Sunday, November 04, 2007

تا زنده ايم مستبدين آسايش نخواهند داشت
دانشجويان در حمايت از همکلاسي هاي زنداني: - دوشنبه 14 آبان 1386 [2007.11.05]

سورنا کياني
‏"اگر دوستان ما را که امروزبازداشت شدند، هر چه زود ‏تر و بي هيچ قيد و شرط آزاد نکنيد، تجمعات نه تنها به سطح کليه ‏ي دانشکده هاي علامه که به تمام دانشگاههاي تهران ‏کشيده خواهد شد." اين واپسين جملات آخرين سخنران تجمع اعتراضي ‏و تريبون آزاد دانشجويان دانشگاه علامه در هفته گذشته بود.اين وعده عملي شد؛ و اين بار دانشکده ي مديريت دانشگاه ‏تهران، جايي که بهنام سپهرمند، يکي از دستگير شدگان در آن تحصيل مي کند ميزبان دانشجويان معترض بود.‏
تجمع دانشجويان دانشگاه علامه ي که در اعتراض به "زنداني شدن دانشجويان و محروم شدنشان از تحصيل برگزار شده ‏بود" در پايان بازداشت 7 دانشجوي ديگر را هم در پي داشت. از آن هفت دانشجو سه تن به بند 209 زندان اوين منتقل ‏شدند: آرمان صداقتي، مازيار سميعي و بهنام سپهرمند.‏
دانشجويان دانشگاههاي تهران حالا تبديل به يک خانواده شده اند؛ خانواده اي که فرزندانش در بندند. هر روز هم عضوي ‏جديد به اين خانواده اضافه مي شود. اين بار دانشجوياني از دانشگاه تربيت معلم هم آمده بودند تا در کنار دانشجويان علامه، ‏تهران، پلي تکنيک، شريف، خواجه نصير و دانشجويان دانشگاه آزاد قرار بگيرند.‏
‏ به اعتقاد البرز زاهدي، عضو انجمن دموکراسي خواه دانشگاه تهران "فشار بر دانشجويان آنها را متحد کرده است، امروز ‏طيفهاي مختلف جنبش دانشجويي در کنار هم خواستار آزادي ياران در بند و حفظ استقلال دانشگاه هستند."‏
سراسر دانشکده ي مديريت دانشگاه تهران با عکسهايي از 9 دانشجوي زنداني پوشيده شده بود:احمد قصابان، مجيد توکلي، ‏احسان منصوري، آرمان صداقتي، مازيار سميعي، بهنام سپهرمند، هدايت غزالي، صباح نصري و ياسر گلي.‏
پلاکاردهايي با مضمون تقاضاي آزادي دانشجويان در بند و تاکيد بر حفظ استقلال دانشگاه روي ديوارهاي دانشکده ي ‏مديريت خود نمايي مي کرد.‏
دانشجويان ديگر دانشگاهها اما باز هم با مشکل ورود مواجه بودند. نگهبانان از ساعات ابتدايي صبح با کنترل درب ورودي ‏دانشکده از ورود ديگر دانشجويان جلوگيري مي کردند، ولي هميشه راهي هست. دانشجويان هر کدام به طريقي وارد ‏دانشکده شدند: برخي از روي سر نگهبانان نگهبانان و برخي با پرش از روي نرده ها، که به قول يکي از اعضاي شوراي ‏مرکزي دفتر تحکيم "ديگر به يکي از تخصصهاي اصلي فعالين دانشجويي تبديل شده است."‏
‏ دانشجويان دانشگاه تهران اگر چه توانسته بودند "تريبون" اين مراسم را تدارک بينند اما به دستور رييس دانشکده و به رغم ‏دستور کتبي يکي از معاونتها از تهيه ي "ميکروفون" بازمانده بودند . روي تريبون دانشجويان نوشته بود: دانشگاه زنده ‏است. تريبون آزاد با سخنراني فريد هاشمي، عضو انجمن دموکراسي خواه دانشگاه تهران آغاز شد:‏‏"ما اينجا جمع شده ايم تا صداي اعتراض خود را نسبت به محدود کردن آزادي هاي آکادميک، بازداشت سه اهورايي در بند ‏پلي تکنيک و سه دانشجوي بازداشت شده در دانشگاه علامه به گوش مسئولين برسانيم. اين تريبون آزاد براي نشان دادن اين ‏است که داشگاه هنوز زنده است و تا ما زنده ايم مستبدين از دست ما آسايش نخواهند داشت. ما اينجا جمع شده ايم تا صداي ‏فرياد ما را دوباره بشنوند. ما بار ديگر تاکيد مي کنيم که تجمعات ما تا آزادي همه ي دانشجويان زنداني ادامه خواهد داشت."‏
