Saturday, November 03, 2007

انتخابات پايان تاريخ نيست

انتخابات پايان تاريخ نيست
رضا عليجاني: - یکشنبه 13 آبان 1386 [2007.11.04]

ياشار سعيدي
رضا عليجاني فعال ملي- مذهبي در ديدار با اعضاي کميته سياسي دفتر تحکيم وحدت با تاکيد بر اينکه "انتخابات ‏پايان تاريخ نيست و فضاي داخلي تشکلها نبايد رو به کدورت برود" اظهار داشت: "اگرچه انجمنها در شرايط فعلي ‏با بحران انگيزه روبرو هستند اما مثل گذشته نگاه به قدرت نداشته و فضاي دروني سالم تري دارند".‏
در اين ديدار ابتدا مهدي عربشاهي، دبير سياسي دفتر تحکيم وحدت با اشاره به برنامه کميته سياسي براي ديدار با ‏صاحبنظران ونخبگان سياسي، مهمترين خواسته دانشجويان را طلب کردن برنامه اي روشن از سياستمداران براي ‏گشودن مسير دموکراسي و توسعه دانست. وي انتخابات مجلس هشتم و پرونده هسته اي را از مهمترين مسايل ‏سياسي ايران دانست و افزود: "دفتر تحکيم با عدم مشارکت در انتخابات رياست جمهوري گذشته، گفتمان ‏اصلاحات انتخابات محور به سبک اصلاح طلبان را با توجه به نتايجش ناکافي و غيرموثر دانست که درباره ان ‏بحثهاي گوناگوني نيز شده و نقدهايي هم به عملکرد دانشجويان و هم عملکرد اصلاح طلبان در آن دوران وارد ‏شده است. اما امروز با گذشت بيش از 2 سال، آنچه که براي مردم عينيت دارد دولت احمدي نژاد و سياستهاي ‏نادرست آن است. در اين شرايط ما نيازمند همفکري و ارائه طرحي ايجابي براي خروج از اين وضعيت هستيم و ‏کساني نيز که قصد شرکت در انتخابات آينده را دارند بايد طرحي ايجابي براي خروج از اين وضعيت ارائه ‏کنند.از اين رو اين ديدار نخستين جلسه از سلسله برنامه هاي کميته سياسي دفتر تحکيم براي گفتگو با صاحبنظران ‏در جهت تحليل فضاي سياسي و تصميم گيري در مورد نوع مواجهه اتحاديه با بن بست سياسي فعلي مي باشد".‏
‎‎انسجام تشکيلاتي‎‎
در ادامه اين جلسه رضا عليجاني از دانشجويان خواست تا نظر خود را در مورد انتخابات بگويند و اينکه آيا در ‏صورت حمايت از اصلاح طلبان آنها مي توانند در مجلس اکثريت شوند؟ و آيا راي آوردن آنها به سود تحول ‏خواهان خواهد بود؟ همچنين وي در مورد تاثير اصلاح طلبان بر فضاي کشورو بر تصميم گيريهاي کلان، ‏راهکاري براي نظارت بر وعده هايي که اصلاح طلبان مي دهند، امکان تاييد صلاحيت آنها در انتخابات آينده و ‏نگراني از تکرار فرايندي بيهوده و در نهايت تداوم برخي از بداخلاقيها از سوي برخي از اصلاح طلبان سئوالاتي ‏مطرح کرد که اعضا کميته سياسي دفتر تحکيم وحدت در اين موارد نظريات خود را مطرح کردند.‏
در ادامه جلسه عليجاني با اشاره به اينکه حتي احزاب هم به طور جدي در مورد انتخابات بحث چنداني نکرده و ‏در اين مورد سردرگم هستند، تصميم دانشجويان را در شکل دادن به فضاي نهايي و تصميم گيري مردم در آخرين ‏لحظه بسيار موثر دانست. وي مهمترين مساله را در مورد انتخابات توجه به انسجام تشکيلاتي دانست و گفت:‏‎ ‎‏"انتخابات رياست جمهوري از نظر تشکيلاتي تجربه موفقي براي گروهها نبود و اکثر جريانها چند پاره شده و ‏دچار بحران تشکيلاتي شدند. بايد توجه کرد که انتخابات پايان تاريخ نيست و فضاي داخلي تشکلها نبايد رو به ‏کدورت برود. بيش از هر چيزي بايد به تبعات دروني تصميم خود توجه کنيد تا هيچ کس احساس نکند که در فرايند ‏تصميم گيري حذف شده است".‏
‏ اين فعال ملي- مذهبي افزود:‏‎ ‎‏"اگرچه انجمنها در شرايط فعلي با بحران انگيزه روبرو هستند اما مثل گذشته به ‏قدرت نگاه ندارند و فضاي دروني سالم تري دارند".‏
‎‎فضاي نيمه باز اعتراض‎‎
عليجاني سپس نيروهاي سياسي را فاقد پروژه کوتاه مدت تعيين کننده و دقيق دانست و ادامه داد: "اصلاحات ‏انتخابات محور قابل پيشروي نيست چرا که اصلاح طلبان ضعيف بازي کرده و اقتدارگرايان نيز همه منافذ را ‏بسته اند. اگر از طريق انتخابات، مسايل ملي حل مي شد بهترين راه حل بود، امااين نوعي آرزوانديشي است". ‏
وي شرايط امروز را دوران تعليق استراتژي دانست و با تاکيد بر صبر، اعتراض، انباشت و ارتباط به توضيح آنها ‏پرداخت و گفت:‏‎ ‎‏"صبر به معني داشتن ديد بلند مدت و تحمل فاصله بين پايان يک استراتژي و تولد استراتژي جديد ‏است. در شرايط رواني خاص دوران تعليق، بسياري از گروهها با يکديگر درگيري هاي سطحي پيدا مي کنند و ‏بسياري نيز صحنه فعاليت را ترک مي کنند اما آنها که مي مانند ديد بلند مدت به مسايل پيدا مي کنند. فرايند شکل ‏گيري استبداد در ايران چند هزار ساله است و حل آن هم نياز به زمان دارد".‏
عليجاني با ابراز خوشحالي از اينکه هنوز فضاي نيمه بازي براي اعتراض وجود دارد، اعتراض را يک وظيفه ‏اخلاقي دانست و ادامه داد:‏‎ ‎‏"هر کس ميوه ممنوعه آگاهي را بخورد ديگر نمي تواند بي تفاوت شده و به زندگي ‏روزمره تن دهد. اعتراض و انتقاد در اين دوره چندان معطوف به نتيجه نيست اما نمي توانيم طور ديگري زندگي ‏کنيم و با اعتراض و انتقاد در موارد نقض حقوق شهروندي، منافع ملي و حقوق اساسي ملت همچنان در صحنه ‏خواهيم بود تا فراموش نشويم."‏
وي انباشت را مهمترين وجه 4 مورد ذکر شده دانست و افزود:‏‎ ‎‏"بايد به جمع بندي آنچه که گذشت بپردازيم و ‏جنبش دانشجويي هم مي تواند به ارزيابي انتقادي گذشته خود دست بزند. تجارب تئوريک و استراتژيک و حتي ‏اخلاقي را بايد با يک ديد رو به جلو بازخواني کرد و نبايد به مرثيه خواني بپردازيم. شايد مهمترين نقد اخلاقي به ‏برخورد ابزاري بخشي از اصلاح طلبان با دانشجويان برگردد که آثار آن تا امروز هم ادامه يافته است".‏
اين فعال ملي- مذهبي ارتباط بيشتر ميان نهادهاي مدني و اجتماعي را نيز ضروري دانست و در مورد انتخابات ‏گفت:‏‎ ‎‏"با انتخابات و شرکت يا عدم شرکت در آن نبايد به صورت ايدئولوژيک برخورد کنيم. با توجه به شرايط ‏ايران بايد در هر انتخابات نيمه آزاد و نيمه موثر شرکت کرد و اگر کساني باشند که بتوانند حداقل رفاه را براي ‏جامعه و حداقل امنيت را براي فعالان جامعه مدني تامين کنند بايد به آنها راي بدهيم".‏
وي انتخابات را در ايران مثل بازار دستفروشي دانست که به دليل ريشه دار نبودن احزاب، برخي چهره ها و ‏گروهها يک شبه ظهور مي کنند و شعارهايي مي دهند و از مردم راي مي گيرند اما به کسي پاسخگو نيستند. به ‏همين دليل بايد "برنامه محور" بود و از احزاب برنامه هاي عملي خواست و نه شعارهاي کلي. او اضافه کرد:‏‎ ‎‏"به ‏نظر مي رسد بهترين مواجهه دانشجويان با انتخابات اين باشد که وعده هاي کوچک و عملي از کانديداها بخواهند و ‏ببينند آيا آنها مي توانند به طور مثال مشکلات دانشجويان ستاره دار و محروم از تحصيل را حل کنند و براي ‏فعاليت هاي دانشجويي بستر مناسب تري مهيا کنند يا خير؟"‏
عليجاني تجربه اقليت هاي اصلاح طلب در مجلس، شوراها و مجمع تشخيص را موفق ندانست. از نظر اين فعال ‏سياسي نيروهاي سياسي ايران ضمن پرهيز از خود بزرگ بيني بايد بپذيرند که "ايران جامعه متکثري است و در ‏شرايط آزاد هيچ کس در آن اکثريت مطلق نخواهد داشت."‏

No comments: