Wednesday, September 26, 2007

حمله و تخریب اماکن و اموال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز و علوم پزشکی


حمله و تخریب اماکن و اموال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز و علوم پزشکی
ادوارنیوز: هفته ی گذشته, پنجشنبه 29/6/86 اتاق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز که در خوابگاه ولیعصر به فعالیت های خدماتی می پرداخت توسط حراست و ریاست دانشگاه تصرف شد وقفل درب آن شکسته شده و اموال بیت المال و حتی بعضی وسایل شخصی دانشجویان ضبط گردید به گزارش خبرنگار ادوارنیوز از تبریز این اتفاق به دنبل فعالیت های گسترده ی انجمن اسلامی در طول سالتحصیلی گذشته بوده که نهایتا دانشگاه تصمیم به محدود نمودن منابع مالی این تشکل نموده است. این گزارش می افزاید که در ریاست دانشگاه سرورالدین, سرپرست حراست عادلی, معاونت دانشجویی اعلمی,معاونت خدمات دانشجویی رضا پور, معاونت دانشجویی حراست حقیقیان و جمعی از کارمندان و کارگران خوابگاه نیز در محل حضور داشتند .در ادامه ی محدودیت ها و فشار های اعلام شده دیروز و امروز نیز مامورین حراستی با حضور در دانشکدها نسبت به بستن درب

No comments: