Sunday, September 30, 2007

االشرق الاوسط: فقط معجزه می تواند از جنگ جلوگیری کند


روزنامه فرامنطقه ای الشرق الاوسط نوشت تنها یک معجزه می تواند از وقوع جنگ علیه رژیم تهران جلوگیری کند.
این روزنامه نوشت جلوگیری از جنگ تنها در شرایطی میسر است که رژیم تهران بدون هرگونه فریب و نیرنگ دست از برنامه های هسته ای خود بردارد و یا آمریکا در برابر رژیم تهران تسلیم شود و حاکمیت منطقه خلیج فارس را به این رژیم واگذار کند.
الشرق الاوسط نوشت اما از آنجا که در عالم واقع هیچ یک از این فرضیه ها اتفاق نخواهد افتاد، می گوئیم فقط یک معجزه می تواند از جنگ جلوگیری کند.
این روزنامه نوشت بحران رژیم تهران، بحرانی است که به بن بست رسیده است و هیچ راهی جز رویارويی برای حل آن متصور نیست.
روزنامه الحیات، یک روزنامه دیگر عرب زبان فرامنطقه ای نیز طی مقاله ای، رژیم تهران را با فاشیسم هیتلری مقایسه کرد و نوشت تکنولوژی هسته ای در دست رژیمی که با مشت آهنین اداره می شود و خواهان سلطه بر منطقه و دست اندازی به سایر نقاط جهان است، موجب نگرانی جدی است.
این روزنامه نوشت ایدئولوژی رژیم تهران بر اساس سرکوب مخالفان داخلی و حکومت مطلقه استوار است و می کوشد همه مردم را از طریق نیروهای نظامی یا شبه نظامی به زیر سلطه بکشد. این رژیم همچنین به بهانه پر کردن خلا در کشورهای همسایه به توجیه اقدامات تجاوزکارانه خود می پردازد.
الحیات نوشت آنچه اکنون در ایران روی می دهد، یادآور سیاست حاکم بر آلمان در دوران حکومت نازیها و خط مشی حاکم بر ایتالیا در دوران حاکمیت فاشیستها است. بهايی که جهان به خاطر ایدئولوژی فاشیسم پرداخت، بر کسی پوشیده نیست. و اکنون احمدی نژاد آمده است تا مشابه این ایدئولوژی را در ایران ارایه کند
.

No comments: