Tuesday, September 11, 2007

خواهر احمدي‌نژاد: شهرداري قرآن‌‌هاي فرسوده را جمع‌آوري كند!


خواهر احمدي‌نژاد: شهرداري قرآن‌‌هاي فرسوده را جمع‌آوري كند!
ميراث‌خبر- «بايد شهرداري را موظف به جمع‌آوري قرآن‌هاي فرسوده از خانه‌هاي تهراني‌ها كنيم.» پروين احمدي‌نژاد(خواهر احمدي‌نژاد)، عضو كميسيون فرهنگي شوراي شهر در سي و ششمين جلسهء علني شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اين مطلب افزود: «در سطح شهر قرآن‌هاي بسياري وجود دارد كه فرسوده شده و در حال نابودي است بهتر است شهرداري مكاني را براي تعويض‌ها يا صحافي و ترميم قرآن‌هاي فرسوده در نظر بگيرد.» حمزه شكيب، رييس كميسيون فني- عمراني شوراي شهر نيز خطاب به احمدي‌نژاد گفت: «اصل اين كار بي‌فايده است چرا كه بسيار از اين قرآن‌ها ميراث خانوادگي شهروندان است و از نسل‌هاي گذشته به آنان رسيده و تمايلي به تعويض قرآن‌ها ندارند.»

No comments: