Wednesday, September 26, 2007

بيانيه‌ی کانون نويسندگان ايرانبه مناسبتِ اول مهر، آغاز سال تحصيلی


بيانيه‌ی کانون نويسندگان ايرانبه مناسبتِ اول مهر، آغاز سال تحصيلی
بيانيه‌ی کانون نويسندگان ايراندر بند سوم منشورِ کانون نويسندگان ايران آمده است:کانون رشد و شکوفايی زبان‌های متنوعِ کشور را از ارکانِ اعتلای فرهنگی و پيوند و تفاهمِ مردم ايران می‌داند و با هر گونه تبعيض و حذف در عرصه‌ی چاپ و نشر و پخشِ آثار به همه‌ی زبان‌های موجود مخالف است.سال تحصيلی در شرايطی فرا می‌رسد که مليون‌ها کودک و نوجوان ايرانی با دشواری‌های بی‌شماری روبه‌رواند؛ کتاب‌های درسیِ تمامی مقاطعِ تحصيلیِ دانش‌آموزان با روايتِ تحريف‌شده‌ی تاريخ، به ويژه تاريخِ معاصر، تغذيه می‌شوند. در کتاب‌های فارسی و ادبيات نام و نمونه‌ی آثار بزرگ‌ترين نويسندگان و شاعران معاصر ايران حذف شده است و تلاشی برای شناساندنِ اقوام ايرانی، تنوع و تکثرِ آن‌ها و فرهنگ‌های گوناگونِ اين سرزمين صورت نگرفته است. نوآموزانِ اقوام ايرانی از آموزش و يادگيری به زبان مادری محروم اند و نشانی از فرهنگِ قومی خود در کتاب‌های درسی نمی‌‌يابند. اين امر زيان‌ِ فراوانی را به فرهنگ‌های ايرانی وارد کرده و نابرابری ژرفی رادر عرصه‌های گوناگونِ فرهنگی و اجتماعی پديد آورده است. سال تحصيلی جديد در حالی آغاز شده است که هويتِ جنسيتیِ ترسيم‌شده در کتاب‌های درسی هم‌چنان قانون‌های نابرابرِ حاکم را باز می‌ تاباند و و تعليماتِ ايدئولوژيکِ حاکم به کتاب‌های علوم انسانی و اجتماعی تسری يافته است.سال تحصيلی جديد در حالی آغاز شده است که بسياری از کودکان و نوجوانان بايد در بناهای ناامن و کلاس‌های پُرتراکم تحصيل کنند. تبعيض ميان اينان و اقليتی از دانش‌آموزان در مدارس خاص با شهريه‌های گزاف و اختلافِ فاحشِ کيفيتِ آموزش در مدارس گوناگون، طبقاتی شدنِ آموزش و پرورش را به مرزی باورنکردنی رسانده است. سال تحصيلی جديد در حالی آغاز شده است که اعتراض معلمان به دليلِ پافشاری بر حقِ صنفی‌شان سرکوب شده است و دانش‌جويانِ دانشگاه‌ها از حضور برخی از استادانِ مستقل و آزادانديشِ خود محروم شده‌اند.سال تحصيلی جديد در شرايطی فرا رسيده است که تماميت‌طلبی و سرکوبِ آزادی انديشه و بيان بر دانشگاه حاکم است و جای بسياری از دانش‌جويانِ آزادی‌خواه در دانشگاه خالی است: دانش‌جوِيانی که در وضعی غيرانسانی در زندان، تعليق و محروميت‌های ديگر به سر می‌برند يا به دليلِ اِعمالِ گزينش‌های تنگ‌نظرانه و صرفا ايدئولوژيک و عقيدتی از ورود به دانشگاه و نيز ادامه‌ی تحصيل محروم شده‌اند.اما، کانون نويسندگان ايران با اتکا به منشورِ خود باور دارد که با مبارزه و کوشش برای غلبه بر موانعِ آزادیِ انديشه و بيان می‌توان به فضايی متکثر، آزاد و عاری از هر گونه تبعيض دست يافت. تنها در پرتوِ تحققِ اين خواسته‌های ابتدائی است که می‌توان آغاز سال تحصيلی را جشن گرفت و تبريک گفت.کانون نويسندگان ايران3/7/1386

No comments: