Monday, September 24, 2007

ديکتاتوري کوچک و بي رحم در شماست

ديکتاتوري کوچک و بي رحم در شماست
رئيس دانشگاه کلمبيا به احمدي نژاد: - سه شنبه 3 مهر 1386 [2007.09.25]
جلسه سخنراني احمدي نژاد دردانشگاه کلمبياي نيويورک، تبديل به جلسه محاکمه رييس جمهوري اسلامي ايران توسط رييس اين دانشگاه شد. لي بولينجر با اشاره به سخنان احمدي نژاد طي دوسال گذشته، به انتقاد ازوضعيت حقوق بشر درايران پرداخت واو را" ديکتاتوربي رحم کوچک" خطاب کرد.
رييس دانشگاه کلمبيا همچنين دستگيري هاله اسنفدياري و کيان تاجبخش وممنوع الخروج کردن پرناز عظيما را غيرقابل توجيه خواند. او با اشاره به اينکه هاله اسفندياري 105 روز درزندان انفرادي بوده است از حبس خانگي کيان تاجبخش به عنواني اقدامي اشتباه نام برد وخواستار بازگشت وي به امريکاشد. محمود احمدي نژاد در پاسخ با وجودي که اظهارات رييس دانشگاه کلمبيا را توهين به خود دانست، اما اعلام کرد ترجيح مي دهد به اين سخنان جواب ندهد و حرف هاي خود را بيان کند.
رئيس دانشگاه کلمبيا در ادامه سخنان خود ازاحمدي نژاد خواست اجازه بدهد تاجبخش ازايران خارج شود. وي همچنين افزود کيان تاجبخش، درترم آينده اين دانشگاه استاد افتخاري دانشکده برنامه ريزي شهري خواهد بود. اظهاراتي که با تشويق ممتد ششصد شرکت کننده دانشجو واساتيد دانشگاه همراه بود.
رييس دانشگاه کلمبيا سپس با خطاب قراردادن محمود احمدي نژاد گفت:" چرا شما درکشورتان مي ترسيد ازشما انتقاد کنند و روزنامه نگاران ومنتقدان را به زندان مي اندازيد؟"
او افزود طي سال گذشته تاکنون 210 نفر درايران دستگير وتحت تعقيب قرارگرفته اند وافراد زيادي درملاء عام اعدام شده اند وايران همچنان به نقض قوانين بين المللي ادامه مي دهد.
او همچنين به اعدام افراد زير هجده سال درايران اشاره کرد که طبق گزارش سازمان هاي حقوق بشري بيشترين تعداددرجهان به شمار ميرود. بازنشستگي زودرس دانشگاهيان موضوع ديگري بود که رييس دانشگاه کلمبيا از آن انتقاد کرد.
وي افزود: "چرا زنان و بهايي ها و همجنسگرايان درکشورشما مورد آزار قرارمي گيرند؟" رييس دانشگاه کلمبيا همچنين افزود همان طور که شما با آزادي اينجا آمديد و با مطبوعات ما مصاحبه کرديد، اجازه بدهيد يک هيات از دانشگاه کلمبيا ودانشجويان به ايران بيايد و به دانشگاه هاي مختلف بروند ودرمورد آزادي بيان صحبت کنند.
موضوع هولوکاست، مورد ديگري بود که مورد اشاره قرارگرفت. رييس دانشگاه کلمبيا خطاب به احمدي نژاد گفت: "شما گفته ايد هولوکاست يک "افسانه ساختگي" است. بعد هم کنفرانس هولوکاست را درتهران برگزار کرديد. شما يا بسيارآموزش ناديده هستيد و يا خيلي تحريک کننده؟ شما 12روزگذشته گفتيد اسراييل نمي تواند به حيات خودش ادامه بدهد وپيش ازاين گفته ايد که اين کشور بايد ازصحنه روزگار محود شود. 12 عضو هيات علمي اين دانشگاه در اسراييل زندگي مي کنند... آيا شما خواستار محو کردن ما ازروي زمين هستيد؟"
وي سپس از محمود نژاد پرسيد: "چرا شما از گروه هاي تروريستي درخاورميانه حمايت مي کنيد؟" او سپس از دخالت هاي ايران درلبنان وعراق و حمايت جمهوري اسلامي از هاي تروريستي سخن گفت. او آنگاه با اشاره به برنامه هسته اي ايران گفت: "چرا شما دربرابرجامعه بين المللي مبارزه طلبي مي کنيد ومردم کشورتان را دربرابرتهديدات بين المللي آسيب پذيرمي کنيد؟ به من گفته شده است اظهارات شما باعث خجالت بسياري ازايرانيان دراينجا شده است." وي سپس به احمدي نژاد گفت: "شک دارم که شما شجاعت روشنفکرانه داشته باشيد که پاسخ بدهيد."
رييس دانشگاه کلمبيا در سخنان خود همچنين با انتقاد ازکساني که خواسته بودند احمدي نژاد به اين دانشگاه دعوت نشودگفت سخنان آنها را مي فهمد اما درهاي دانشگاه بايد به روي آزادي بيان باز باشد: "من در ارتباط با کساني که احساس درد وناراحتي مي کند اظهار تاسف مي کنم، امااين سخنراني هيچ چيزي درخصوص سخنران ندارد، بلکه نشان دهنده حق ما براي شنيدن است. ما بايد بدانيم درچه دنيايي زندگي مي کنيم. ما به سطوح مختلف قدرت دسترسي نداريم ولي درکارساختن فکرهاهستيم."
پيش از وي جان کوتوروث رييس دانشکده اموربين المللي دانشگاه سخناني را ايراد کرد. کوتورث، چندين بار ازدانشجويان خواست صبور باشند و ازبلند شدن خودداري کنند.
احمدي نژاد اما بيشتر درخصوص خدا ،خانواده ومذهب صحبت کرد. به گفته خبرنگاران"پاسخ هاي او خام وناپخته بود ودرحد يک چهره سياسي بين المللي نبود."
حضور روزگذشته محمود احمدي نژاد درنيويورک همراه با شديدترين حملات رسانه هاي جمعي آمريکا، حضور صدها معترض به حضور وي دردانشگاه کلمبيا و همچنين افزايش اظهارات ضد ايراني بود.
درجلوي درب دانشگاه کلمبيا جايي که محمود احمدي نژاد قراربود ساعت يک ونيم بعد ازظهر به سخنراني بپردازد، گروه هاي مختلف دانشجويي وغيردانشجويي با دردست داشتن پلاکاردها وسردادن شعار برضد رييس جمهوري اسلامي ايران وهمچنين برضد برنامه هسته اي کشور، به ابراز مخالفت پرداختند.
ازجمله شعارهايي که روز گذشته در اين تجمعات عليه احمدي نژاد داده شده مي توان به "هيتلر هنوز زنده است"، "ايران را متوقف کنيد" به همراه عکس هايي به صورت "اس اس" که عکس احمدي نژاد برروي آن نقش بسته بود اشاره کرد.
ششصد نفر از اساتيد دانشگاه، دانشجويان ودانشجويان روزنامه نگاري در اين جلسه سخنراني حضورداشتند. شبکه سي ان ان هم بارها از محمود احمدي نژاد به عنوان رييس جمهوري "بدنام" ياد کرد.
حضور احمدي نژاد دردانشگاه کلمبيا طي روزهاي گذشته بحث زيادي را درخصوص اينکه آيا اين اقدام دانشگاه کلمبيا درست بوده يا نه برانگيخت.برخي ازکساني که مخالف حضور محمود احمدي نژاد درکلمبيا بودند حتي گفته اند کمک کنندگان به دانشگاه کلمبيا ممکن است دراهداي کمک هاي خود درآينده به خاطر اين اقدام رياست دانشگاه براي فرصت دادن به مردي که به گفته آنان "نهي کننده هولوکاست" وحامي "تروريسم" است، بازنگري کنند. برخي ديگراظهار داشته اند اين کار نشانه آزادي بيان است واو مي تواند اظهارات خود رابيان کند.
برخي از حاضران در اين جلسه و موافقان و مخالفان سخنراني احمدي نژاد، در گفت وگو با شبکه هاي مختلف تلويزيوني آمريکا که گزارش لحظه به لحظه از جلوي دانشگاه کلمبيا مي دادند، دلايل اين دعوت را از مواضع موافق و مخالف بررسي مي کردند. يکي از ميهمانان شبکه فاکس نيوز گفت که اگر به جاي يکي ازاعضاي يهودي هيات مديره دانشگاه بود، استعفا مي داد.
يکي ازدانشجويان دانشگاه کلمبيا درپاسخ اين سوال خبرنگاران که برطبق آزادي بيان که قانون اساسي امريکا آن را تضمين کرده ، احمدي نژاد هم بايد بتواند به بيان اظهارات خود بپردازد گفت:لازم نيست سخنان دروغ شنيده بشود.
احمدي نژاد درجريان پرسش وپاسخ خود گفت: "مي خواهم گلايه کنم ازکسي که بيانيه سياسي را قرائت کرد. ما درايران رسم مان اين است که وقتي کسي را براي سخنراني دعوت مي کنيم به اساتيد اعتماد و فکر مي کنيم نيازنيست قبل ازسخنراني با يک سري ادعاهاسخنران را مورد انتقاد قرار دهيم. براي همين به نظرم متني که خوانده شد بيشترازمن، توهين به اطلاعات شنوندگان بود. بخش هاي سخنراني مملو ازتوهين وغيردقيق بود وفکر مي کنم ايشان تحت تاثير رسانه ها بود که همراه با بي دقتي است. اگر چه من تحت تاثير اين رفتارغير دوستانه نيستم."
او افزود: "اگر هولولکاست درست بود چرا نمي گذارند محققين درمورد آن از جنبه هاي مختلف تحقيق کنند. سوال من اين بود چرا محققيني که مي خواهند تحقيق کنند بايد زنداني شوند؟ الان محققيني در اروپا که به دليل تحقيق در اين مورد درزندان هستند. چرا ما اجازه اين کار را مي دهيم. به من گفتند که به اندازه کافي تحقيق شده است اما مگر درمورد مباحث مربوط به فيزيک به اندازه کافي تحقيق نشده است؟"
"سوال دوم بود که فرض کنيم اين اتفاق افتاده است؟ اين اتفاق دراروپا اتفاق افتاده حالا مردم فسبطني چه گناهي کرده اند که بايد براي آن هزينه بپردازند. آنها درجنگ جهاني دوم نقشي نداشتند وبا جامعه يهوديان زندگي مي کردند. درحال حاضر يهوديان ومسيحيان ومسلمانان درسراسر جهان باهم زندگي مي کنند. چرا بايد با يک دانشگاهي مثل من با توهين مواجه شود؟ اين است آزادي بياني که از آن سخن مي گوييد؟"
او سپس درخصوص انرژي هسته اي گفت: "اساسنامه آژانس مي گويد همه کشورها حق دارند از انرژي هسته اي برخوردارباشند."
احمدي نژاد درپاسخ به بدرفتاري با همجنس گرايان هم گفت اين موضوع درايران اساسا وجود ندارد برخلاف کشور شما. اين سخن احمدي نژاد با خنده حاضرين وهو کردن مواجه شد.
در حاشيه جلسه
محمود احمدي نژاد در ساعت 13:30 ظهر در آمفي تاتر لورنا سخنراني داشت اما درب اصلي و محوطه دانشگاه از 10 صبح شلوغ بود.ماموران امنيتي به طور محسوس به غربال ورود افراد مشغول بودند و تنها خبرنگاران و افرادي که دانشجو يا استاد دانشگاه کلمبيا بودند اجازه ورود داشتند.
جلوي درب دانشگاه، تعداد بسيار زيادي از گروههاي مخالف احمدي نژاد گرد آمده بودندکه ضمن پخش اعلاميه و بروشور،به سخنراني هاي اعتراضي نيز مشغول بودند.
يک گروه از تظاهر کنندگان، جوانان ايراني بودند که با حمل عکس هاي اعدام هاي اخير در ايران،تصاوير دانشجويان زنداني و ..... مخالفت خود را با سفر و سخنراني احمدي نژاد اعلام مي کردند و خواستار آزادي هر چه سريعتر زندانيان بودند.
در ميان تجمع خبرنگاران در جلوي درب دانشگاه کلمبيا گروههاي يهودي نيز حضور داشتند که با در دست داشتن پرچم اسرائيل، احمدي نژاد را هيتلر زمانه مي خواندند و مخالف سخنراني احمدي نژاد بودند.
در ميان پلاکاردهاي ايرانيان جملاتي نظير: "احمدي نژاد رئيس جمهور مردم ايران نيست" ديده مي شد.
از درب ورودي دانشگاه که رد مي شدي تازه هجم مخالفت ها ديده مي شد. سرتاسر مسير با پلاکاردها و کاغذهاي بسيار در کف پياده رو ها، روي تيرهاي چراغ برق و ديوارها و درختها پوشيده شده بود که هر يک نشان ازگرايش فکري يک گروه دانشجويي داشت. يکي با جنگ ايران مخالف بود، ديگري نوشته بود احمدي نژاد بد است و بوش بدترين و ...
يکي از مراکز تجمع دانشجويان در مقابل کتابخانه بزرگ و تاريخي دانشگاه کلمبيا بود که هر يک به سخنراني مي پرداختند.يکي از آنان گروه بهائياني بودند که به اخراج دانشجويان بهايي از دانشگاههاي ايران اعتراض داشتند.
گروه ديگر مخالفان جنگ بودند که سخنگوي آنان مي گفت: امروز رئيس جمهور ترکمنستان نيز در اين دانشگاه سخنراني دارد. وي يکي ديگر از ديکتاتورهاي دوران ماست اما سخنراني وي اينچنين بازتابي نيافته است. دليل اين امر آماده سازي افکار عمومي براي جنگ به ايران است. ما نبايد اجازه دهيم اشتباه عراق دوباره تکرار شود و تعداد زيادي سرباز عراقي کشته شوند.
گروه طرفدار حقوق بشر در سخنراني خود به موارد مختلف نقض حقوق بشر در ايران اشاره مي کردند: "خبرنگاران در شرايط بسيار سخت به سر مي برند.افراد غير مسلمان شيعه دچار مشکلات فراوان هستند و اينهاي تنها به اين دليل است که اين آقا خودخواه است."
در اين ميان تعدادي از دانشجويان ايراني به گفت و گو با روزآنلاين پرداختند. کاري که جملگي با ديگر رسانه ها نيز کردند تا به گفته آنها"خفقان در ايران" به تصوير کشيده شود.
يکي از آنان موافق سخنراني احمدي نژاد است: "من موافق احمدي نژاد نيستم اما به نظرم بهتر است اجازه دهند وي سخنراني کند.اشکالش چيست. مگر نمي گويند اينجا کشوري آزاد است و آزادي بيان حاکم است پس چرا او صحبت نکند.وي که دختري محجبه است ادامه داد: حداقلش آن است که دانشجويان از نزديک و به دور از جنجال سازي هاي رسانه اي به حرفهاي وي گوش مي دهند تا ببينند حرفش چيست.
دختر ديگري بحث را ادامه مي دهد: اينجا کشور آزادي است و آزادي بيان هم هست اما نه براي کسي که به آزادي بيان اعتقادي ندارد.اگر محمود احمدي نژاد به مخالفان خود نيز اجازه مي داد تا صحبت کنند و نظارتشان را بگويند او نيز شامل اين حق مي شد اما وقتي شخص وي به اين حقوق انساني اعتقادي ندارد چرا بايد شامل خود وي شود؟
پسر ايراني ديگري مي گويد: به نظر من بهتر بود حالا که کار از کار گذشته و از او دعوت شده از مخالفانش نيز دعوت مي شد تا به گفت و گو بپردازند.در آنصورت جلسه خوبي مي بود و کلمبيا حرکت ماندگاري انجام داده بود.
يک حياط جلوتر از محل سخنراني دانشجويان، در مقابل چمن بسيار وسيعي، نمايشگر بسيار بزرگي قرار داشت که سخنراني احمدي نژاد به صورت مستقيم از آنجا پخش مي شد . بيش از 2000 نفر در آنجا حاضر بودند.
پيش از آغاز مراسم، دانشجويان و اساتيد يهودي حاضر در دانشگاه حلقه اي تشکيل دادند و با هم سرود سلام اسرائيل را خواندند در حاليکه بر روي کاغذي بزرگ نوشته شده بود: "چه کسي مرد واقعي است؟ آنکه دروغ مي گويد و واقعيت را نمي بيند؟"
اما از سوي ديگر سخنان احمدي نژاد در خصوص فلسطين با تشويق حاضرين روبرو شد. وي در پاسخ به سوالي در خصوص نفي هولوکاست و خواست محو اسرائيل از روي کره زمين گفت: ما عاشق ملتها هستيم و با اسرائيل هم مشکلي نداريم حرف ما اين است که چرا ميليونها فلسطيني به مدت 60 سال بايد از حقوق انساني خود محروم باشند.
دانشجويان در چند مورد ديگر هم احمدي نژاد را مورد تشويق قرار دادند.يکي از آن موارد، دعوت احمدي نژاد از دانشجويان دانشگاه کلمبيا به ايران بود که گفت: من خودم چهره دانشگاهي هستم.شما را به ايران دعوت مي کنم تا به هر کدام از دانشگاههايي که خواستيد برويد و با دانشجويان صحبت کنيد تا چهره واقعي ايران را ببينيد.
احمدي نژاد در پاسخ به سئوال يکي از اهالي داخل سالن در خصوص وضعيت زنان در ايران گفت:" شما بايد به ايران سفر کنيد تا ببينيد که زنان ما در چه ميزان رضايت از زندگي به سر مي برند. ما هيچ مشکلي با زنانمان نداريم و تکريم به مادر يکي از رسوم سنتي ما محسوب مي شود که دست مادر را فرزندانش مي بوسند.
يکي از زنان ايراني حاضر در جلوي درب دانشگاه کلمبيا در اينجا به صداي بلند دليل آمدن خود به آنجا را قوانين ضد زن محمود احمدي نژاد عنوان کرد.

No comments: