Monday, September 03, 2007

یورش به خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل دفتر سازمان ملل


یورش به خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل دفتر سازمان ملل
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از مقابل دفتر سازمان ملل در تهران تعداد زیادی از خانواده های زندانیان سیاسی از جملۀ آنها خانواده اسانلو ، حسن پور ، سعید ماسوری ، احمد قصابان، مجید توکلی، احسان منصوری و خانواده های دیگر برای ملاقت با خانم لوئیز آربور در مقابل سازمان ملل ایستاده بودند و به آقای برمکی یکی از کارمندان سازمان ملل اطلا ع داده بودند که خواهان گفتگو با خانم آربورهستند و قرار بر این بود که خانم آربور هنگام خروج به درد دل خانواده ها گوش کند و نامه های آنها را دریافت کند. حدود ساعت 1700 به وقت محلی نیروهای وزارت اطلاعات و انتظامی به خانواده ها یورش برد و با خشونت آنها را دستگیر و قصد انتقال آنها را به زندان داشت که با مقاومت خانواده ها مجبور شد که آنها را رها کند.تعدی مامورین وزارت اطلاعات به خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل سازمان ملل و در برابر چشمان کارمندان این سازمان آن هم زمانی که عالیترین مقام حقوق بشر سازمان در آنجا حضور داشت، توهینی به تمامی ملتهای جهان و از طرفی دیگر یکبار دیگر نشان داد که مامورین وزارت اطلاعات هیچ حرمتی را حفظ نمی کنند و حتی در مقابل دفتر سازمان ملل متحد علیه خانواده ها دست به سرکوب و جنایت می زنند.فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران، از خانم آربور خواهان اعتراض نسبت به این سرکوب وحشیانه علیه خانواده ها است و خواستار بازدید از شکنجه گاهای این رژیم بخصوص از بند 209 اوین و بند سپاه گوهردشت است و با زندانیانی مانند آقای منصور اسانلو، سعید ماسوری،احمد قصابان،مجید توکلی ، خانم زهرا علیقلی، خلیل شالچی و صدها زندانی سیاسی دیگر در اوین ، گوهردشت ، آرومیه، بیرجند،کرمانشاه، اهواز ،همدان، اردبیل و سایر زندانهای دیگر است
.

No comments: