Monday, September 10, 2007

پول ملی؛ "نور" به جای ریال


پول ملی؛ "نور" به جای ریال
بی بی سی : در چند روز گذشته همزمان با تغییر رئیس کل بانک مرکزی ایران، زمزمه حذف سه صفر از اسکناس های و تغییر واحد پول ملی ایران دو باره به گوش می رسد.این زمزمه ها سالها پیش، وقتی شروع شد که پول ملی در سرازیری افتاد و هر چه زمان گذشت ارزش خود را بیشتر از دست داد.سرنوشت پول ایران که روزی ۷۰ریال آن می شد یک دلار، حالا به جایی رسیده که با ۹۰۰۰ ریال هم نمی شود یک دلار خرید. تورم و افزایش مداوم قیمت ها باعث شده که ریال روزهای سختی را سپری کند و هر روز بیشتر از گذشته ارزش خود را از دست بدهد.راه حل هایی برای جلوگیری از سقوط ریال پیشنهاد شده است. یکی از راه حل ها، چهار پنج سال پیش بر سر زبان ها افتاد و خیلی زود هم فراموش شد؛ طرحی که مبنای آن تغییر واحد پول کشور از ریال به یک واحد پولی تازه به نام "نور" بود. این طرح همان موقع مخالفانی داشت. برخی هم می گفتند حالا چرا "نور"، مگر "تومان" خودمان چه اشکالی دارد که ده برابر ریال است و فعلا واحد غیر رسمی پول کشور است. یک دیگر از راه حل های پیشنهادی، کاهش صفرهای پول ملی است. برخی می گویند حذف سه صفر از پول ملی کشور می تواند بخشی از مشکل پول ملی را حل کند.به عنوان مثال حذف سه صفر از با ارزش ترین اسکناس فعلی ایران، اسکناس 5۰۰۰۰ ریالی(پنج هزارتومانی) را تبدیل به اسکناس 50ریالی (پنج تومانی) می کند.این کارها البته می تواند مبادلات تجاری را تسهیل کند و از حجم اسکناس بکاهد اما آیا با تورم۱۵ درصدی، فایده ای دارد که صفرهای اسکناس حذف و واحد پول عوض شود؟

No comments: