Saturday, November 03, 2007

بازجو راسخ یکی دیگر از خانواده های قتل عام1367 را دستگیر کرد
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران : بنابه گزارشات دریافتی با یورش مامورین وزارت اطلاعات خانم مهین صارمی همسر آقای علی صارمی از خانواده های قتل عام زندانیان سیاسی صبح امروز 12 آبان 1386 در فروشگاه همسرشان در خانی آباد نو دستگیر وبه نقطۀ نامعلومی انتقال داده شد. ایشان در طی هفته های گذشته برای اطلاع یافتن از آقای علی صارمی که به دلیل شرکت در مراسم 19 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در 11 شهریور دستگیر شده بودند بارها به دادگاه انقلاب مراجعه نمودند. ولی هر بار با تهدیدات بازجو راسخ مواجه بودند ، راسخ بارها ایشان را در صورت مراجعه و پیگری همسرشان بازداشت خواهد کرد تا اینکه امروز توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر شندند.

No comments: