Saturday, September 01, 2007

نامه خواهر عدنان حسن پور به دبیر کل سازمان ملل متحد


نامه خواهر عدنان حسن پور به دبیر کل سازمان ملل متحد
دبیر کل محترم سازمان ملل متحدجناب آقای بان کی مونقریب به نه ماه است دو روزنامه نگار و فعال کرد ایرانی بنامهای عدنان حسن پور که برادر اینجانب است و هیوا بوتیمار دوست و هم صنف وی از سوی مسئولین دادگاه انقلاب اسلامی ایران به اتهام پیشبرد افکار و اقدام علیه امنیت بدون هیچ مدرکی دستگیر شده اند.گفتنی است تنها کرد بودن آنها موجب گردیده است که مجازات مرگ برای آنها صادر شود، به رغم این، این دو روزنامه نگار دربند بیش از 40 روز است که دست به اعتصاب غذا زده اند و احتمال اینکه با گذر هر ثانیه این دو با مرگی تاسف بار مواجه گردند زیاد است. دادگاه عالی ایران علیرغم فشارهای زیاد بین المللی، در این خصوص واکنشی از خود نشان نداده و سکوت مطلق اختیار کرده است.ما تنها هدفمان این بود که شما نیز از وخامت این وضعیت مطلع گردید و نیز برای ما جای تأمل است که آیا شما در کوتاه مدت و در اسرع وقت چه چیزی در این باره در توان دارید؟؟با درود فراوانلیلی حسن پور

No comments: