا استناد برآنچه كه انها را منابع خبري مينامد، تائيد ميكند كه با توجه به افزايش موج دامنه دار فشارهاي آمريكا برجمهوري اسلامي، ميتوان به اين نتيجه دست يافت كه پوتين حامل نظرات غرب برعليه ايران بوده است.
دراين ميان شخصيت ديگري بنام داريوش سجادي كه بدون شك ميتوان او را يكي از عناصر كليدي درسرويسهاي اطلاعاتي و استراتژيكي رژيم برشمرد، درتحليل خود پيرامون اين موضوع ميگويد: بلاترديد استعفاي لاريجاني يكي ازمهمترين رويدادها در طول عمر رژيم اسلامي و مناقشه هسته اي ايران با غرب بوده است.
اودر ادامه اضافه ميكند: با توجه به نزديكي اين استعفا با سفر پوتين و اينكه ايشان در ملاقاتش با آيت الله خامنه اي، پيشنهادات خاصي را به ايران ارائه نموده بود و بلافاصله بعد از سفر پوتين، جرج بوش هشدار جنگ سوم جهاني در صورت عدم تعيين تكليف نهائي پرونده هسته اي جمهوري اسلامي را اعلام نمود، لذا ميتوان چنين سفري را دريك قرينه سازي تاريخي به سفر يوگني پريماكف به بغداد در مارس 2003 تشبيه نمود كه طي آن سفر پريماكف بعنوان نماينده پوتين ضمن ملاقات با صدام حسين وهشدار اينكه حمله نظامي آمريكا قريب الوقوع خواهد بود، به صدام حسين پيشنهاد داد تا بمنظور اجتناب از يك تهاجم نظامي درب انبارها و دپوها و مراكز فعاليت سلاحهاي كشتارجمعي خود بر روي سازمان ملل را بگشايد كه شاهد بوديم سردارپوشالي به اصطلاح قادسيه دوم بهردليلي ازپذيرش چنين درخواست و پيشنهادي استنكاف نمود، شايد با اين تصوركه ميتواند درمقابل تهاجم نظامي كشوري چون ايالات متحده آمريكا ايستادگي نمايد.
حالاهم آنچه كه ميتوان ازنظرات ابراهيم يزدي ويار ديگر رژيم يعني داريوش سجادي، و آنچه كه احمدي نژاد و سرداران سپاه و رهبرمعظم انقلاب و ديگران گفته و ميگويند كه آخرين آن همين سخنراني اخير رئيس جمهور رژيم در اجتماع مشتي كودكان و نوجوانا ن بسيجي و بي اطلاع واحساساتي بيان نمود، ميتوان دريافت كه گويا قراراست آقايان حاكم بر مقدرات ملك وملت دچار چنان توهم و خوش خيالي گرديده ومصمم هستند تا چنان قرينه سازي تاريخي را به يقين مبدل نمايند.
سجادي در نتيجه گيري خود ميگويد: با چنين فرضي وبا درنظرگرفتن چنين قرينه سازي ملموسي، ميتوان چنين استنباط نمود كه سفر پوتين ودرفاصله كوتاهي سفرشتاب زده ومذاكرات پشت پرده ((سرگئي لاوروف)) به جمهوري اسلامي اين قرينه سازي تاريخي را بيك حقيقت نه چندان بدور از ذهن تلقي نمود كه ممكن است لاوروف نيز چون سفر مارس 2003 حامل پيامي ازآن دست بوده باشد مبني براينكه ايلات متحده آمريكا عزم خودرا براي يك تهاجم نظامي گسترده وخرد كننده به جمهوري اسلامي جزم كرده و در چنين شرايطي سردمداران جمهوري اسلامي حاضرنيستند تا ازتاريخ درس بگيرند.
لذا با درنظر گرفتن چنين پيش فرضها، وآنچه كه درعرصه جهاني درحال پيگيريست، ميتوان براين حقيقت تلخ كه افقي تاريكي را پيش روي ما ايرانيان قرارداده، براين مهم مهرتائيد گذاشت كه استعفاي لاريجاني بمثابه همان آخرين ميخي بود كه برتابوت مذاكرات كوبيده شد وملت ايران بايد هرلحظه درانتظار اتفاقاتي باشد كه آغاز آن روشن اما پايان آن چندان روشن نمي نمايد.
درچنين وضعيتي است كه يك ملت درهم شكسته شده بايد هر لحظه درانتظارغرش موشكها وپرواز هواپيماهائي باشند كه غرش و پروازشان بجز ويراني مملكت هيچ ارمغاني را درپي نخواهد داشت. چراكه رهبران اين نظام ضدايراني وضدبشري كه ازهمان روزنخست كمترين اعتقادي به منافع ملي وآباداني وزنده بودن شالوده هاي زيربنائي اين مملكت درمغز متحجرشان نداشتند همچنان برطبل جنگ ميكوبند.
اما اين بي وطنان لامذهب وايران بر بادده بايد بدانند كه اگراين سرزمين اهورائي ومقدس بدليل بي خردي مشتي ملاي بي وطن مورد تهاجم نظامي قراربگيرد وچنين تهاجمي منجربه نابودي ومحوآنها شود كه منطقا "بايد چنين باشد، اين ملت بزرگ خواهد توانست كه با تمامي تنگناهائي كه درطي سه دهه گذشته داشته، با الهام از فرهنگ ديرپاي خود، و با الهام از فرهنگ فردوسي وحافظ وسعدي ومولانا و خيام و... بر ويرانه هاي اين نظام جهنمي ايراني ديگر را بنا سازد. اگرچه بسيار پرهزينه.
ايران - تهران 9/8/8
6

جرای حکم اعدام صغری را متوقف کنید

ا
از سایت زنستان
نامه 900 نفر از فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی به رئیس قوه قضاییه: اجرای حکم اعدام صغری را متوقف کنید
ریاست محترم قوه قضائیه جناب آقای هاشمی شاهرودی
همچنان که انتظار می رفت بار دیگر انسانی به اتهام جرمی که به دوران کودکی وی باز می گردد در معرض اجرای حکم اعدام قرار گرفت.
صغری که از سن 9 سالگی برای کار به منزلی سپرده شده بود در سیزده سالگی به اتهام قتل فرزند خانواده روانه زندان شد و سپس به قصاص محکوم شد.
صرفنظر از اینکه سن صغرا دلیل موجهی است تا از صدور حکم اعدام جلوگیری به عمل آید، حتی به گفته وکیل و قاضی پرونده نیز اسناد و مدارک موجود درپرونده شک و شبهه فراوانی را برای انتساب جرم به صغرا ایجاد می نمایند.
صغرا 18 سال زندان را در بیم و هراس اجرای حکم قصاص به سر کرده است و یک بار نیز در سن 17 سالگی تا پای چوبه دار و اجرای حکم رفته است و سالها زندان سلامت جسمی و روانی اش را به خطر انداخته است.
او که چندی پیش به صورت قانونی و با بررسی دقیق پرونده توسط قاضی جدید به قید وثیقه از زندان آزاد شد با درخواست اولیای دم در آستانه بازگشت به زندان و اجرای حکم قرار گرفته است.
ما امضاء کنندگان زیر ضمن درخواست لغو اعدام کودکان زیر 18 سال، موکداً خواهان توقف اجرای حکم صغرا، رسیدگی مجدد به پرونده و صدور حکم برائت برای وی هستیم
از طرف جمعی از فعالین و حامیان حقوق بشر

فیگارو: طرح حمله آمریکا به رژیم تهران آماده است


روزنامه فرانسوی فیگارو در گزارشی با عنوان 'آمريكا آماده حمله به رژیم تهران است'، نوشت آنهايیكه فکر می کنند مشکلات آمريكايیها در عراق آنها را از جنگ علیه رژیم تهران باز می دارد، در اشتباه اند.
فیگارو نوشت طرح حمله آمریکا به رژیم تهران آماده است. این طرح شامل بمباران هوايی، حملات موشکی و عمليات زمينی با نيروهای ويژه خواهد بود. براساس این طرح، پایگاههای سپاه پاسداران و مراکز نظامی رژیم تهران هدف حمله قرار خواهند گرفت.
به نوشته این روزنامه فرانسوی، نيروی دريايی انگلستان مسئول مقابله با واکنش احتمالی رژيم تهران در خلیج فارس خواهد بود.
فيگارو نوشت گوردون براون، نخست وزير انگستان به رئيس جمهور آمريكا گفته است در صورت اثبات دست داشتن رژیم تهران در عملیات مهم تروریستی، از اقدام نظامی عليه اين رژيم حمایت خواهد کرد.
فیگارو نوشت اين امر با اظهارات ژنرال دان مک نيل، فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان مبنی بر حمایت رژیم تهران از شبه نظامیان اسلامگرا در این کشور اثبات ميشود. علاوه بر اين ژنرال ديويد پتريوس، فرمانده نيروهای ائتلاف در عراق نیز رژيم تهران را به دست داشتن در عملیات مرگبار علیه نیروهای آمریکايی و انگلیسی متهم کرده است.
نشریه تایم چاپ آمریکا نیز در آخرین شماره خود با اشاره به متهم شدن سپاه پاسداران به دست داشتن در برنامه های تسلیحات هسته ای و حمایت از تروریسم نوشته بود سخت تر شدن مواضع ایالات متحده، بیانگر یک چرخش قاطع، نه صرفا برای متوقف ساختن برنامه هسته ای رژیم تهران، بلکه برای پایان دادن به حکومت ملایان در ایران است.

دو سال زندان جريمه 24 ميليارد توماني را پاك كر‬!


دو سال زندان جريمه ‪ ۲۴‬ميليارد توماني را پاك كرد!
ايرنا:يكي ازدانه درشت‌هاي پرونده‌هاي قاچاق كالا كه به اتهام قاچاق تحت پوشش ترانزيت به پرداخت بيش از ‪ ۲۴‬ميليارد تومان محكوم شده بود ، كاملا قانوني و بدون آنكه تعهدي براي پرداخت بدهي خود داشته باشد،از زندان آزاد شد. يك مقام آگاه در امر مبارزه با قاچاق كالا وارز درگفت وگو با خبرنگار خبرهاي ‪ ۱۶‬گفت: " قاسم م."، از متهمان پرونده بزرگ ‪ ۸۰‬ميليارد توماني است كه با استناد به يكي از قوانين آزاد شده است . وي گفت : براساس اين قانون اگر فردي متخلف بدون شرط جدي دو سال را در زندان بسر ببرد و توانايي پرداخت جريمه را نداشته باشد ، آزاد مي‌شود. " قاسم م."، درسال ‪ ۷۸‬نيز توسط دادگاه انقلاب اسلامي سرخس به اتهام حمل كالاي قاچاق به پرداخت ‪ ۳۰۰‬ميليون ريال جزاي نقدي و تحمل دو سال حبس تعليقي محكوم شده بود. نامبرده درسال ‪ ۸۳‬نيز توسط دادگاه انقلاب اسلامي تهران به اتهام قاچاق كالا به پرداخت ‪ ۱۴‬ميليارد ريال و تحمل ‪ ۷۴‬ضربه شلاق تعزيري محكوم شد. اين مقام آگاه همچنين از مرخصي "مهرداد م."، يكي ديگر از متهمان دانه درشت اقتصادي در حال حاضر خبر داد كه مرداد ماه سال گذشته توسط شعبه ‪ ۳۸‬دادگاه انقلاب اسلامي مستقر در مجتمع امور اقتصادي محاكمه و به پرداخت بيش از ‪ ۱۱۰‬ميليارد ريال محكوم شد
.

فاصله فراوان ايران و قطر در بهره برداري از مخزن مشترك گازي


فاصله فراوان ايران و قطر در بهره برداري از مخزن مشترك گازي
ايرنا : "قطر" شريك ايران در ميدان گازي پارس جنوبي در خليج فارس، در نظر دارد توليد گاز طبيعي مايع شده (ال ان جي) را تا سال ‪ ۲۰۱۰‬ميلادي به ‪۷۷‬ ميليون تن در سال افزايش دهد. توليد ‪ ۷۷‬ميليون تن "ال ان جي" از ميدان گازي پارس جنوبي تا سال ‪۲۰۱۰‬ ميلادي معادل روزي حدود ‪ ۴۰۰‬ميليون مترمكعب گاز، برابر با توسعه ‪ ۱۶‬مرحله تعريف شده ميدان پارس جنوبي در بخش ايراني است. اين فقط برنامه‌هاي اين كشور در توليد "ال ان جي" است ، درحاليكه برنامه‌هاي ديگري براي صادرات گاز از طريق خط لوله به كشورهاي همسايه اش دارد. ايران تاكنون فقط موفق به بهره برداري از پنج مرحله توسعه ميدان پارس جنوبي معادل ميانگين ‪ ۱۲۵‬ميليون مترمكعب گاز در روز شده است. كارشناسان بازار گاز به طور خوش بينانه پيش بيني مي‌كنند كه ايران تا سال ‪ ۲۰۱۰‬بهره برداري از مرحله ‪ ۱۰‬توسعه ميدان را به نتيجه خواهد رساند. به عبارت ديگر در آن زمان قادر به برداشت ميانگين ‪ ۲۵۰‬ميليون مترمكعب گاز در روز خواهد شد. قطر درسال ‪ ۱۹۹۱‬توليد از ميدان مشترك پارس جنوبي را آغاز كرد و ايران در سال ‪ ۲۰۰۱‬موفق به اين امر شد.

ایران را به رفع نقایص در مبارزه با پول شویی فرا خواند

ایران را به رفع نقایص در مبارزه با پول شویی فرا خواند
خبرگزاری «نووستی» : گروه بین المللی FATF ) The Financial Action Task Force) ایران را فرا خواند که در اسرع وقت تدابیری برای رفع نقایص موجود در مسئله مبارزه با پول شویی درآمدهای غیر قانونی و تامین مالی تروریسم اتخاذ کند. این مطلب در اطلاعیه روز سه شنبه سازمان نظارت مالی روسیه آمده است. در این اطلاعیه گفته می شود: "گروه FATF نگران این است که نبود سیستم جامع مقابله با پول شویی و تامین مالی تروریسم در جمهوری اسلامی ایران، عاملی جدی برای آسیب پذیر سازی سیستم مالی بین المللی است". بدین ترتیب از ایران خواسته شده است که تدابیری برای رفع نقایص در مبارزه با درآمدهای غیر قانونی و تامین مالی تروریسم اتخاذ کند، از جمله تدابیری که در گزارش صندوق بین المللی ارز در سال 2006 در رابطه با ایران قید شده اند. صندوق بین المللی ارز همه ساله چنین گزارش هایی درباره کشورهای عضو منتشر می کند. اعضای FATF به موسسات مالی خود درباره ریسک های مربوط به این نقایص در ایران اطلاع می دهند. در عین حال این سازمان به همکاری با ایران در این راستا ابراز امیدواری نمود. FATF توسط هفت کشور صنعتی جهان (آمریکا، ژاپن، آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و کانادا) در سال 1989 به پیشنهاد رئیس جمهور فرانسه تاسیس شده بود. این سازمان توصیاتی را در زمینه مبارزه با جرایم مالی در سطح ملی و بین المللی تنظیم می کند.

کارگران نی بر نیشکر هفت تپه دست به اعتصاب زدند


کارگران نی بر نیشکر هفت تپه دست به اعتصاب زدند
کارگران نی بر نیشکر هفت تپه دست به اعتصاب زدند. پس از گذشت دو ماه از شروع به کار کارگران نی بر نیشکر هفت تپه بیش از هزار و صد ونفر از این کارگران به دلیل دریافت نکردن مطالبات گذشته و حقوق دو ماهه فصل جدید از صبح روز گذشته یعنی دوشنبه 1386/8/7 در کمپ نی بری این شرکت دست به اعتصاب زدند. کارگران نی بری هفت تپه که معروف به کارگران نی بری سیاه هستند که از ابتدای فصل پائیز تا اواخر فصل بهار برای شرکت نیشکر کار می کنند ولی جزء پرسنل شرکت محسوب نمی شوند و در نظام استخدامی نیستند و به همین دلیل و عدم وجود مرجعی برای دفاع از آنان در بسیاری از موارد از حداقل مزایا یک گارگر ساده نیز محروم می باشند وبه دلیل فصلی بودن فعالیتهایشان مدیران شرکت از آنان سو استفاده های فراوانی می کنند از روز گذشته کارگران نی بر سیاه هفت تپه امروز اعلام کردن اعتصاب ما هم چون اعتصاب سایر کارگرا شرکت با موقیت نسبی را به همراه داشته است اما تا گرفتن کلیه مطلاباتمان ادامه خواهد داشت. خبرنگار مستقل استان خوزستان ابولفضل عابدینی

اعتراض روزنامه نگاران ایرانی به مدیران مطبوعات


اعتراض روزنامه نگاران ایرانی به مدیران مطبوعات
بی بی سی : 222 روزنامه نگار ایرانی با صدور بیانیه ای به آنچه رفتارغیرحرفه ای و غیرصنفی برخی از مدیران مطبوعات خوانده اند اعتراض کرده و مدیران مطبوعات را به رعایت حقوق صنفی روزنامه نگاران فراخوانده اند.این بیانیه به دنبال اخراج دو روزنامه نگار اقتصادی از یکی از روزنامه های اصلاح طلب صادر شده است. مدیران این روزنامه اخراج این دو روزنامه نگار را به نقض مقررات کاری نسبت داده اند، اما امضاکنندگان بیانیه اعتقاد دارند که اخراج این افراد به دلائل اعتراضات صنفی آنان صورت گرفته است.صادرکنندگان بیانیه که عمدتاً به مطبوعات اصلاح طلب تعلق دارند نوشته اند که در شرایطی که روزنامه نگاران به دلیل داشتن اندیشه اصلاحگر مورد عتاب قرار می گیرند، برخی مدیران مطبوعات نیز که از چهره های سیاسی یا اقتصادی اند، برای استفاده از توان اجرایی و حرفه ای روزنامه نگاران حقوق صنفی آنان را نادیده می گیرند و بر مشکلات اجتماعی آنان می افزایند، به گونه ای که روزنامه نگاران احساس می کنند در برابر پیکانی دو وجهی قرار گرفته اند.این روزنامه نگاران بیانیه خود را هشداری صنفی به مدیرانی می دانند که "کنش و واکنشهای سیاسی و اقتصادی آنها را میهمان مطبوعات کرده است، میهمانانی که بهتر است حقوق صنفی میزبانان خود را رعایت کنند".امضاکنندگان بیانیه ابراز نگرانی کرده اند که اخراج و بیکارکردن روزنامه ‌نگاران از سوی برخی مدیران مطبوعات در حال تبدیل شدن به رویه است و از انجمن صنفی روزنامه ‌نگاران ایران خواسته اند با برگزاری نشستی عمومی، این مسأله را بررسی و تصمیمات مقتضی برای دفاع از حقوق معیشتی صنفی روزنامه ‌نگاران اتخاذ کند.عبدالرضا تاجیک، یکی از امضاکنندگان بیانیه، روند اخراج و حذف روزنامه نگاران را با انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار است چهار ماه دیگر برگزار شود مرتبط می داند و می گوید مدیران مطبوعات در راستای بهره برداریهای انتخاباتی به دنبال آنند که روزنامه نگارانی را که دیدگاههای سیاسی شان با آنان هماهنگ نیستند حذف کنند و افراد هماهنگ با خود را جایگزین آنان کنند.در بخش دیگری از بیانیه نسبت به حضور "منفعت طلبان" در مطبوعات هشدار داده شده و آمده که این افراد با تنگ شدن فضا برای روزنامه نگاران "متعهد"، امکان فعالیت بیشتری یافته ‌اند. عبدالرضا تاجیک می گوید که منظور از منفعت طلبان در این بیانیه کسانی است که به ارزشهای روزنامه نگاری وفادار نیستند و در تنها راستای سودآوری برای خود و صاحبان روزنامه ها تلاش می کنند.وی می گوید دو روزنامه نگار اقتصادی که اخیراً اخراج شده اند همواره می کوشیدند مرز میان خبر و آگهی در روزنامه ها رعایت شود، در حالی که برخی از گردانندگان روزنامه ها می کوشند این قبیل روزنامه نگاران را حذف و کسانی را جایگزین آنان کنند که بر خلاف اصول روزنامه نگاری، مرز میان خبر و آگهی را کمرنگتر کرده، از این راه منافعی برای خود و
مطبوعات کسب کنند
.

فیفا هشدار داد ؛ فوتبال ایران هم تعلیق می شود


فیفا هشدار داد ؛ فوتبال ایران هم تعلیق می شود
پس از اینکه فیفا در نشست کمیته اجرایی خود فوتبال کویت را از حضور در تمام فعالیت های بین المللی تعلیق کرد،نام ایران هم به عنوان گزینه بعدی تعلیق مطرح شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فیفا، کمیته اجرایی فیفا روز دوشنبه برگزار شد که طی آن کویت به دلیل دخالت های دولت در فوتبال این کشور، از حضور در تمام فعالیت های بین المللی تعلیق شد. این در حالی است که در این جلسه تاکید شد فوتبال کشورهای ایران، پرو و جمهوری آفریقای مرکزی هم به دلیل مشابه در خطر تعلیق از فعالیت های بین المللی قرار دارند.طبق اعلام برگزار کنندگان جاسه اجرایی فیفا،اولین قانون فیفا این است که سیاست را از ورزش دور نگه دارد و بر همین اساس با کوچک ترین دخالتی از سوی دولت ها در ورزش مخالفت خواهد کرد و حکم به تعلیق تیم ها می دهد که کویت نمونه بارز این سیاست است.فوتبال ایران سال گذشته یک بار از سوی فیفا تعلیق شد اما پس از اینکه مقرر شد اساسنامه جدید و منطبق با استانداردهای فیفا برای فوتبال کشور تهیه شود، این محرومیت لغو شد.با این حال فدراسیون بین المللی فوتبال تا پایان سال 2007 به فوتبال ایران مهلت داده است انتخابات خود را برگزار کند. در غیر اینصورت بازهم فوتبال کشورمان با تعلیق و محرومیت مواجه خواهد شد.

وزیر امورخارجه روسیه پیام ولادیمیر پوتین را به احمدی نژاد داد


وزیر امورخارجه روسیه پیام ولادیمیر پوتین را به احمدی نژاد داد
شبکه خبر : وزیر امورخارجه روسیه دیشب در دیدار با احمدی نژاد ، پیام ولادیمیر پوتین رییس جمهوركشورش را به وی داد. به گزارش شبكه خبر، محمود احمدی نژاد در دیدار سرگئی لاوروف وزیرامورخارجه روسیه با تاكید بر موضع اصولی تهران در توسعه روابط همه جانبه با مسكو گفت :جمهوری اسلامی ایران برای گسترش روابط خود با روسیه عزم جدی دارد. احمدی نژاد همچنین بر ادامه فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران درچارچوب قوانین بین المللی و زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی تاكید كرد و افزود:تهران مصمم است كه همكاری های خود را با آژانس ادامه دهد. وزیرامورخارجه روسیه نیز در این دیدار بر گسترش مناسبات دوجانبه تاكید كرد و برگزاری موفق اجلاس سران كشورهای حاشیه خزر را به رییس جمهور تبریك گفت و تعامل و تداوم همكاری های جمهوری اسلامی ایران و آژانس را خواستار شد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه كه برای مذاكره با مسئولان ايران عصر دیروز وارد تهران شده بود بامداد امروز تهران را ترك كرد
.

آرمان صداقتی،بهنام سپهرمند و مازیار سمیعی 3 دانشجوی بازداشت شده در تجمع دیروز هستند


آرمان صداقتی،بهنام سپهرمند و مازیار سمیعی 3 دانشجوی بازداشت شده در تجمع دیروز هستند
ادوارنیوز: آرمان صداقتی، بهنام سپهرمند و مازیار سمیعی دانشجویان بازداشت شده در تجمع دیروز دانشگاه علامه هستند. علی نیکونسبتی مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت در مصاحبه با خبرنگار ادوار نیوز در مورد وضعیت 6 دانشجوی بازداشتی در تجمع دیروز انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه گفت :این دانشجویان پس از دستگیری توسط نیروهای انتظامی به وزارت اطلاعات تحویل داده شدند که سه نفر از آنها که از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر بودند در بامداد امروز و پس از اخذ تعهد آزاد شدند. نیکو نسبتی ادامه داد سه دانشجوی دیگربه نامهای آرمان صداقتی عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، بهنام سپهرمند دانشجوی دانشگاه تهران و از اعضا شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت و مازیار سمیعی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی همچنان در بازداشت وزارت اطلاعات به سر می برند. وی با تشکر از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه برای برگزاری مراسم دیروز و دفاع از استقلا ل دانشگاه به اعتراض شدید نسبت به عملکرد مسئولان دانشگاه علامه طباطبایی پرداخت و گفت برکناری رئیس انتصابی دانشگاه ، بازگشت دانشجویان محروم شده از تحصیل به کلاسهای درس و آزادی تشکلهای دانشجویی برای فعالیت که درطومار هزار امضایی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی نیز به آن اشاره شده بود لازمه بازگشت آرامش به دانشگاه علامه است . وی خاطر نشان کرد بازداشت دانشجویان منتقد به بی تدبیریهای مسئولان نشان از عزم جدی مسئولان برای سرکوب منتقدان به هر نحو ممکن است و باردیگر دروغ بودن وجود آزادی بیان که چندی است ازسوی رئیس دولت تبلیغ می شود را اثبات می کند.

مجازات شدید در انتظار کارمندانی که از لباس های غیر مجاز استفاده کنندشش ماه انفصال از خدمت تا اخراج کامل


مجازات شدید در انتظار کارمندانی که از لباس های غیر مجاز استفاده کنندشش ماه انفصال از خدمت تا اخراج کامل
فرارو : به گزارش خبرنگار فرارو، بر اساس آنچه در سایت رسمی پلیس ایران در مورد نحوه برخورد با تولید کنندگان و استفاده کنندگان لباسهائي كه بنا به توصیف این نیرو «استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه دار مي كند» مجازات‌های بسیار سنگینی در نظر گرفته شده است. بر اساس بندهایی از این قانون این قانون که ذیل «قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائي كه استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه دار مي كند» شرح داده شده «كسانيكه در انظار عمومي وضع پوشيدن لباس و آرايش آنان خلاف شرع و يا موجب ترويج فساد و يا هتك عفت عمومي باشد ،توقيف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاكمه و حسب مورد به يكي از مجازاتهاي مذكور در ماده 2 محكوم مي گردند.» در بخش دیگری از قانون فوق، تصریح شده که چنان چه مجرم کارمند دولت باشد، علاوه بر مجازات های فوق به انفصال موقت و حتی انفصال دائم و اخراج از سازمان و ارگان موردنظر محکوم خواهد شد. در ماده هشتم این قانون آمده است: « آئيننامه اجرائي اين قانون با پيشنهاد شوراي عالي قضائي به تصويب هيات دولت خواهد رسيد.» در ماده اول این قانون آمده است لباس‌ها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروه‌های ضداسلام یا انقلاب باشند، از مصادیق جرم بوده و با متخلفانی که اقدام به تولید و تهیه و نیز پوشیدن این لباس‌ها کنند، برابر قانون مذکور رفتار خواهد شد. این قانون همچنین مرجع رسیدگی کننده به جرایم فوق را دادگاه های انقلاب اسلامی معرفی کرده و همچنین اعلام شده که آئین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد شورای عالی قضایی به تصویب هیئت دولت خواهد رسید. این در حالی است که نیروی انتظامی پیشتر در راستای طرح ارتقای امنیت اجتماعی اقدام به راه‌ندازی گشت‌های ارشاد کرده بود. این واحدها با استقرار در میادین اصلی شهر تهران به افرادی که پوشش مناسب نداشتند، تذکر داده و در صورت مقاومت متخلفین نسبت به بازداشت آن ها اقدام می کرد.

عکسی که سبب توقيف يک هفته نامه قزوين شدعکسی که سبب توقيف يک هفته نامه قزوين شد
khorshied.blogfa.com وبلاگ خورشيد: در خبرها آمده بود که هفته گذشته نشریه مینودر از هفته نامه های قزوین توقیف شد. آنچه تا این لحظه به عنوان یکی از دلایل توقیف مطرح شده است ؛انتشارتصویری است که به زعم برخی مقامات بر خلاف شئونات اسلامی بوده است . نکته جالب آنکه این تصویر دوسال پیش ودر بخش آگهی نشریه مینودر به چاپ رسیده و پس از گذشت دوسال هفته گذشته باعث توقیف نشریه شد .گفتنی است نشریه مزبور در شماره های آخرین خود با چاپ مطلبی از انتصاب همسر استاندار قزوین به سمت مشاور استاندار انتقاد کرده بود.تصویر سمت چپ همان تصویری است که باعث توقیف نشریه مینودر شده است
:

حمله به خودروي ديپلمات ايراني در كويت


حمله به خودروي ديپلمات ايراني در كويت
جهان نيوز : به گزارش «جهان»، در اين حادثه خودروي ديپلمات نمايندگي سياسي جمهوري اسلامي ايران در كويت كه داراي پلاك سياسي نيز بود، در پاركينگ دانشگاه كويت از طرف فرد يا افرادي ناشناس مورد حمله قرار گرفت و ضربات چاقو و تكه تكه شدن لاستيك از جمله صدماتي است كه به اين خودرو وارد شده است.اين حادثه درحالي اتفاق افتاده است كه نگهبانان دانشگاه كه در نزديكي پاركينگ حضور داشته اند از مشاهده اين امر و خسارت وارده، اظهار بي اطلاعي كردند .اين چهارمين بار در سال‌هاي اخير كه به خودروي ديپلمات هاي ايراني در كويت حمله مي شود .در سال‌هاي گذشته نيز شيشه خودروي چند ديپلمات نمايندگي سياسي جمهوري اسلامي ايران در كويت از طرف كساني كه شناسايي نشده اند، شكسته شده است كه شواهد نشان مي دهد، قصد سرقت خودرو را داشته‌‌اند.گفتنی است چند ماه پیش حمله افراد ناشناس به یک دیپلمات کویتی در تهران موجب ایجاد جنجال وسیعی از سوی مطبوعات کویتی علیه ایران شد.

1+5 درباره ايران با يكديگر مذاكره مي‌كنند


1+5 درباره ايران با يكديگر مذاكره مي‌كنند
خبرگزاري رويتر به نقل از مقامات آمريكايي گزارش داد: پنج عضو دايم شوراي امنيت و آلمان قرار است هفته‌ي جاري در لندن با يكديگر ديدار و در بحبوحه‌ي شكاف ميان واشنگتن و سازمان ملل بر سر برنامه هسته‌يي تهران در خصوص اعمال تحرمي‌هاي جديد عليه اين كشور مذاكره كنند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين خبرگزاري به نقل از مقامات ياد شده كه از اشاره به نام‌شان خودداري كردند، افزود كه انتظار دارند پنج عضو دايم شواري امنيت و آلمان تا يكشنبه‌ي آينده با يكديگر ديدار كنند. سرگئي لاوروف، وزير امور خارجه‌ي روسيه روز سه‌شنبه در سفر غيرمنتظره به تهران با رييس جمهور و وزير خارجه ايران ديدار كرد. وي به خبرنگاران گفت كه تحريم‌هاي اقتصادي يكجانبه به تلاش جمعي براي حل مساله‌ي هسته‌يي ايران كمك نخواهد كرد. محمود احمدي نژاد، رييس جمهور ايران روز سه‌شنبه گفت كه ايران عقب نشيني نخواهد كرد و با هيچكس بر سر حقوق مشروع و قانوني‌اش مذاكره نخواهد كرد. نشست انگليس، چين، فرانسه، روسيه، آمريكا و آلمان قرار بود دو هفته‌ي قبل برگزار شود اما چين در اعتراض به حضور دالايي لاما در كنگره‌ي آمريكا اين نشست را به تعويق انداخت. هدف از برگزاري اين نشست مذاكره درباره‌ي سومين قطعنامه‌ي احتمالي تحريم عليه ايران به علت خودداري تهران از تعليق غني سازي اورانيوم است. هنوز مشخص نيست كه نشست لندن روز پنجشنبه برگزار مي‌شود يا جمعه. قدرت‌هاي بزرگ جهاني در ماه سپتامبر توافق كردند راي گيري درباره تحريم‌هاي سخت‌تر عليه ايران را تا اواخر ماه نوامبر به تعويق بيندازند. اين اقدامات به گزارشات محمد البرادعي، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي و خاوير سولانا، رييس سياست خارجي اتحاديه اروپايي درباره‌ي ايران بستگي خواهد داشت. روسيه و چين با اقدام سريع در جهت تحريم اقتصادي ايران مخالفند و مي گويند تهران بايد براي همكاري با آژانس به منظور روشن شدن فعالتي‌هاي هسته‌يي گذشته‌اش فرصت بيشتري داشته باشد. البرادعي به تازگي با اعلام اينكه موضع سرسختانه واشنگتن عليه تهران غير سازنده است، خشم آمريكا را برانگيخت.

سازمان بین المللی کار : قوانین ایران به نفع دولت و تبعیض آمیز است


سازمان بین المللی کار : قوانین ایران به نفع دولت و تبعیض آمیز است
بی بی سی : یک گروه شش نفره از سازمان بین المللی کار که بررسی آزادی انجمن ها و وضعیت دستمزدهای کارگران به ایران سفر کرده است، قوانین ایران را تبعیض آمیز و به نفع دولت ارزیابی کرده و از دولت خواسته تا این قوانین را هر چه زودتر اصلاح کند."کلوپاترا دامبیا" سرپرست هیات اعزامی سازمان بین المللی کار در نشست کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران تاکید کرده که "آزادی انجمن ها حق کارفرمایان و کارگران است تا خود را سازماندهی کنند." یکی از موضوعات اصلی که این گروه شش نفره آن را بررسی می کنند این است که ایران به مقاوله نامه های ۹۵ (حمایت از دستمزدها) و ۱۱۱( آزادی انجمن ها) پیوسته اما اجرای آن با مشکلاتی مواجه است.به گفته دامبیا، هیات به این نتیجه رسیده که در خصوص این کنوانسیون نتایج خوبی حاصل شده اما هنوز مشکلات زیادی وجود دارد که بین خانم ها و آقایان در قانون کار ایران تبعیض زیادی وجود دارد.بحث در باره تبعیض بین زنان و مردان کارگر در مورد ایران جدی است اما مقامات ایران می گویند که نزدیک به ۶۵ درصد پذیرفته شدگان کنکور سراسری زنان هستند و تقسیم مسئولیت ها نیز بین زن و مرد تبعیضی وجود ندارد.سازمان بین المللی کار بر آزادی انجمن های کارگری و کافرمایی تاکید دارد و به گفته خانم دامبیا، آزادی انجمن ها حق کارفرمایان و کارگران است تا خود را سازماندهی کنند.دولت ایران در دو سال اخیر در مخالفت با برخی تشکلهای کارگری و کارفرمایی، تلاش کرده تا تشکل هایی موازی ایجاد کرده و تشکل های سابق را منحل کند.
مخالفت دولت با سه مقاوله نامهاز مدت ها پیش بحث در باره مقاوله نامه های الحاقی سازمان بین المللی کار نیز در ایران جریان دارد و این کشور از هشت مقاوله نامه الحاقی سه تای آنها را نپذیرفته است و هیات اعزامی سازمان بین المللی کار برای مذاکره در زمینه این مقاوله نامه ها و مسائل دیگر با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس دیدار کرده است.موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ایران گفته است که ایران سه مقاوله نامه "امکان تقاضای دسته جمعی و مذاکرات دست جمعی" تشکیل گروه و تشکیلات حزبی از سوی کارگران" و "منع به کارگیری کارگران زیر سن معین" را نپذیرفته است.به گفته آقای ثروتی، مجلس موافق این سه مقاوله نامه است اما نماینده دولت اعلام کرده که "هنوز شرایط جمهوری اسلامی ایران برای اجرای این سه مقاوله نامه فراهم نشده است."فعالیت های ILO در تهران، پس از انقلاب ۱۹۷۹ و تحریم ایران از سوی کشورهای اروپایی و آمریکایی متوقف شد. به رغم تعطیلی دفتر این سازمان، ایران همکاری گسترده ای با سازمان بین‌المللی کار داشته و سعی کرده با ایفای نقشی فعال تر از همکاری بیشتر این سازمان بهره مند شود.تقویت موسسات ایمنی و بهداشت کار، مدرن سازی نظام اطلاع رسانی بازار کار، اصلاح نظام دستمزد، بیمه اجتماعی و توسعه کارگاههای کوچک و متوسط و اشتغال، بخشی از فعالیت های سازمان بین المللی کار در ایران است.پنج سال پیش سازمان بين ‌المللی كار پس از اعزام هيات ويژه ‌ای برای بررسی وضعيت تشكل‌ های كارگری به ايران، گزارشی منتشر كرد که در آن اعلام شده بود كه در ايران آزادی تشكل ‌های كارگری وجود ندارد.به نظر کارشناسان این سازمان، شوراهای اسلامی كار كه به عنوان نمايندگان جامعه كارگری فعال هستند را نمی ‌توان انجمن‌ های واقعی كارگران دانست.انتشار گزارش سازمان بين‌ المللی كار در ايران با واكنش تند خانه كارگارگر و شوراهای اسلامی كار روبرو شد.در اين گزارش با اشاره به نقش مهم شوراهای اسلامی كار تاكيد شده بود كه برای شكل گيری يك نهضت آزاد و مستقل بايد برخی مواد قانون كار اصلاح شود.به نظر هيات سازمان بین المللی کار در صورت اصلاح برخی از مواد قانون کار ا"ين اطمينان حاصل می ‌شود كه هيچ ‌گونه انحصارطلبی در نمايندگی اشكال مختلف تشكل ‌های كارگری وجود ندارد."قرار بود فعالیت سندیکاها قانونی شود و سندیکاها نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی نقش مشورتی و مشارکت و رفاهی را برعهده بگیرند اما سرنوشت این برنامه هنوز نامعلوم است.قانون کار ايران که ۱7 سال پيش به اجرا گذاشته شده است مشکلاتی دارد و دولت محمد خاتمی تلاش می کرد تا برای پيوستن به برخی مقاوله نامه های اين سازمان، با همکاری سازمان بين المللی کار بخشی از قانون کار را اصلاح کند اما مشخص نیست که این اقدامات به کجا رسیده و وزارت کار ایران اکنون چه برنامه ای برای اصلاح قانون کار دارد؟

واشنگتن سعی دارد با میانجیگری روسیه، ایران را وادار به توقف غنی سازی اورانیوم سازد"


" واشنگتن سعی دارد با میانجیگری روسیه، ایران را وادار به توقف غنی سازی اورانیوم سازد"
روزنامه RBC Daily، خبرگزاری «نووستی» : روز گذشته "سرگی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه بطور غیر منظره برای انجام مذاکراتی با "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهور ایران، وارد تهران شد. موضوعات اصلی گفتگوها، برنامه هسته ای ایران و همکاری های ایران و روسیه بودند. فدراسیون روسیه سعی دارد مناقشه بین واشنگتن و تهران را حل کرده و نقش میانجی را بر عهده گیرد، اما ناظرین یقین دارند که بعید است مسکو بتواند طرحی مورد پذیرش هر دو طرف برای خروج از بن بست ایران ارائه دهد. طی این ماه دومین بار بود که لاوروف به تهران سفر کرد. در اواسط اکتبر وی به همراه "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه در دومین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر به تهران سفر کرده و در مذاکرات با رئیس جمهور ایران نیز حضور یافت. اما علیرغم تلاش های دیپلماسی روسیه، تا کنون جهشی در حل مشکل هسته ای ایران دیده نشده است. کارشناسان بالعکس می گویند که تنش ها بین ایران و آمریکا بیشتر نیز شده اند. یکی از نشانه های وخامت در روابط، استعفای داوطلبانه "علی لاریجانی" مذاکره کننده ارشد ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی از مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی ایران بود. بجای او "سعید جلیلی" یکی از یاران احمدی نژاد منصوب شد که پیشتر معاون وزیر خارجه ایران بود. "یوگنی ساتانوفسکی" رئیس انستیتو خاور نزدیک روسیه معتقد است: "مقامات ایران مشخصاً نشان دادند که بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اصولگرایان تکیه دارند. این به ایجاد وضعیت فوق العاده در ایران کمک می کند و خود ایران تا حد بسیاری مناقشه بر می انگیزد، چرا که اکنون در راس حکومت ایران افرادی قرار دارند که برای آنها ایدئولوژی مهم است و نه وجود فیزیکی و یا اقتصاد". آمریکا بلافاصله به تغییرات کادری در شورای عالی امنیت ملی ایران واکنش نشان داد. در اواسط هفته گذشته دولت آمریکا اعمال تحریمات جدید اقتصادی علیه سپاه پاسداران و وزارت دفاع ایران را اعلام کرد که از سوی این کشور متهم به حمایت از تروریسم و تلاش برای کسب سلاح کشتار جمعی هستند. تحریمات شامل برخی از بانک های دولتی ایرانی نیز شدند. روسیه که همواره غیر مجاز بودن توسل به زور و عملیات نظامی علیه ایران را اعلام می کند، در حل مشکل نقش میانجی را ایفا می کند. گواه این نیز سفرهای اخیر مقامات روسیه به ایران و نیز مذاکرات "کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا و "روبرت گیتز" وزیر دفاع این کشور در مسکو بود. طبق اطلاعات دریافتی از منبعی نزدیک به دفتر ریاست جمهوری روسیه، واشنگتن سعی دارد با میانجیگری روسیه، ایران را وادار به توقف غنی سازی اورانیوم سازد، ایران نیز به نوبه خود سعی دارد از طریق مسکو بر ایالات متحده تاثیر گذاشته و از سناریوی نظامی جلوگیری کند. این منبع آگاه گفت: "ما در وضعیتی احمقانه قرار گرفته ایم، در مناقشه ای میانجی شده ایم که بعید است بتوانیم آن را حل کنیم
".

اولتيماتوم ايران به شركتهاي توتال، شل و رپسول


اولتيماتوم ايران به شركتهاي توتال، شل و رپسول
فارس : ايران به شركت هاي توتال، شل و رپسول هشدار داد تا ژوئن 2008 فرصت دارند براي مشاركت در ميادين گازي ايران تصميم گيري كنند. ایران در واكنش به تعلل شركت هاي غربي در امضاي قراردادهاي توسعه ميدان گازي پارس جنوبي به دليل افزايش هزينه ها اعلام كرد حاضر است نگراني هاي اين شركت ها را در اين مورد برطرف كند. علي وكيلي مدير عامل شركت نفت و گاز پارس با اعلام اين خبر گفت: «نگراني شركت ها از افزايش هزينه هاي ساخت و ساز و كاهش ارزش دلار منطقي بوده و ما حاضريم در جريان مذاكرات به اين نگراني ها توجه داشته باشيم البته مشروط به آن كه تقاضاهاي غير منطقي در اين زمينه مطرح نشود.» در عين حال وكيلي هشدار داد زمان براي شركت هاي غربي در حال تمام شدن است و صف گسترده اي از رقبا براي توسعه ميدان پارس جنوبي وجود دارد. اين پيشنهاد هر گونه بهانه اقتصادي براي شركت هاي غربي در مورد تعلل براي حضور در ايران را از ميان مي برد. وكيلي گفت: «هيچ يك از شركت هايي كه براي توسعه پارس جنوبي با ايران مذاكره كرده اند مخاطرات سياسي را در ميان عوامل تعلل خود برنشمرده اند و به افزايش هزينه ها به عنوان دليل مهم در اين زمينه اشاره كرده اند.» او گفت: «ايران قراردادهايي را بر پايه نظام جديد بيع متقابل با آن ها امضاء مي كند كه در آن هزينه ها متغير خواهد بود.» وكيلي به شركت هاي توتال،رويال داچ شل و رپسول هشدار داد تا ژوئن 2008 فرصت دارند تصميم نهايي خود را بگيرند. وي به انجام مذاكره با شركت روسي گازپروم اشاره كرد و گفت اين شركت بسيار علاقمند است در دو يا سه فاز پارس جنوبي مشاركت كند. به گفته وي شركت تركيه اي تركيش پتروليوم نيز در ماه نوامبر با ايران وارد مذاكرات جدي مي شود. وي همچنين از نهايي شدن قرارداد توسعه ميدان پارس شمالي با شركت چيني كنوك در آينده نزديك خبر داد. وكيلي با اشاره به صف طولاني شركت هاي متقاضي براي فعاليت در ميادين گازي ايران گفت:«هر شركتي كه از صف خارج شود بايد به انتهاي صف برگردد.» وي كه يكي از افراد نزديك به احمدي نژاد است در ماه اوت سال جاري مدير عاملي شركت نفت و گاز پارس را برعهده گرفت. او هرگونه تاخير طولاني در پروژه هاي پارس جنوبي را رد كرد اما گفت:«برخي مسائل فني يا تغيير طرح ها مثل افزايش ظرفيت پيشرفت برخي پروژه ها را كند كرده است.»

قوه قضائيه براي رئيس تحقيق و تفحص از اين قوه احضاريه فرستاد


قوه قضائيه براي رئيس تحقيق و تفحص از اين قوه احضاريه فرستاد
خبرگزاري فارس: نائب رئيس كميسيون اصل 90 مجلس با انتقاد از قرائت نشدن گزارش تحقق و تفحص از قوه قضائيه گفت: قوه قضائيه براي حسن كامران رئيس اين هيئت احضاريه فرستاده است. به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس علي عسگري نماينده مردم مشهد در مجلس با اظهار تاسف از تحويل پرونده تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به اين قوه گفت: قبل از آنكه اين تحقيق و تفحص در صحن علني مجلس قرائت شود و مجلس به صورت قاطع پيگير آن باشد، متاسفانه اين تحقيق و تفحص تحويل قوه قضائيه شد و اين قوه هم ايرادهايي را بر اين تحقيق و تفحص وارد كرده است. وي تاكيد كرد: نتيجه تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در حال فراموشي است چرا كه مسئولين قوه قضائيه عليه هيئت تحقيق و تفحص مدعي هستند و براي شخص آقاي كامران رئيس اين هيئت احضاريه‌اي فرستاده شده است. نماينده مردم مشهد اظهار داشت: آقاي كامران به عنوان رئيس هيئت تحقيق و تفحص مطالبي را از قوه قضائيه نوشته كه نبايد مي‌نوشت و اينكه نتيجه و علت احضارش چه شده و اينكه آيا ايشان در دادگاه حاضر شده يا خير بايد از خود ايشان سوال كرد.

لغو برگزاری نشست نقد و بررسی کارنامه نمایندگان مجلس هفتم دردانشگاه کردستان


خبرهای کوتاه : برگزاری نشست نقد و بررسی کارنامه نمایندگان مجلس هفتم دردانشگاه کردستان رويترز : امادگي ايران براي مذاکرات بيشتر با امريکا درباره عراق
لغو برگزاری نشست نقد و بررسی کارنامه نمایندگان مجلس هفتم دردانشگاه کردستان
آژانس خبری موکریان : جلسه نقد و بررسی کارنامه نمایندگان مجلس هفتم که قرار بود روزشنبه پنجم آبان ماه سال جاری با همکاری انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه کردستان و هفته نامه کرفتو در تالار مولوی این دانشگاه برگزار شود ، لغو گردید. گفته می شود این نشست که به تصویب امور فرهنگی دانشگاه کردستان در دوم آبان 86 رسیده بود ، پیش از برگزاری به دلیل ناهماهنگی در پاره ای امور امنیتی ، از سوی دانشگاه لغو و برگزاری آن به زمان دیگری موکول شد.--------------------------رويترز : امادگي ايران براي مذاکرات بيشتر با امريکا درباره عراق
واحد مركزي خبر : به گزارش خبرگزاري رويترز از بغداد ، منوچهر متکي وزير امور خارجه ايران امروز چهارشنبه اعلام کرد ايران خواستار برگزاري مذاکرات بيشتر با امريکا درباره بهبود اوضاع امنيتي در عراق است. واشنگتن اعلام کرده خواستار دور جديدي از مذاکرات با دشمن ديرينه خود ( ايران ) است که ان را به کمک مالي و تسليحاتي به شبه نظاميان شيعه در عراق متهم مي کند. اما ايران چنين ادعاهايي را به شدت تکذيب مي کند. متکي در کنفرانس خبري مشترک با هوشياري زيباري وزير امور خارجه عراق در بغداد در پاسخ به امادگي امريکايي ها براي برگزاري دور جديد مذاکرات گفت ما اين ابتکار عمل را مثبت تلقي مي کنيم.

روزنامه كريستين ساينس مانيتور : هرگونه حمله نظامي به ايران عواقب بسيار فاجعه‌آميز و وحشتناكي خواهد داشت


روزنامه كريستين ساينس مانيتور : هرگونه حمله نظامي به ايران عواقب بسيار فاجعه‌آميز و وحشتناكي خواهد داشت
روزنامه كريستين ساينس مانيتور در گزارش تحليلي به روابط ايران و آمريكا پرداخته و با اشاره به تحريم‌هايي كه آمريكا پنج‌شنبه گذشته عليه ايران اعمال كرد نوشت: مشكل اساسي تحريم‌هاي يك جانبه‌اي كه واشنگتن هفته‌ي گذشته در ايران اعمال كرد اين است كه هرگونه فرصتي براي گفت‌وگويي معنادار بين ايران و آمريكا را نابود خواهد كرد. ايران اخيرا نشانه‌هايي حاكي از تمايل به انجام يك توافقنامه "حادثه در دريا" با آمريكا براي جلوگيري از درگيري تصادفي در خليج‌فارس نشان داد، اما اقدامات جديد آمريكا در قبال ايران دستيابي به چنين دستاوردهايي را غير ممكن مي‌كند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، روزنامه كريستين ساينس مانيتور در اين گزارش تحليلي آورده است: دولت جورج بوش، رييس جمهور آمريكا هفته گذشته تصميم بحث برانگيز خود را پيش برده و سپاه قدس را يك گروه تروريستي مرتبط با ايران خواند و تحريم‌هاي جديدي را نيز عليه ايران اعمال كرد. مقام هاي اسراييلي از تشديد فشارهاي آمريكا عليه ايران استقبال كرده و ظاهرا آن را دستاوردي در زمينه سياست خارجي براي اسراييل و مقامات آمريكايي طرفدار اين رژيم كه خواستار اقدام نظامي عليه ايران هستند در نظر گرفتند. در ادامه اين گزارش آمده است: اما همان طور كه تعدادي از سياستمداران و تحليلگران آمريكايي هشدار دادند اين ابتكار دولت آمريكا عليه نيروهاي نظامي ايران پيشنهاد خطرناكي است كه مي‌تواند با دادن اختيار آمريكا براي حمله به اعضاي سپاه در داخل ايران به عنوان مقدمه‌اي براي حمله به تجهيزات هسته‌يي ايران مقدمات را براي درگيري نظامي با ايران فراهم كند. دولت آمريكا اصرار دارد كه اين اقدامات بخشي از يك استراتژي ديپلماتيك بوده و گامي به سوي جنگ نمي‌باشد. اين روزنامه در ادامه نوشت: اما صداي اعمال بلندتر از صداي كلمات است و ظاهرا جريان حركت به سوي جنگ آغاز شده است. كساني كه شايستگي هاي اين رويه را مي‌سنجند بايد عواقب احتمالي يك "جنگ گزينه‌ها"ي ديگر را با در نظر گرفتن باتلاق عراق و توانايي ايران در انتقام‌گيري در نظر بگيرند. از ديدگاه ايران ناتواني اسراييل در حل مساله فلسطين ناشي از انداختن تقصير آنچه در نوار غزه رخ داد به گردن ايران مي‌باشد. بزرگنمايي نفوذ ايران بر حماس و مقصر خواندن ايران براي شكست راه حل "دو كشوري" (كاري كه كاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريكا انجام داده است) قابل قبول نيست. ايران نبايد به سپر بلايي براي شكست سياست آمريكا در خاورميانه كه نتيجه ناتواني رييس جمهور آمريكا در تغيير سياست يك بعدي حامي اسراييل و دنبال كردن رويكردي گسترده‌تر مي‌باشد، قرار بگيرد. اين روزنامه در ادامه نوشت: آمريكا تنها زماني با ايران تعامل برقرار مي كند كه شديدا به اين امر نياز دارد؛ و در ساير موارد به زور متوسل مي‌شود. مشكل اساسي تحريم‌هاي يك جانبه‌اي كه واشنگتن هفته‌ي گذشته در ايران اعمال كرد اين است كه هرگونه فرصتي براي گفت‌وگويي معنادار بين ايران و آمريكا را نابود خواهد كرد. ايران اخيرا نشانه‌هايي حاكي از تمايل به انجام يك توافقنامه "حادثه در دريا" با آمريكا براي جلوگيري از درگيري تصادفي در خليج‌فارس نشان داد، اما اقدامات جديد آمريكا در قبال ايران دستيابي به چنين دستاوردهايي را غير ممكن مي‌كند. در ادامه اين گزارش تحليلي آمده است: اتهامات درباره تسليحاتي بودن برنامه هسته‌يي ايران با مخالفت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه پس از بازرسي‌هاي بسيار گسترده بر فقدان هرگونه مداركي حاكي از انحراف فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران روبروست. مارتين ون كريولد، تاريخ شناس اسراييل در ماه ژوئن سال 2007 در گفت‌وگو با مجله پليبوي گفت: ما به هيچ عنوان در خطر حمله هسته‌يي ايران نيستيم. اما نمي‌توانيم اين را آشكارا بيان كنيم، چرا كه در طول تاريخ همواره از هرگونه تهديدي براي دستيابي به سلاح استفاده كرده‌ايم. اكنون به لطف تهديد ايران ما از آلمان و آمريكا سلاح دريافت مي كنيم. اين روزنامه در ادامه نوشت: امروزه ايران را كه از قرن هجدهم تا كنون به هيچ كشوري حمله نكرده است بد جلوه داده و از آن به عنوان كشوري كه هدفش نابودي اسراييل است ياد مي‌كنند. جدا از لفاظي‌ها حقيقت اين است كه ايران اسراييل را يك تهديد "خارج از محدوده" مي‌داند كه به برآوردهاي امنيت ملي ايران مربوط نمي‌باشد. ايران مخالف ايده راه حل دو كشوري براي حل درگيري‌هاي فلسطين و اسراييل نيست. در ادامه اين گزارش تحليلي آمده است، اسراييل بايد از اظهار تهديدات متوالي عليه ايران كه تنها به آشوب‌هاي موجود در خاورميانه دامن مي‌زند خودداري كند. ايران هرچه بيشتر مورد تهديد قرار بگيرد احتمال اينكه اين تهديدها به يك پيشگويي صادقه تبديل شود بيشتر است. اين روزنامه در پايان اين گزارش تحليلي آورده است: هرگونه حمله نظامي به ايران عواقب بسيار فاجعه‌آميز و وحشتناكي خواهد داشت.

محمد نیکبخت به سلول انفرادی منتقل شد


محمد نیکبخت به سلول انفرادی منتقل شد
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر : محمد نیکبخت از اعضای سازمان مجاهدین که هم اکنون در زندان اصفهان دوران محکومیت خود را می گذراند، شب گذشته به دلایلی نامعلوم به سلول انفرادی منتقل شد.این زندانی سیاسی با اعلام خبر انتقال خود به انفرادی، افزود: مآموران امنیتی در مراجعه به منزل ایشان، پدر 67 ساله او را که دچار بیماری سرطان می باشد، بازداشت نموده اند.لازم به ذکر است پدر محمد نیکبخت نیز دارای حکم حبس بوده است که 2 ماه پیش به دلیل شدت یافتن بیماریش به مرخصی استعلاجی فرستاده شد.نیکبخت که در تاریخ 19/2/82 از سوی شعبه 2 دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی میرزایی به 8 سال حبس محکوم شده بود، چندی پیش مجددا به اتهام تبلیغ علیه نظام مطابق با ماده 500 قانون به 1 سال حبس محکوم شد. استناد دادگاه به بیانیه ها و نامه هایی بوده که از سوی وی در خارج از زندان انتشار یافته است.این عضو سازمان مجاهدین اعلام کرد که از بدو ورود به انفرادی دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

اينترناشنال هرالد تريبون : دوبي مرکز فشار آمريکا بر ايران


اينترناشنال هرالد تريبون : دوبي مرکز فشار آمريکا بر ايران
روزآنلاين ، اينترناشنال هرالد تريبون : سفر يک مقام بلند پايه خزانه داري آمريکا به دوبي ، چند روز پس از اعلام تحريم هاي اخير آمريکا عليه ‏ايران، توجه را به اين کشور نفت خيز خليج، که دروازه اقتصاد ايران به حساب مي آيد، جلب کرده است.‏روابط تجاري امارات متحده عربي با ايران و رشد دوبي به عنوان مرکز مالي بين المللي، تهران را در تحمل ‏تحريم هاي بين المللي در برابر برنامه هسته اي اش ياري کرده است و اين چيزي است که آمريکا در صدد ‏تغيير آن است.‏بسياري از تحليل گران معتقدند تصميم روز پنج شنبه آمريکا در تحريم چند بانک و موسسه مرتبط با سپاه ‏پاسداران انقلاب، شرکت هاي دوبي را از انجام معاملات با ايران باز خواهد داشت و اين زيان اقتصادي جدي ‏به اقتصاد ايران وارد مي کند.‏ولي گروهي ديگر معتقدند گسترش روابط تجاري ايران و چين مي تواند تا حد زيادي کاهش تجارت با امارات ‏را جبران کند و مي گويند آمريکا با اين روش ها نمي تواند رفتار ايران را عوض کند مگر اينکه مستقيما ‏صنايع نفت و گاز اين کشور را هدف گيرد.‏در ملاقات روز دوشنبه ديويد مک کورميک ، معاون حزانه داري آمريکا در امور بين المللي با مقامات ‏امارات راه هاي اعمال فشار بر ايران به منظور توقف غني سازي اورانيوم، مورد بحث قرار گرفت.‏مک کورميک گفت: " ما با مقامات امارات در اين باره صحبت کرديم و اميد وار هستيم امارات نيز در اين ‏امر از جامعه بين المللي پيروي کند." بنا بر گزارش خبر گزاري امارات مک کورميک اهداف آمريکا را از اقدامات اخير براي مقاقات امارات ‏توضيح داده و اظهار اميدواري کرده است که امارات نيز در تحريم شرکت هاي وابسته به سپاه همکاري ‏نمايد.‏شوراي امنيت سازمان ملل پس از تصويب دو قطعنامه عليه ايران اکنون در حال بررسي صدور سومين ‏قطعنامه عليه ايران است.‏تهران همچنان اظهار مي کند که برنامه هسته اي اش براي مقاصد صلح آميز است.‏امارات با داشتن حدود پانصد هزار ايراني و تجارتي معادل 10 ميليارد دلار در سال با جمهوري اسلامي ‏ايران، اين کشور از بزرگترين شرکاي تجاري ايران محسوب مي شود.‏نيل پاتريک، يک تحليل گر مقيم دوبي گفت:" اماراتي ها به نقش خود واقف هستند و مي خواهند با آمريکا در ‏اين زمينه همکاري کنند."‏وي گفت اکنون با تصميمات اخير آمريکا در دوبي اين احساس تقويت شده است که تمام مبادلات ايران با ‏کشورهاي حاشيه خليج فارس تحت نظر قرار خواهد گرفت. بسياري از بانک هاي بين المللي دوبي از هم ‏اکنون از مبادله با ايران خودداري مي کنند.‏مصطفي علاني، يک متخصص امنيتي در مرکز مطالعات خليج در دوبي گفت تحريم هاي جديد آمريکا ‏شرکت ها را از مبادله با ايران بر حذر داشته است چرا که به زحمت بتوان تشخيص داد کدام شرکت ها با ‏سپاه همکاري دارند.‏علاني گفت: "بنا براين ساده تر آن است که هر نوع تجارتي با ايران قطع شود" وي افزود خطر حمله نظامي ‏در واقع کشور هاي خليج را وادار به همکاري با آمريکا کرده است.‏سعيد ليلاز، يک اقتصاد دان مقيم تهران گفت چين هنوز از تجارت با ايران منصرف نشده است و توانسته ‏است حجم مبادلات خود را از چند صد ميليون دلار در دهه پيش به 20 ميليارد دلار برساند.‏چين نيز مانند امارات در کار صادرات مجدد به ايران است و در واقع راه را براي دور زدن آمريکا در تحريم ‏ها فراهم مي آورد. ليلاز افزود: "اگر قرار است با امارات قطع رابطه کنيم بايد به طرف چين برويم، که در ‏واقع ظرف دو سه سال اخير همين نقش را براي ايران بازي کرده است."‏اين تحليل گر ايراني مي گويد تا زماني که ايران 80 ميليارد صادرات نفتي دارد تحريم ها را تحمل خواهد ‏کرد. با توجه به قيمت بيش از 90 دلار نفت بعيد است واشنگتن بخواهد تهاجمي را عليه صنايع نفت ايران ‏انجام دهد.‏مانيو لويت، معاون سابق خزانه داري آمريکا و متخصص تروريسم در موسسه شرق نزديک درواشنگتن، مي ‏گويد: "اين کار نگراني هاي زيادي به دنبال دارد."‏وي گفت هدف قرار دادن قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا، است با داشتن ميليارد ها دلار در صنايع نفت و گاز ‏شايد تهاجمي تر باشد.‏ولي اينکه اين اقدامات تغييري در روش ايران ايجاد کند موضوعي است که آينده نشان خواهد داد.‏‏ ‏منبع: اينترناشنال هرالد تريبون 30 اکتبر ‏

تعليق از تحصيل و اخراج از خوابگاه به دليل شرکت در تحصن صنفي


تعليق از تحصيل و اخراج از خوابگاه به دليل شرکت در تحصن صنفي
حكم تعليق از تحصيل و اخراج از خوابگاه يكي از دانشجويان دانشكده امور اقتصادي دانشگاه مازندران به وي ابلاغ شد. شاهين زينعلي مسوول روابط عمومي انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده امور اقتصادي دانشگاه مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا گفت: صادق رحمتي از تحصيل درترم بعد تعليق و از هم اكنون از خوابگاه دانشگاه اخراج شده است . وي افزود: ‌مجيد موسوي دانشجوي ديگر اين دانشكده نيز يك ترم تعليق معلق و تذكر كتبي با درج در پرونده را دريافت كرده است. زينعلي مدعي شد كه دليل اين احكام تحصن صنفي دانشجويان به خاطر مشكلات خوابگاه كه در مهرماه سال جاري برگزار شده بود، است
.

مذاكرات ايران و آژانس فردا نيز ادامه مي‌يابد


مذاكرات ايران و آژانس فردا نيز ادامه مي‌يابد
خبرگزاري فارس: مذاكرات فني كارشناسان ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در خصوص سانتريفيوژهاي P1 و P2 فردا نيز ادامه خواهد يافت. يك منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار سياست خارجي خبرگزاري فارس با بيان اين مطلب افزود: جواد وعيدي معاون بين‌الملل شوراي‌عالي امنيت ملي و اولي هاينونن معاون آژانس در امور پادمان‌ها رياست اين دور از مذاكرات را بر عهده دارند. اين آخرين نشستي خواهد بود كه در ارتباط با تكميل گزارش مربوط به سانتريفيوژهاي P1 و P2 بين ايران و آژانس برگزار مي‌شود. با اعلام بسته شدن مسئله سانتريفيوژها زمينه آغاز به كار طرفين درباره موضوع بعدي كه منشأ آلودگي است، فراهم مي‌شود. به گفته اولي هاينونن مسائل باقي مانده بين ايران و آژانس ظرف چند هفته آينده حل خواهد شد
.

پرونده سازی برای بازداشت شدگان 18 شهريور


پرونده سازی برای بازداشت شدگان 18 شهريور
فعالان حقوق بشر در ایران : بر اساس آخرین اخبار دریافتی قاسم شیرزاد به همراه سیده پور آقایی از متهمین بازداشتی 18 شهریور ماه به ترتیب یک شنبه و دوشنبه مورخه 6 و 7 آبان ماه به بازپرسی امنیت دادسرای انقلاب جهت تفهیم اتهامات جدید مبنی بر تشکیل جمعیت غیر قانونی و عضویت در جمعیت غیر قانونی بر اساس موارد 498 و 499 قانون مجازات اسلامی منتقل گشتند . از دیگر اتهامات مشترک متهمین بازداشتی 18 شهریور آقایان عباس خرسندی ، میثم رودکی ، قاسم شیرزادیان ، بهرام راسخی فر ، منصور فرجی و خانم سپیده پور آقایی می توان به تبلیغ علیه نظام بر اساس ماده 500 قانون مجازات اسلامی اشاره نمود.در حال حاضر عباس خرسندی و سپیده پور آقایی در سلول انفرادی و سایر متهمین نیز در سلول های 2 یا 3 نفره در بازداشتگاه 209 نگهداری می شوند ، تماس تلفنی قاسم شیرزادیان ، سپیده پور آقایی و عباس خرسندی همچنان ممنوع می باشد
.

آمار بالای ازدواج کم سالان در ایران


آمار بالای ازدواج کم سالان در ایران
بی بی سی : بر اساس آخرین آمار در ایران، دست کم سی هزار کودک و نوجوان بین ده تا چهارده سال تشکیل خانواده داده اند اما بعضی از سازمانهای حمایت از حقوق کودکان در ایران این رقم را بسیار بالاتر از این دانسته اند و از کافی نبودن موانع قانونی برای جلوگیری از چنین ازدواج هایی انتقاد کرده اند. با وجود اینکه درقانون ایران ازدواج دختران زیر سیزده سال و پسران زیر پانزده سال مجاز نیست به گفته کارشناسان، شرایطی در قانون هست که اجازه ثبت این نوع ازدواجها را فراهم کرده است.در ایران دیدگاه واحدی در باره مرز میان کودکی و بلوغ وجود ندارد بنابراین ازدواج یک کودک می تواند از دید افرادی تعبیر به ازدواج یک فرد بالغ شود. اگر به قوانین فعلی ایران در باره کودکان استناد شود، گزارشهایی وجود دارد که حاکی از وجود سی هزار کودک متاهل در ایران است. الناز انصاری خبرنگار امور اجتماعی در تهران می گوید که اگرچه ارائه آمار از سوی مراجع رسمی در مواردی مانند ازدواج کودکان به آسانی انجام نمی شود ولی در خوشبینانه ترین حالتها، دهها هزار کودک در ایران تشکیل خانواده داده اند.او می افزاید که حتی برخی سازمانهای غیر دولتی آمار کودکانی که در مناطق وسیعی از روستاهای ایران تشکیل خانواده داده اند، را صدها هزار نفر می داند.بر اساس اعلامیه جهانی حقوق کودک، تمام افراد زیر 18 سال کودک به حساب می آیند ولی بر اساس قوانین فعلی ایران، دوران کودکی دختران در 13 سالگی و پسران در 15 سالگی پایان می یابد. در همین حال بر اساس موازین شرعی پسران در پایان 15 سالگی و دختران در پایان 9 سالگی بالغ به حساب می آیند. شرایطی که تا چند سال پیش در قانون ایران نیز مندرج بود و اکنون نیز قانون راهی را برای عمل به موازین شرعی باز گذاشته است به این معنی که اگر پزشکی قانونی تایید کند که فردی از نظر فیزیکی توانایی ازدواج و تشکیل خانوده را دارد، حتی در سنین پایین تر از این ، مجوزی بنام "گواهی رشد" برای او صادر می شود. بر اساس این مجوز او می تواند ازدواج کند.محمد سیف زاده وکیل دادگستری می گوید که در اغلب موارد دادگاهها به قوانین شرعی احترام می گذارند و ممانعتی را برای دختران 9 ساله و پسران 15 ساله ایجاد نمی کند. کارشناسان اختلاف نظر بر سر بلوغ را یکی از عواملی می دانند که برخورد قانونی با ازدواج کودکان را سخت و چه بسا ناممکن کرده است.فرشید یزدانی دبیر انجمن حمایت از حقوق کودکان می گوید که بر اساس استانداردهای جهانی فرد باید برای پشت سر گذاشتن دوران کودکی، علاوه بر بلوغ جنسی، از نظر روانی، فرهنگی، آموزشی و از نظر توانایی آغاز یک زندگی مستقل نیز شرایطی را داشته باشد. شرایطی که در قوانین فعلی ایران و نیز قوانی شرعی به آن توجه کمتری شده است.او می گوید وضعیت اجتماعی و فقر رو به گسترش در شرایط کنونی ایران این عوامل را تسهیل کرده است.در همین حال الناز انصاری خبرنگار اجتماعی می گویند که برخی عوامل فرهنگی جامعه نیز بخشی دیگر از مشکل است.او می گوید که در بسیاری از خانواده های سنتی ایرانی خصوصا در روستاها، برای ازدواج یک کودک به محض تولد تصمیم گیری می شود و معمولا دختران را به همسری غیر رسمی یکی از پسران خردسال فامیل در می آورند.کارشناسان پیامدهای منفی چنین ازدواج هایی را بی شمار می دانند. گزارشهای زیادی حاکی از آمار بالای مرگ و میر در میان مادران زیر هجده سال است. همچنین احتمال سقط جنین در چنین شرایطی چندین برابر حالتهای عادی است. کارشناسان می گویند که یکی دیگر از بارز ترین پیامدهای منفی چنین ازدواجهایی، عدم آمادگی زوج و یا یکی از آنها برای تربیت فرزند است، البته اگر پیش از آن به طلاق منجر نشده باشد
.

برادر زهرا : : ما به خودکشی اعتقاد نداریم، می گوییم زهرا به قتل رسیده است و با همین اتهام از ستاد امر به معروف شکایت کردیم


برادر زهرا : : ما به خودکشی اعتقاد نداریم، می گوییم زهرا به قتل رسیده است و با همین اتهام از ستاد امر به معروف شکایت کردیم
کانون زنان ایرانی : نزدیک به سه هفته از مرگ دکتر زهرا می گذرد. خانواده اش، سوگوار مرگ ناباورانه فرزندشان هستند. هنوز نگاه شاد و سرشار از زندگی زهرا را در آخرین خداحافظی فراموش نکرده اند. آنها هرگز چنین پایان غم انگیز و بی رحمانه ای را برای زندگی زهرای از دست رفته شان تصور نکرده بودند. جسم بی جان او اکنون در بهشت زهرا آرام گرفته است و پدر سالخورده و مریض در پی شکایت به اتهام قتل دخترش از ستاد امر به معروف همدان بین تهران و دادگستری همدان همراه با بار سنیگن غم در رفت و آمد است. هنوز وقت دادگاه داده نشده است و پرونده در مرحله بازپرسی است.برادر زهرا می گوید :”ما به خودکشی اعتقاد نداریم، می گوییم زهرا به قتل رسیده است و با همین اتهام از ستاد امر به معروف شکایت کردیم چون دلایل و شواهد بسیاری وجود دارد و ضمیمه پرونده است که نشان می دهد قتل صورت گرفته است با این وجود نمی دانیم چه نتیجه ای از دادگاه خواهیم گرفت.”در مورد اینکه گفته می شود گواهی پزشکی قانون مبنی بر سالم بودن بکارت درست نبوده و زیر فشار ستاد امر به معروف برای سرپوش گذاشتن به تجاوز و سپس قتل صادر شده است می گوید: “در درست یا نادرست بودن گواهی پزشکی قانونی اطلاع دقیقی نداریم. وقتی ما جسد زهرا را تحویل گرفتیم بلافاصله دفنش کردیم و از نظر روحی در وضعیتی نبودیم که خودمان به فکر گرفتن گواهی دیگری از پزشکی قانونی بیافتیم. مرگ زهرا آنهم به این شکل برای ما دور از انتظار بود .او داوطلبانه درحال خدمت به هموطنان مناطق محروم بود. با وجود این که می توانست به خاطر آزاده بودن پدر از انجام دوره ی طرح معاف باشد ولی به دلیل شوق به خدمت بیشتر داوطلبانه برای این وظیفه پیش قدم شده بود.”پدر زهرا از زندانیان سیاسی در رژیم سابق بوده و طبق قانونی که سال های زندان معادل آزادگی محسوب می شود، از قانون اجباری خدمت پزشکان در مناطق محروم معاف بوده است .دکتر پ.م همکار و هم اتاقی زهرا در گزارش وبلاگ یک پزشک دیگر، می گوید: ” زهرا به اصرار خودش و برا ی اینکه حقوقی داشته باشد به اینجا آمده بود و مشکلات و درگیری های معمولی همه ما را داشت. البته این اواخر روحیه اش خیلی هم بهتر و شاداب تر شده بود از فروردین ماه با یکی از گوینده های رادیو به اسم حمید آشنا شده بود و قرار بود با هم ازدواج کنند.”او رابطه بین زهرا و حمید را خیلی عاشقانه و احساسی می خواند و ادامه می دهد : “حمید استخدام صدا و سیمای تهران بود (البته اکنون به علت ماجرای مرگ زهرا اخراج شده است) و شنبه شب ها ساعت دوازده در رادیو فرهنگ یک برنامه ادبی را اجرا می کرد که زهرا شنونده پر و پا قرص این برنامه بود و این رادیو گوش دادن او در پانسیون همیشه موضوع شوخی بچه ها با زهرا بود . حمید جمعه ها در همدان یک برنامه رادیویی را کارگردانی می کرد و مجبور بود پنج شنبه ها از تهران به همدان بیاید و معمولا سعی می کردند در این فاصله کوتاه هم دیگر را ببینند. قرارهایشان هم همیشه در پارک بود.”دکتر پ.م اعتقاد دارد زهرا کاملا یک دختر مذهبی بود و می گوید:” دستگیری او به جرم بی حجابی و آرایش غلیظ خیلی بی معنی است. همیشه مانتوی بلند و مقنعه سر می کرد و این بحث همیشگی من با او بود که اصرار داشتم اگر کمی مقنعه اش را عقب ببرد و کمی آرایش کند خیلی خوش تیپ تر می شود، اما زهرا هیچ وقت حرف من را قبول نمی کرد و می گفت که حمید مرا همین طوری دیده و می داند که من همیشه همین طور هستم. باز هم می گویم و تکرار می کنم زهرا یک دختر کاملا مذهبی و مقید بود و این نهایت بی شرافتی است که بخواهند بازداشت او را و خون ریخته او را این چنین لوث کنند. زهرا فارغ التحصیل دانشگاه تهران بود. پزشک این مملکت بود جزو باهوش ترین و درس خوان ترین بچه های نسلی بود که سال ۷۷ کنکور دادند. خانواده زهرا و دوستانش به او افتخار می کنند.”

Tuesday, October 30, 2007

اخبارچهار شنبه9 آبان - روی تیترها کلیک کنید
دوبي: مرکز فشار آمريکا بر ايران

دوبي: مرکز فشار آمريکا بر ايران
اينترناشنال هرالد تريبون افشا مي کند - چهارشنبه 9 آبان 1386 [2007.10.31]

سفر يک مقام بلند پايه خزانه داري آمريکا به دوبي ، چند روز پس از اعلام تحريم هاي اخير آمريکا عليه ‏ايران، توجه را به اين کشور نفت خيز خليج، که دروازه اقتصاد ايران به حساب مي آيد، جلب کرده است.‏روابط تجاري امارات متحده عربي با ايران و رشد دوبي به عنوان مرکز مالي بين المللي، تهران را در تحمل ‏تحريم هاي بين المللي در برابر برنامه هسته اي اش ياري کرده است و اين چيزي است که آمريکا در صدد ‏تغيير آن است.‏
بسياري از تحليل گران معتقدند تصميم روز پنج شنبه آمريکا در تحريم چند بانک و موسسه مرتبط با سپاه ‏پاسداران انقلاب، شرکت هاي دوبي را از انجام معاملات با ايران باز خواهد داشت و اين زيان اقتصادي جدي ‏به اقتصاد ايران وارد مي کند.‏ولي گروهي ديگر معتقدند گسترش روابط تجاري ايران و چين مي تواند تا حد زيادي کاهش تجارت با امارات ‏را جبران کند و مي گويند آمريکا با اين روش ها نمي تواند رفتار ايران را عوض کند مگر اينکه مستقيما ‏صنايع نفت و گاز اين کشور را هدف گيرد.‏
در ملاقات روز دوشنبه ديويد مک کورميک ، معاون حزانه داري آمريکا در امور بين المللي با مقامات ‏امارات راه هاي اعمال فشار بر ايران به منظور توقف غني سازي اورانيوم، مورد بحث قرار گرفت.‏مک کورميک گفت: " ما با مقامات امارات در اين باره صحبت کرديم و اميد وار هستيم امارات نيز در اين ‏امر از جامعه بين المللي پيروي کند."
بنا بر گزارش خبر گزاري امارات مک کورميک اهداف آمريکا را از اقدامات اخير براي مقاقات امارات ‏توضيح داده و اظهار اميدواري کرده است که امارات نيز در تحريم شرکت هاي وابسته به سپاه همکاري ‏نمايد.‏
شوراي امنيت سازمان ملل پس از تصويب دو قطعنامه عليه ايران اکنون در حال بررسي صدور سومين ‏قطعنامه عليه ايران است.‏
تهران همچنان اظهار مي کند که برنامه هسته اي اش براي مقاصد صلح آميز است.‏
امارات با داشتن حدود پانصد هزار ايراني و تجارتي معادل 10 ميليارد دلار در سال با جمهوري اسلامي ‏ايران، اين کشور از بزرگترين شرکاي تجاري ايران محسوب مي شود.‏
نيل پاتريک، يک تحليل گر مقيم دوبي گفت:" اماراتي ها به نقش خود واقف هستند و مي خواهند با آمريکا در ‏اين زمينه همکاري کنند."‏
وي گفت اکنون با تصميمات اخير آمريکا در دوبي اين احساس تقويت شده است که تمام مبادلات ايران با ‏کشورهاي حاشيه خليج فارس تحت نظر قرار خواهد گرفت. بسياري از بانک هاي بين المللي دوبي از هم ‏اکنون از مبادله با ايران خودداري مي کنند.‏
مصطفي علاني، يک متخصص امنيتي در مرکز مطالعات خليج در دوبي گفت تحريم هاي جديد آمريکا ‏شرکت ها را از مبادله با ايران بر حذر داشته است چرا که به زحمت بتوان تشخيص داد کدام شرکت ها با ‏سپاه همکاري دارند.‏
علاني گفت: "بنا براين ساده تر آن است که هر نوع تجارتي با ايران قطع شود" وي افزود خطر حمله نظامي ‏در واقع کشور هاي خليج را وادار به همکاري با آمريکا کرده است.‏
سعيد ليلاز، يک اقتصاد دان مقيم تهران گفت چين هنوز از تجارت با ايران منصرف نشده است و توانسته ‏است حجم مبادلات خود را از چند صد ميليون دلار در دهه پيش به 20 ميليارد دلار برساند.‏
چين نيز مانند امارات در کار صادرات مجدد به ايران است و در واقع راه را براي دور زدن آمريکا در تحريم ‏ها فراهم مي آورد. ليلاز افزود: "اگر قرار است با امارات قطع رابطه کنيم بايد به طرف چين برويم، که در ‏واقع ظرف دو سه سال اخير همين نقش را براي ايران بازي کرده است."‏
اين تحليل گر ايراني مي گويد تا زماني که ايران 80 ميليارد صادرات نفتي دارد تحريم ها را تحمل خواهد ‏کرد. با توجه به قيمت بيش از 90 دلار نفت بعيد است واشنگتن بخواهد تهاجمي را عليه صنايع نفت ايران ‏انجام دهد.‏
مانيو لويت، معاون سابق خزانه داري آمريکا و متخصص تروريسم در موسسه شرق نزديک درواشنگتن، مي ‏گويد: "اين کار نگراني هاي زيادي به دنبال دارد."‏
وي گفت هدف قرار دادن قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا، است با داشتن ميليارد ها دلار در صنايع نفت و گاز ‏شايد تهاجمي تر باشد.‏
ولي اينکه اين اقدامات تغييري در روش ايران ايجاد کند موضوعي است که آينده نشان خواهد داد.‏‏ ‏منبع: اينترناشنال هرالد تريبون 30 اکتبر ‏

تمايلي براي گفتگو با آمريکا نداريم

تمايلي براي گفتگو با آمريکا نداريم
‏ گزارش گلف نيوز از سفر لاورف به تهران - چهارشنبه 9 آبان 1386 [2007.10.31]
‏رئيس جمهور ايران روز سه شنبه و قبل از آغاز ديدار وزير امور خارجه روسيه، اعلام کرد:« ايران درباره حق ‏استفاده از انرژي هسته اي با غرب مذاکره نمي کند و علاقه اي به گفتگو با آمريکا، ندارد». ‏
محمود احمدي نژاد، ساعاتي قبل از ملاقاتش با سرگئي لاورف در تهران، پيشنهاد آمريکا را مبني بر انجام ‏مذاکرات به شرط توقف غني سازي اورانيوم از سوي ايران را رد کرد. آمريکا نگران است که ايران قصد ساختن ‏بمب اتمي را دارد.‏
‏ احمدي نژاد که در جمع دانشجويان بسيجي سخن مي گفت، اظهار داشت:« ملت ما با هيچکس درباره حق مسلم ‏خود گفتگو نخواهد کرد. ما هيچ علاقه اي به مذاکره با شما (آمريکا) نداريم و مردم ايران هيچ نيازي به آمريکا ‏ندارند. تحريم هاي يکجانبه آمريکا عليه ايران "بي محتوا" است».‏
‏ وي درباره آخرين اقدام واشنگتن که توسط مقامات اين کشور در 25 اکتبر اعلام شد و بموجب آن تحريم هاي ‏يکجانبه اي به دليل ادامه برنامه هاي اتمي ايران، در نظر گرفته شد که اين تحريم ها بيشتر شامل بانک ها شرکت ‏ها مي شود، گفت که آخرين تصميم آمريکا عليه ايران نشان داد که آمريکا هيچ صدمه اي به ما نمي تواند بزند.‏
يکي از سخنگو يان وزارت امورخارجه روسيه گفت که لاورف در ديدارش از ايران درباره مسائل اتمي و مسائل ‏بين دو طرف گفتگو خواهد کرد. لاورف قرار است بعد از سفرش به قزاقستان براي يک ديدار يک روزه به ايران ‏بيايد.‏
همچنين ايران آژانس بين المللي انرژي اتمي روز سه شنيه دومين دور مذاکرات خود را آغاز خواهند کرد. جواد ‏وعيدي، معاون امنيت بين‌الملل شوراي‌عالي امنيت ملي ، با اولي هينونن، معاون آژانس بين المللي انرژي هسته اي ‏که در ايران است دور دوم گفتگو هاي خود را در مقر شوراي امنيت ملي ، آغاز کردند.‏
اين گفتگو ها در چارچوب موافقتنامه اي است که بين مقامات ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي در ماه اوت ‏امسال امضا شد صورت مي گيرد و به نظر مي رسد تا روز چهارشنبه ادامه پيدا کند. ‏
منبع: گلف نيوز 30 اکتبر ‏

چرا نبايد از ايران مأيوس شد؟ - تحليل فيگارو از پرونده هسته اي

چرا نبايد از ايران مأيوس شد؟
تحليل فيگارو از پرونده هسته اي - چهارشنبه 9 آبان 1386 [2007.10.31]
الکساندر آدلر
ايراني ها به عنوان ملتي بزرگ با فرهنگي چند هزار ساله در قرن بيستم نمي توانند دلايل افول خود را در صحنه هاي بين المللي ‏درک کنند و به همين جهت گاهي مايلند براي بازگرداندن قدرت از دست رفته خود از راه هاي ميان بر استفاده کنند. برخلاف ‏کماليست هاي آگاه ترکيه که از تحريک استالين و چرچيل دوري کردند، رضاشاه تنها از "آلمان هيتلري" که در نهايت نيز نتوانست ‏به کمک او بيايد پشتيباني کرد. رفتار خود پسندانه او به قيمت تاج و تختش تمام شد و يک بار نيز پايه هاي سلطنت پسرش را در ‏سال 1953 متزلزل کرد. محمد مصدق نيز تنها به پرداخت غرامت ناچيزي به سهامداران سابق بريتانيايي بسنده کرد و در جبهه ‏آنگلوساکسون ها ايجاد اختلاف کرد. او بر گذشت هاي ايالات متحده، که دنباله روي موضع قاطع وينستون چرچيل شده بود، بسيار ‏حساب مي کرد.‏
زماني که محمدرضا پهلوي توانست به همراه متحدان ونزوئلايي خود اعتصاب نفتي و در عين حال کوچک سال 1973 را که از ‏سوي سعودي ها آغاز شده بود، به يک بحران اقتصادي تبديل کند، کل اقتصاد غرب را تحت تأثير قرار داد. به همين جهت زماني ‏که انقلاب اسلامي عليه آغاز شد، کسي در پاريس، لندن و واشنگتن آن ماجرا را که به طور اغراق آميزي "اولين ضربه نفتي" ‏ناميده شد، فراموش نکرده بود. اکثر کشورهاي غربي در آن زمان معتقد بودند که شاه کوچک ترين تمايلي به ايجاد دموکراسي در ‏کشورش ندارد.‏
اکنون نيز آيت الله ها با همان "خودپسندي عادت گونه" بر اين تصورند که مشکلات امريکا در خاورميانه مانع دستيابي آنها به ‏انرژي اتمي شده است.‏
اين رفتار آنچنان شفاف است که مي توان تحليل دقيقي از آن به عمل آورد. در سال 1952، مصدق به خود حق مي داد که فکر کند ‏بريتانيا، در مقابل ملي شدن صنعت نفت ايران تسليم خواهد شد، همان طور که امريکاي روزولت ملي شدن نفت در مکزيک را ‏پذيرفت. تنها چيزي را که مصدق فراموش کرد، اين بود که رييس جمهور وقت مکزيک، لازارو کاردناس، دورنماي يک ائتلاف ‏منسجم بر پايه ارزش هاي ضدفاشيستي مشترک را به واشنگتن پيشنهاد کرده بود.‏
مصدق که مي توانست دموکراسيي متفاوت از دموکراسي نهرو به روي کار آورد، به گونه اي عمل کرد که لزوم تحميل صدمات ‏سياسي به او از موضوع نفت فراتر رفت: استالين نيز به نوبه خود از ناسيوناليسمي که در ايران حکمفرما بود هيچ گونه نگراني به ‏خود راه نداد. امروز جهان غرب خود را براي تحمل سرپيچي کشورها از مقوله گسترش اتمي آماده مي کند. به همين ترتيب، دولت ‏بوش چشم خود را به روي برنامه هسته اي نظامي هندوستان بست تا از "الطاف" سياسي- استراتژيک دهلي نو بهره مند شود و ‏براي اين کار، مي بايست چشم خود را بر برنامه هسته اي پاکستان نيز مي بست. چرا برخي از دولتمردان ايراني فکر مي کنند که ‏غرب برنامه هسته اي و در عين حال محدود ايران را که همه مي دانند بيشتر منجر به برقراري تعادل خواهد شد تا به خطر انداختن ‏موجوديت اسراييل، نمي پذيرد؟ ‏
پاسخ به اين سؤال بسيار ساده است. تهران براي رسيدن به يک توافق بايد شيوه بيان و اقداماتي را که به مخاطبانش اطمينان مي دهد ‏يافت کند. بي شک اظهارات تحريک کننده احمدي نژاد مانع بزرگي براي رسيدن به اين توافق بوده، به گونه اي که حتي به ظهور ‏افراط گرايي بيشتر در نزد حکومت ايران نيز انجاميده است. ولي اکنون وضعيت در حال تغيير است. همه مي دانند که پس از پايان ‏يافتن دوره رياست جمهوري جرج بوش، ايالات متحده به تدريج از عراق خارج خواهد شد، در حالي که جنگ داخلي در اين کشور ‏آرام نشده است. و در اينجا، با استفاده از يک نيرنگ تاريخي، عدم توان نسبي امريکا جاي خود را به قدرت مطلق مي دهد: هيچ ‏دولتي در ايران نمي تواند به خود اجازه ترک شيعيان عراقي را دهد و آنها را به حال خود رها کند. اين مسأله اي است که موجب ‏مي شود نيروهاي امريکايي مدت زمان خاصي را در عراق بمانند.‏
تهران براي دستيابي به يک توافق ناچيز بايد از برخي مسايل چشم پوشي کند. بدين ترتيب، روندي طولاني و پيچيده آغاز خواهد شد ‏که به واسطه آن مي توان مقوله عدم گسترش اتمي را مجدداً به طور رسمي به تصويب رساند و همچنين نسبت به حق ايران در ‏‏"دستيابي به سلاح اتمي" که در آينده اي بسيار دور امکان پذير خواهد بود تجديدنظر کرد. ‏
منبع: فرانس پرس، 9 سپتامبر 2007‏مترجم: علي جواهريalijava
_rooz@yahoo.es

دور جديد جنگ لفظي

دور جديد جنگ لفظي
ايران و فرانسه - چهارشنبه 9 آبان 1386 [2007.10.31]
شيرين کريمي
وزير دفاع فرانسه گفت که در مورد سلاح هسته اي ايران مدرک دارد؛ سخنگوي وزارت خارجه جمهوري اسلامي هم ‏اين سخنان را لفاظي خواند و به اين ترتيب مناسبات دو کشور که بعد از انتخاب رئيس جمهورجديد فرانسه بر سر ‏مساله هسته اي بحراني شده است، وارد مرحله تازه اي شد.‏
‏ فرانسه که بعد از انتخاب نيکولاي سرکوزي به رياست جمهوري در کنار آمريکا قرار گرفته، معتقد است جمهوري ‏اسلامي انرژي هسته اي را براي مقاصد نظامي مي خواهد و دستکم يک بار اقدام نظامي را براي جلوگيري از اين امر ‏ضروري اعلام کرده است.‏
البته موضعگيري دولت جديد فرانسه در برابر مساله هسته اي ايران، حتي پيش از انتخابات رياست جمهوري آغاز شده ‏بود. در آن زمان به نوشته هفته نامه اکونوميست "ژاک شيراک در آخرين ماه زمامداري خود کمابيش اين نظر را ‏مطرح کرد که شايد در مجموع دستيابي ايران به بمب اتمي چندان هم خطرناک نباشد". نظري که آقاي سارکوزي که ‏در همان هنگام در واشنگتن بسر مي برد آن را "هراس آور" توصيف کرد و با حمايت از موضع جورج بوش، گفت که ‏‏"براي جلوگيري از دستيابي ايران به اسلحه اتمي بايد تمامي گزينه ها را در نظر داشت."‏
در دوران مبارزات انتخاباتي فرانسه هر چهارنامزد اصلي در باره مساله هسته اي جمهوري اسلامي موضع گيري ‏کردند. در ميان کانديداها، لوپن نماينده جناح راست افراطي فرانسه که به پيروي از نظريات فاشيستي متهم است، تنها ‏موافق جمهوري اسلامي بود و سه نامزد ديگر نظر متفاوتي داشتند.‏
در آن دوران به نوشته خبرگزاري فرانسه "آقاي‎ ‎سارکوزي تحريم هاي شديدتر عليه ايران را، حتي بدون پشتيباني ‏سازمان ملل، رد" نکرد، و در عين حال هشدار داد که "اقدام نظامي عليه برنامه هسته اي ايران ممکن است عواقب‎ ‎جدي براي اين منطقه به همراه داشته باشد. سگولن رويال، کانديداي ديگر رياست جمهوري‎ ‎فرانسه از حزب ‏سوسياليست ها و فرانسوا بايرو، از حزب ميانه، با اين نقطه نظر"‏‎ ‎موافق بودند‎.‎
‎‎بعد از انتخابات‎‎
موضع گيري نيکولا سر کوزي بعد از انتخاب به رياست جمهوري تندتر شد و اولين بار در سخنان کوشنر، وزير ‏خارجه اش انعکاس يافت.او گفت: "در مورد ايران بايد براي بدترين وضعيت آمادگي داشت و بدترين وضعيت، جنگ ‏است." موضعي که به نوشته رويترز از "از اظهارات جورج بوش نيز تند و تيزتر بود." و خبرگزاري دولتي ايران در ‏مورد آن چنين اظهار نظر کرد: "مستاجران جديد کاخ اليزه مي خواهند بنايي با معماري کاخ سفيد بنا کنند."‏اين اظهار نظر با واکنش احزاب ديگر فرانسه روبه رو شد و حتي کار به لزوم بررسي اين مسئله در پارلمان اين کشور ‏کشيد؛ بعد از آن بود که رئيس جمهوري فرانسه در سخنان خوداندکي سياست وزير خارجه اش را تعديل کرد، با اين ‏وجود سياست فرانسه در قبال مساله هسته اي جمهوري اسلامي سختگيرانه باقي ماند وبه اين شکل در گزارش ‏اکونوميست انعکاس يافت: "نيکولا سارکوزي، رييس جمهور جديد فرانسه، در مقايسه با سلف خود، ژاک شيراک، ‏همواره از اتخاذ موضعي سختگيرانه تر در برابر ايران و نزديکي بيشتر به ديدگاه آمريکا حمايت کرده است."‏
‏ بر اساس همين سياست بود که "آقاي سارکوزي با صراحت گفت مي خواهد از قرار گرفتن در وضعيت انتخاب بين ‏‏«بمب ايراني يا بمباران ايران» اجتناب ورزد." و "آقاي کوشنر در صدد تشديد فشار بر ايران « فعاليت در اتحاديه اروپا ‏براي تحريم ايران» را آغاز کرد". فرانسويان، همزمان "با فعاليت در چارچوب اقدامات سازمان ملل، براي وضع ‏تحريم هايي فراتر از تحريم هاي سازمان ملل عليه ايران، بر اتحاديه اروپا فشار وارد کردند با اين هدف که کشورهاي ‏عضو اتحاديه اروپا هم مانند آمريکا، شرکت هاي خود، از جمله بانک هاي اروپايي را از معامله با ايران منع کنند."‏
در همين راستا برنار کوشنر، وزير امورخارجه فرانسه در نامه اي به وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا خواهان تشديد ‏تحريم هاي "مالي و اقتصادي" ايران شد. او در نامه خود نوشت: "در آغاز ما مي توانيم برخي موسسات مانند بخش ‏بانکي و افراد را به ليست کساني که توسط اتحاديه اروپا اموال و دارايي هايشان مسدود مي شود، اضافه کنيم، همچنين ‏مي توان ممنوعيت صدور ويزا [براي مقام هاي ايران] را نيز افزود."‏
‎‎دور تازه‎‎
جنگ سرد چند ماهه ايران و فرانسه روز دوشنبه وارد مرحله تازه اي شد. هروه مورن، وزير دفاع فرانسه که در ‏رياض سخن مي گفت، با رد اظهارات محمد البرادعي درباره نظامي نبودن برنامه اتمي ايران گفت: "فرانسه مدارکي ‏دارد که خلاف نظر آقاي البرادعي است." ‏ وزير دفاع فرانسه با اشاره به سخنان محمد البرادعي افزود: "اگر سخنان البرادعي درست است، پس دليلي وجود ندارد ‏که مقامات ايران در خواست بازرسي از تاسيسات اتمي ايران را رد کنند." ‏ آقاي مورن ادامه داد: "اين تعجب آور است که ايران از بازرسي ها جلوگيري کند، اگر واقعا فعاليت هاي اتمي اين ‏کشور تنها براي مصارف صلح جويانه است." ‏ سيدمحمدعلي حسيني، سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي هم درواکنش به اظهارات وزير دفاع فرانسه ‏گفت: "اظهارات وزيردفاع فرانسه دررياض و ابوظبي تکرار سخنان غيرمسوولانه‌اي است که وي دو ماه پيش در دوحه ‏بيان کرده بود. ادعاهاي واهي با هدف القاي شبهه و ترديد در فضاي امنيت و ثبات خليج فارس و مرعوب ساختن ‏کشورهاي منطقه براي مقاصد تجاري و فروش سلاح و گسترش مسابقه تسليحاتي صورت مي‌گيرد
."‏

پدر دانشجوي زنداني نيز بازداشت شد - در ادامه فشار بر زندانيان کرد

پدر دانشجوي زنداني نيز بازداشت شد
در ادامه فشار بر زندانيان کرد - چهارشنبه 9 آبان 1386 [2007.10.31]
سامان رسول پورs.rasoulpour@gmail.com
همزمان با تشديد بازداشتها در کردستان، فعالان دربند و خانواده هايشان نيز تحت شديدترين فشارهاي امنيتي قرار ‏گرفته اند.‏‎ ‎دستگيري پدر ياسر گلي، به دستور دادستاني سنندج، آخرين برخورد از اين دست است.‏
پدر ياسر گلي، دانشجوي زنداني، صبح ديروز به دستور دادستاني سنندج، بازداشت و به جاي نامعلومي منتقل شد.علت ‏دستگيري وي که طبق روال هر روز براي پيگيري وضعيت فرزندش به دادگاه رفته بود، مشخص نيست. مادر ياسر ‏گلي چهار روز قبل در گفتگو با روز گفته بود: "هيچ خبري از وضعيت پسرم ندارم، هر روز به دادگاه مي روم تا شايد ‏بتوانم خبري از ياسر بگيرم، اما ‏اينجا کسي پاسخگو نيست؛ حتي دو روز است ما را تهديد مي کنند‎. ‎داديار پرونده ‏ديروز تهديد کرد که تا هر وقت دلم ‏بخواهد پسرتان را در زندان نگه مي دارم. حتي تهديد کرد که اگر زياد اينجا شلوغ ‏کنيد دستور مي دهم شماها را هم ‏بازداشت کنند‎"‎‏.‏
حال به دنبال بازداشت همسر و فرزند، او به روز مي گويد: "از نگراني دارم مي ميرم.پسر بيمارم را 3 هفته است نگه ‏داشته اند، امروز همسرم را هم گرفتند. احتمال دارد فردا حتي من را هم بگيرند.جرم ما فقط اين است که آزادي پسر ‏دانشجويمان را مي خواهيم.آنها اجازه نمي دهند با پسرمان ملاقات کنيم، برخورد غير مسئولانه اي با ما مي کنند، ‏تهديدمان مي کنند؛ تازه اگر ما اينها را به افکار عمومي مي گوييم عصباني هم مي شوند. امروز تهديدشان را عملي ‏کردند؛ حتي تلفن هاي منزلمان را هم قطع کرده اند تا با کسي ارتباط نداشته باشيم؛ تلفن همراه من را هم قطع کرده اند.ما ‏اينها را بايد به چه کسي بگوييم؟"‏
همزمان با اين برخوردها، زندانيان کرد نيز هر روز در شرايط سخت تري قرار مي گيرند.محمد صديق کبودوند، که 4 ‏ماه است در بازداشت بسر مي برد، شديدا بيمار است و فشارهاي روحي زيادي در زندان به وي وارد مي آيد. وي که ‏حتي قبل از بازداشت ناراحتي ريوي داشت، بيماريش در زندان اوين حادتر شده است. خانواده ي وي خبر داده اند که ‏در آنجا به بيماري پوستي و افزايش فشار خون نيز دچار شده است.علاوه بر اين محمد صديق کبودوند در زندان حتي ‏براي اينکه به توالت برود، بايد نامه کتبي بنويسد و اجازه بگيرد.‏از سويي فشارهاي روحي زيادي به وي وارد مي شود تا سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را منحل کند و از سوي ‏ديگر از وي مي خواهند اعضاي اين نهاد حقوق بشري را محدود و به سکوت تشويق کند. شيرين عبادي، وکيل مدافع ‏محمدصديق کبودوند هنوز نتوانسته با وي ملاقاتي داشته باشدو يا پرونده ي وي را مطالعه کند. اين در حالي است که ‏قرار بازداشت اين فعال حقوق بشر هر ماه تمديد مي شود.‏
يکي از اعضاي خانواده محمد صديق کبودوند در همين ارتباط به روز مي گويد: "پدر ما فقط براي بهبود وضعيت ‏حقوق بشر کار مي کرد و چيزي براي پنهان کردن نداشت. هر طور فکر مي کرد، همانطور مي نوشت و همه سخنان ‏وي روي سايت وجود دارد. اما طوري با پدرم رفتار مي کنند که انگار او مجرمي خطرناک است. حتي اجازه نمي دهند ‏هر وقت دلش خواست به توالت برود. او بايد براي اين کار حتما نامه بنويسد و اجازه بگيرد؛ يا وقتي او را به اتاق ‏ملاقات مي آوردند، با چشم بند مي آورند و بعد از اتمام ملاقات، مجددا چشم بند را مي بندند.او مريض است و با وجود ‏بيماريهايي که دارد تحت فشارهاي روحي هم هست.ما نگران او هستيم." ‏
همزمان روناک صفازاده، فردين مرادي، شاهو کوليايي و حبيب لطفي هم که در فاصله کمي از يکديگردر سنندج ‏بازداشت شده اند، همچنان در زندان به سر مي برند و قرار بازداشت آنها براي يک ماه ديگر تمديد شده است. عدم ‏تماس آنها با خانواده و سکوت نهادهاي امنيتي و قضايي باعث بي اطلاعي خانواده هايشان از اتهامات وارد بر آنها شده ‏است.‏

احمدي نژاد! هم کلاسي هايمان را آزاد کن

احمدي نژاد! هم کلاسي هايمان را آزاد کن
گزارش خبرنگاران روز از تجمع دانشگاه علامه - چهارشنبه 9 آبان 1386 [2007.10.31]
سورنا کياني ـ محمود سرابي
‏"سه راه ضرابخانه، دانشکده ي علوم اجتماعي دانشگاه علامه، ساعت 12 ظهر" اين جمله اي بود که روزدوشنبه ‏دانشجويان دانشگاههاي تهران در گوش هم نجوا مي کردند. و ظهر سه شنبه، همه آمده بودند: ممنوع الورودهاي علامه، ‏ممنوع الورودهاي پلي تکنيک، دانشجويان دانشگاههاي شريف، تهران، خواجه نصير و حتي دانشجويان دانشگاه آزاد شهر ‏ري. بيش از صدها نفر و با پلاکاردهايي در دست و همه معترض.‏
‏"احمدي نژاد هم کلاسي هايمان را آزاد کن"؛ جمله اي است که روي پلاکاردهاي زيادي ديده مي شود. دانشجويان به اين ‏ترتيب از احسان منصوري، احمد قصابان و مجيد توکلي مي گويند؛ سه دانشجوي دانشگاه امير کبير که بايدهفت و سال و نيم ‏در زندان بمانند.‏
دانشجويان پلاکاردهاي ديگري نيز دارند:" تحصيل اولين حق طبيعي"، "ايستاده ايم"، "آزادي حق مسلم ماست"، "دانشگاه ‏پادگان نيست"، "پول مي دهيم تا سرکوبمان کنند"، "آزادي يعني سکوت، آزادي يعني اوين؟!"، "تعليق، ستاره، اخراج مثلث ‏افتخار دانشجو" و.....‏
دانشجويان با خواندن سرود يار دبستاني و اي ايران و سر دادن شعارهايي چون "دانشجو مي ميرد، ذلت نمي پذيرد"، ‏‏"دانشجو دانشجو حمايتت مي کنيم"، "فرمانده پادگان اين آخرين هشدار است، جنبش دانشجويي آماده قيام است" به سمت ‏محوطه دانشکده حرکت و در آن جا تجمع کردند و.....‏
اما آنها تنها نبودند؛ ماموران هم بودند: امنيتي، انتظامي و لباس شخصي. و در اين فضا، تريبون آزاد آغاز شد.‏
‏"همه ي ما درد مشترکيم، آمده ايم تا يک ديگر را فرياد کنيم" اين را عسل اخوان گفت. دانشجويي که هم با حکم يک ترم ‏تعليق مواجه است، هم از ورود به تمامي محوطه هاي مربوط به دانشگاه علامه منع شده است.‏
ساعت راس 12 بود. صداي دانشجويان از درون دانشکده به گوش مي رسيد. با همان شعار معروف که رفته رفته در همه ‏تجمع هاي دانشجويي به گوش مي رسد؛16 مهر در دانشگاه تهران، 30 مهر در پلي تکنيک و ديروز در دانشگاه علامه: ‏مرگ بر ديکتاتور.‏
درب دانشگاه اما بسته بود. حصاري آهني که نفوذ ناپذير و ناشکستني به نظر مي رسيد. اما اين حصار سخت آهني هم ‏شکست؛در کمتر از پنج دقيقه؛ وقتي که دهها دانشجو، از بيرون و درون دانشگاه بر آن کوبيدند. شيشه ها خرد شد و در ‏حصار آهني، رخنه اي باز. همان رخنه کافي بود تا در برابر چشمان هراسان مامورين انتظامات و حراست دانشگاه، دهها ‏دانشجو، از جمله دانشجويان ممنوع الورود علامه به دانشگاه وارد شوند. دانشجويان علامه، به استقبال هم کلاسي هاي ‏محروم از تحصيلشان رفتند: دانشجوي تعليقي ـ حمايتت مي کنيم.‏
‏ آنها دانشجويان ديگر دانشگاهها را نيز از خوشامد گويي پر شور خود بي نصيب نگذاشتند: دانشجوي با غيرت- خوش آمدي ‏خوش آمدي.‏
دانشجويان دانشگاه علامه، همکلاسي هاي ممنوع الورودشان را در آغوش گرفتند، مشاهده ي حلقه هاي اشک در چشمان ‏اين دانشجويان محروم از تحصيل کار سختي نبود. آنها اما حالا از "حصار آهني" گذشته بودند.‏
عليرضا موسوي يکي از اعضاي شوراي مرکزي انجمن اسلامي منتخب خطاب به جمعيت مي گويد:‏‏"اين تازه آغاز حماسه ي علامه است. آنها فکر کردند با صدور اين احکام مي توانند تمامي صداهاي اعتراض را خفه کنند. ‏اين تجمع و حضور پر شور شما ولي بيانگر اين است که دانشگاه هنوز زنده است".‏
حضور دختران دانشجو هم در اين تجمع پررنگ است. مهديه گلرو، نايب دبير انجمن اسلامي منتخب علامه و عضو ‏کميسيون زنان اين انجمن نيز طي سخناني با اشاره به حضور دختران دانشجو، بودنشان را "نشان دهنده ي ناکام ماندن ‏تلاشهاي حاکميت براي منزوي و خانه نشين کردن زنان و دختران" مي خواند. ‏
او در ادامه بيانيه کميته زنان انجمن اسلامي اين دانشگاه را در محکوميت حمله حراست به خوابگاه دانشجويان دختر قرائت ‏کرد. در اين بيانيه آمده بود: "با آغاز به کار دولتمردان نهم و انتصاب آيت الله شريعتي به رياست دانشگاه علامه موجي از ‏برخوردهاي غيرقانوني با اساتيد و دانشجويان دانشگاه علامه آغاز شد. اخراج، عدم تمديد قرارداد و توهين به اساتيد برجسته ‏من جمله دکتر نمک دوست در کنار بازداشت دانشجويان، صدور احکام سنگين کميته انضباطي براي بيش از ۳۰ نفر از ‏فعالين دانشجويي در روزهاي اخير، توقيف نشريات، عدم صدور مجوز براي انجام برنامه هاي فرهنگي و تلاش براي ‏انحلال انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي واعمال شرم آوري مانند تعرض به دختران دانشجو توسط مامور ‏حراست گوشه اي از وقايع روي داده در دو سال گذشته است".‏
اين بيانيه همچنين صدور احکام سنگين حبس براي دانشجويان اميرکبير و احتمال انتقال آن ها به زندان قزل حصار را ‏محکوم مي کرد.‏
سليمان محمدي- دانشجويي با حکم سه ترم تعليق از تحصيل ـ ديگر سخنران اين تجمع بود. او با اشاره به 32 حکم تعليقي ‏صادر شده، از رييس دانشگاه علامه خواست تا مستندات قانوني اين احکام را ارائه کند. محمدي خطاب به شريعتي گفت:‏‏"هزار دانشجوي دانشگاه علامه نامه اي نوشته اند به وزير علوم و خواهان عزل يا استعفاي شما شده اند. ولي شما به جاي ‏اينکه به خواست دانشجويان تمکين کنيد در صدد بر آمده ايد که امضا ها را جعلي جلوه دهيد. شما حتي برخي از دانشجويان ‏را به حراست فرا خوانديد و تهديد کرديد تا امضاي خود را پس بگيرند اما موفق نشديد. بياييد براي يک بار هم که شده با ‏واقعيت رو به رو شويد. اگر شهامت داريد يک سالن آمفي تئاتر را در دهکده ي المپيک- محل پرديس مرکزي دانشگاه ‏علامه- در اختيار ما بگذاريد تا ما هزار دانشجوي علامه را که به عملکرد شما معترضند آنجا جمع کنيم تا با چشمان خودتان ‏ببينيد."‏
مهمترين خواست اين تجمع اما در کنارخواست "عزل شريعتي"، آزادي دانشجويان در بند پلي تکنيک است. آرمان صداقتي، ‏عضو شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشگاه اميرکبير، بيانيه انجمن اسلامي اين دانشگاه را در محکوميت صدور احکام ‏سنگين براي سه دانشجوي در بند اين دانشگاه قرائت مي کند.‏
در بخشي از اين بيانيه آمده است: "در حالي که تکذيب مديران مسئول که با صداي نگران و چشمان بهت زده، مظلومانه و ‏سراسيمه از اين توطئه شوم اعلام نفرت و انزجار مي کردند و تبري مي جستند، گوش فلک را پر کرده بود، اين صوت ‏معصومانه را، راهي به مجريان عدالت! نبود که خداوند قلب و چشم گوششان را بسته که بارها نشان داده اند که بندگي خدا ‏را وانهاده، سرسپردگي حاکميت اقتدارگرا را به جان خريده اند".‏
در ادامه بيانيه تاکيد شده: "بيدادگران اين بار هم تصميم گرفتند که نشنوند و کساني که بر مسند قضا تکيه زده اند در حاليکه ‏ديگران را از روز جزا نهيب مي زنند جايگاه پيامبري را به عروسک خيمه شب بازي ظالمان تنزل دادند و بي گناهان را ‏مجرم ناميدند. اما با تکيه بر کدام مستندات؟ آيا مدرکي جز اعترافات تحت شکنجه هاي وحشيانه ي قرون وسطايي عليه ‏دانشجويان دربند وجود دارد؟ کدام قانون شکنجه را براي حصول به نتيجه ي دلخواه مجاز مي شمرد؟"‏
آرمان صداقتي سپس با طرح انتقادات شديدي نسبت به عملکرد دستگاههاي قضايي و امنيتي، سئوالاتي را خطاب به "آيت ‏الله خامنه اي" مطرح مي کند.سئوالاتي که شکل صريح تر آن در سخنراني علي وفقي عضو شوراي مرکزي تحکيم مطرح ‏مي شود.‏
آنگاه دانشجويان دانشگاههاي خواجه نصير، شريف، و دانشگاه آزاد شهر ري ضمن سخناني به قرائت بيانيه هاي انجمنهاي ‏اسلامي متبوع خود در محکوميت صدور حکم زندان براي دانشجويان پلي تکنيک و صدور احکام محروميت از تحصيل ‏براي دانشجويان علامه مي پردازند. علي عبدي، از سوي انجمن اسلامي دانشگاه شريف سخنراني و به وضعيت دانشگاه ها ‏اعتراض مي کند. او به مسوولين دانشگاه هشدار مي دهد که بيش از اين فضاي دانشگاه را امنيتي نکنند.‏
ميلاد اسدي از دانشگاه خواجه نصير، از ديگر سخنرانان تريبون آزاد دانشجويان دانشگاه علامه بود که ناگهان با پخش خبر ‏بازداشت سه دانشجو در برابر دانشکده ي علوم اجتماعي فضا به شدت ملتهب شد. مازيار سميعي دانشجوي دانشکده ي ‏اقتصاد دانشگاه علامه و بهنام سپهرمند دانشجوي دانشگاه تهران دو تن از اين بازداشت شدگان بودند. ‏
تجمع کنندگان با فرياد "دانشجوي زنداني- آزاد بايد گردد"، مقابل سر در دانشکده ي علوم اجتماعي حاضر شدند. اين اما تنها ‏بازداشتهاي تجمع امروز علامه نيست: 4 تن ديگر از دانشجويان پلي تکنيک که يکي از آنها آرمان صداقتي است، هنگام ‏خروج از در دانشگاه بازداشت شدند.‏
بعد از اين است که سخنان سخنرانان و شعارهاي اين تجمع رنگ و بويي تند تر به خود گرفت و شعارهايي نظير مرگ بر ‏ديکتاتور متناوبا به گوش رسيد. ‏
ساعت يک و سي دقيقه دانشجويان از رفتن به کلاسهاي درس امتناع کردند و با تعطيلي کلاسها اعتراض خود را به ‏وضعيت دانشگاه و بازداشت تجمع کنندگان اعلام.‏
مجيد دري، رشيد اسماعيلي، امير يعقوبعلي، عسل اخوان، شاهين زينعلي و الهام ناطق از ديگر سخنرانان اين تجمع بودند. ‏تجمع دانشجويان دانشگاه علامه در جوي ملتهب و امنيتي، با اين سخنان رشيد اسماعيلي پايان يافت: "اي کاش ذره اي از ‏اين تسامح و تساهلي که نسبت به سربازان متجاوز انگليسي نشان داديد و آنها را با کت و شلوار هاکوپيان روانه ي ‏کشورشان کرديد را نسبت به دانشجويان علامه، پلي تکنيک و اهواز هم نشان مي داديد. اينها فرزندان اين ملت هستند".‏
وي ضمن اشاره به بازداشت 6 يا 7 دانشجو در روز تجمع افزود: "اگر دوستان ما را که امروزبازداشت شدند، هر چه زود ‏تر و بي هيچ قيد و شرطي آزاد نکنيد، تجمعات نه تنها به سطح کليه ي دانشکده هاي علامه که به تمام دانشگاههاي تهران ‏کشيده خواهد شد."‏
تا لحظه ي تنظيم اين گزارش، مسلم شده است که 6 يا 7دانشجو بازداشت شده اند که مازيار سميعي، آرمان صداقتي و بهنام ‏سپهرمند سه تن آنها بوده اند. در مورد اسامي سه يا 4بازداشت شده ي ديگر اطلاع دقيقي در دست نيست. گفته مي شود دو ‏تن از بازداشت شدگان از دانشجويان دختر دانشگاه امير کبيرند. همچنين تا لحظه ي ارسال اين گزارش هيچ يک از ‏بازداشت شدگان آزاد نشده اند.‏
دانشجويان علامه اعلام کرده اند تا آزادي کليه دانشجويان بازداشت شده در کلاس هاي درس شرکت نخواهند کرد. ‏عصر ديروز ودرهمين ارتباط دفتر تحکيم وحدت نيز بيانيه اي صادر کرد. در اين بيانيه آمده است: "همزمان با شروع سال ‏تحصيلي شاهد اعتراضات گسترده دانشجويي در دانشگاههاي مختلف کشور هستيم ومتاسفانه مسئولان بي تدبير وزارت ‏علوم و منصوبينشان در دانشگاهها به جاي جبران اشتباهات تنها به ساکت کردن منتقدان خويش به هر طريق ممکن مي ‏انديشند.اخراج و بازنشستگي اجباري اساتيد، ستاره کردن دانشجويان، محروميت از تحصيل و احکام سنگين کميته انظباطي ‏به ابزار مسئولين براي ساکت کردن منتقدان بدل گشته است و گاه نيز مانند جعل نشريات در دانشگاه اميرکبير شاهد پرونده ‏سازي وصدور احکام ناعادلانه قضايي براي سه دانشجوي منتقد اميرکبير هستيم که متاسفانه اخبار نگران کننده اي نيز ‏درباره انتقال آنان به زندان قزل حصار به گوش مي رسد".‏
‏ در پايان اين بيانيه تاکيد شده است: "دفتر تحکيم وحدت حمايت و تشکر خود را از اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان ‏دانشگاه علامه طباطبايي و ساير دانشجويان اين دانشگاه که با وجود صدور احکام ناعادلانه کميته انضباطي و محروميت از ‏تحصيل همچنان در دفاع از کيان دانشگاه از پاي ننشسته اند اعلام مي دارد و معتقديم که همانطور که در طومار دانشجويان ‏علامه نيز ذکر شده است برکناري رئيس انتصابي اين دانشگاه اولين قدم در راه اصلاح امور در دانشگاه علامه طباطبايي ‏است و اميدواريم مسئولين دولت نهم نيز اکنون که به بي حاصلي تلاش براي ساکت کردن جامعه دانشگاهي پي برده اند در ‏اهداف و روشهاي خود تجديد نظر نمايند
".