فريد هاشمي همچنين با نام بردن از دانشجويان زنداني کرد- نصري، گلي و غزالي- خواهان آزادي آنها شد. در اين هنگام ‏جمعيت شعار مي داد: دانشجوي زنداني آزاد بايد گردد. شعاري که بارها و بارها طي هفته هاي اخير در جريان تجمعات ‏دانشجويي سر داده شده است. ‏
روي يکي از پلا کاردها نوشته بود؛جاي دانشجو در زندان نيست. ‏
مضموني که فرناز معيريان، دانشجوي دانشگاه علامه از ديگر سخنرانان اين تريبون آزاد آن را باز تر مي گويد: "رفتاري ‏که در دانشگاه علامه با دانشجويان شد از جمله کشيدن گوني بر سر دانشجويان و ضرب و شتم آنان با هيچ اراذل و اوباشي ‏صورت نگرفته است. اگر امروز ما ساکت بنشينيم به جايي مي رسيم که دانشجو بودن جرم خواهد شد، مگر دانشجويان چه ‏کرده اند که با آنان اين چنين سفاکانه برخورد مي کنيد؟"‏
در گوشه ديگري جمعيت پلاکاردي بود که روي آن نوشته شده بود "صدور حکم شلاق و دوسال و شش ماه حبس براي ‏دلارام علي را محکوم مي کنيم". پلاکارد را نيلوفر گلکار، از فعالين کمپين يک ميليون امضا در دست گرفته بود. گلکار که ‏خود براي 25 آذر به دادگاه انقلاب فرا خوانده شده، به عنوان يکي از سخنرانان اين تريبون آزاد گفت: "اين حکم را به چه ‏جرمي براي دلارام علي صادر کرديد؟ به جرم کتک خوردن از نيروي انتظامي؟ به جرم مطالبه ي حقوق برابر؟ به چه ‏جرمي؟"‏
مجيد دري، دانشجوي ديگر دانشگاه علامه نيز طي سخناني با محکوم کردن بازداشت سميعي، صداقتي و سپهرمند که به ‏دنبال برگزاري تجمع هفته ي پيش دانشگاه علامه روانه ي زندان شدند، و با اشاره به وضعيت اسفناک دانشگاه علامه تحت ‏رياست صدر الدين شريعتي، طي سخناني گفت: "شاهد بوديم که در دانشگاه تهران به دانشجويان اجازه پرسيدن سوالات خود ‏از احمدي نژاد را ندادند. چندي پيش در دانشگاه علامه دانشجويان بازداشت شدند و امروز در دانشگاه تهران شاهد تجمع ‏ديگري هستيم و اين نشان دهنده اتحاد و انسجام دانشجويان است. ما در دانشگاه علامه جهت ملغي کردن احکام انضباطي و ‏آزادي دانشجويان جمع شده بوديم که باز هم ۴ دانشجوي ديگر بازداشت شده اند. آن ها بدانند که ما خسته نيستيم بلکه کساني ‏که هر روز دانشجويان را تهديد مي کنند، از دست دانشجويان خسته شده اند."‏
حالا نوبت شعار اصلي جنبش دانشجويي از 16 به اين سو بود: "مرگ بر ديکتاتور". و اينکه: "دانشجو مي رزمد- استبداد ‏مي لرزد" و يا: "دانشجو مي ميرد- ذلت نمي پذيرد"، "مي ميريم مي ميريم- ذلت نمي پذيريم".‏
مجتبي بيات، عضو سابق شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت و دانشجوي دانشگاه تهران سخنران ديگر اين تجمع بود که ‏ضمن انتقاد شديد از حاکميت، انجمن سنتي دانشگاه تهران را نيز به خاطر سکوت در برابر سرکوب دانشجويان مورد انتقاد ‏قرار داد و گفت: "متاسفانه امروز در دولت نهم شاهد رشد روز افزون انجمن هاي موازي هستيم که داعيه دار پيگيري ‏مطالبات دانشجويي هستند. اما آن ها ثابت کرده اند که کارکردي جز حرکت در سوي اهداف جريان اقتدارگرا ندارند."‏
‏ عضو سابق شوراي مرکزي دفتر تحيکم وحدت در ادامه از همه تشکل هاي مستقل دانشجويي و از اساتيد دانشگاه خواست ‏پيگير وضعيت دانشجويان بازداشتي باشند‎.‎
مهرداد بزرگ، فعال دانشجويي ليبرال دانشگاه تهران، ديگر سخنران اين تريبون آزاد دانشجويي نيز با برشمردن موارد ‏نقض گسترده ي حقوق دانشجويان طي ماههاي اخير تاکيد کرد که: "دانشجويان لحظه اي از مبارزه ي پيگيرشان در راه ‏آزادي، دموکراسي و حقوق بشر پا پس نخواهند کشيد."‏
در ادامه برنامه يکي از دانشجويان دانشکده مديريت ضمن قرائت بيانيه شوراي صنفي اين دانشگاه اعلام کرد که شوراي ‏صنفي پيگير وضعيت بهنام سپهرمند خواهد بود. همچنين مجري تريبون اعلام کرد کلاس هاي ساعت ۱۳:۳۰ در اعتراض ‏به بازداشت دانشجويان تعطيل است. دانشجويان حاضر در اين تجمع با سر دادن شعار "همکلاسي زندانه، کلاس فايده ‏نداره" و "کلاسهاي پادگان، تعطيل بايد گردند" با اين تصميم شوراي صنفي همراهي کردند‏‎.‎
گفتني است طي تمام مدت برگزاري تجمع چند دستگاه از خودروهاي پليس امنيت، محوطه ي دانشکده ي مديريت دانشگاه ‏تهران را زير نظر داشتند. اين تجمع اما به ارامي و بدون بازداشت هيچ دانشجويي تا لحظه ي تنظيم اين گزارش خاتمه ‏يافت. تلاش برخي اعضاي بسيج دانشجويي براي بر هم زدن اين تجمع نيز با مقاومت دانشجويان راه به جايي نبرد. بسيج ‏دانشجويي طي مدت تجمع، از طريق بلندگو دانشجويان را به شرکت در مراسم 13 آبان- سالروز اشغال سفارت امريکا- ‏دعوت مي کردند، اما دانشجويان حضور در تجمعي را که به خاطر "اعتراض به نقض حقوق دانشجويان" برگزار شده بود ‏ترجيح دادند. به اين ترتيب برنامه ي بسيج دانشجويي به دليل عدم استقبال دانشجويان برگزار نشد.‏
در پايان اين مراسم بيانيه انجمن اسلامي دانشکده مديريت دانشگاه تهران قرائت شد. در اين بيانيه به ادامه بازداشت ‏دانشجويان و شکنجه آنان در بند ۲۰۹ شديدا اعتراض شده بود. همچنين در ادامه ي اين بيانيه گفته شده بود که يکي از دلايل ‏بازداشت سپهرمند، عضويت او در انجمني بود که هيچ گاه تسليم طيف سنتي انجمن اسلامي دانشگاه تهران نشد‏‎.‎
دانشجويان در پايان تريبون آزاد با سر دادن سرودهاي يار دبستاني و اي ايران به راهپيمايي در صحن دانشکده ي مديريت ‏پرداختند و با از سر گيري فرياد هاي "مرگ بر ديکتاتور" و "دانشجوي زنداني- آزاد بايد گردد" به اين دور از تجمعات ‏خود پايان دادند. آنها اما دوباره تاکيد کردند که اگر دوستانشان آزاد نشوند اعتراضات در سطح وسيع تري "ادامه" خواهد ‏داشت. اين در حاليست که در آخرين لحظات تنظيم اين گزارش، خبر رسيد که علي عزيزي، عضو شوراي مرکزي دفتر ‏تحکيم به نحو خشونت آميزي در منزل خود بازداشت شده است. عزيزي در تجمع سي تير پلي تکنيک سئوالاتي خطاب به ‏‏"آيت الله خامنه اي" مطرح کرده بود.‏‎ ‎‏ بايد ديد در روزهاي آينده دانشجويان چه واکنشي به اين اقدام‎ ‎نهادهاي امنيتي نشان ‏خواهند داد.‏

No comments: