Thursday, November 01, 2007

پاسخ ايران به متجاوزان مي تواند شامل بمب گذاري‌ انتحاري باشد


پاسخ ايران به متجاوزان مي تواند شامل بمب گذاري‌ انتحاري باشد
همبستگی : قـائـم مـقـام جـديـد وزارت امـور خـارجـه گفت: اظهارات اخير يك فرمانده ارشد سپاه پاسداران مبني بـر آمـادگـي نـيـروهـاي ايـرانـي بـراي انـجـام عـمـلـيات انتحاري در خليج فارس در صورت تعرض به ايران به اشتباه نقل قول شده و در واقع وي قصد تهديد امنيت منطقه را نداشته است.‌‌ ‌بـه گـزارش عـصـر ايـران بـه نقل از روزنامه بحريني گلف ديلي نيوز، عليرضا شيخ عطار كه براي ديدار يك روزه بـا مـقـامـات بـحريني در منامه به سر مي برد، گفت: سـردار عـلـي فدوي هيچگونه اظهارنظري درباره تهديد امنيت منطقه نكرده و تنها هشدار داده كه ايران در صورت تــعـــرض مــتــجـــاوزان پـــاســـخ قـــاطــعـــي بـــه آنــهـــا خــواهــد داد.براساس اين گزارش رسانه‌هاي ايراني اخيرا به نقل از سردار علي فدوي، معاون فرماندهي نيروي دريايي سپاه پـاسداران گزارش دادند: نيروهاي بسيجي آماده هستند در صـورت لـزوم بـه انـجـام عـمـلـيـات انـتـحاري در خليج فـارس مـتـوسـل شـونـد.شـيـخ عـطـار در عـيـن حـال امـكان استفاده از حملات انتحاري در آينده را رد نكرد.قائم مقام وزارت خارجه در اين باره گفت: متجاوزان به ايران پاسخ قـاطـعـي دريـافـت خـواهـنـد كـرد كه حتي مي تواند شامل بـمـب گـذاري هاي انتحاري باشد.وي افزود: اين مساله تازگي ندارد كمااينكه ايران در طول جنگ با عراق در دهه 1980از عمليات انتحاري بر ضد دشمن استفاده كرد.وي خـاطـرنـشـان كـرد: نـيـروهاي ما خواهان دفاع از كشور با استفاده از همه ابزارهاي ممكن هستند و تصور مي كنم اين مساله واضح است كه ما حق دفاع از خود در مقابل هر متجاوري را داريم.‌

No comments: