Thursday, September 20, 2007

'فقط 10-15% محتوای ژنتیکی ایرانیان به آریائی ها بازمیگردد'


'فقط 10-15% محتوای ژنتیکی ایرانیان به آریائی ها بازمیگردد'
بی بی سی، سياوش اردلان : ژنتیک از آن حوزه های علم است که همه درباره آن شنیده اند ولی کمتر درباره آن میدانند. دکتر مازیار اشرفیان از جمله دانشمندان این حوزه به شمار میاید که تحقیقاتش درباره هویت ژنتیک اقوام خاورمیانه منحصر به فرد است.آنچه دکر اشرفیان درباره آن گرم مطالعه و تحقیق در دانشگاه پورت مورث انگلستان است ریشه های قومیتی و نژادی مردم خاورمیانه بویژه ایران است که به گفته او به رغم اختلاط های نژادی در طول قرن های متمادی همچنان دارای یک هویت ژنتیکی است. دکتر اشرفیان میگوید قادر است با آزمایش چند قطره خون شما مشخص کند که اجدادتان از کجا آمده اند. از دکتر اشرفیان درباره مبنای علمی بحث آریائی بودن ایرانیان سوال شد. او گفت تحقیقات او نشان داده که آریائی ها هر جند یک هویت ژنتیک خاصی دارند اما بیشتر از 10-15 درصد ایرانیان را شامل نمی شود. هویت ژنتیکی ایرانیان به گفته او به بومیان کشاورزی بر میگردد که پیش از مهاجرت آریائی ها در ایران زندگی میکردند. ولی این بدان معنا نیست که هویت ژنتیکی ایرانیان از هویت ژنتیک اعراب یا دیگر ملل منطقه قابل تشخیص نباشد.شماری از شنوندگان درباره دلیل تفاوتهای فردی افراد از لحاظ ژنتیکی سوال کردند و اینکه دانستن این موضوع تا چه حد میتواند دانشمندان را در شناسائی کد ژنتیک برخی بیماری ها و درمان آن یاری رساند
.

No comments: