Monday, September 24, 2007

مردم ايران به حمايت جهاني نياز دارند

مردم ايران به حمايت جهاني نياز دارند
متن نامه و اسامي امضا کنندگان نامه تقديمي گنجي به سازمان ملل - سه شنبه 3 مهر 1386 [2007.09.25]
هفته پيش اکبر گنجي، روزنامه نگار ايراني، نامه مشترک 300 تن از برجسته ترين نظريه پردازان و روشنفکران جهان در حمايت از جنبش دموکراسي خواهي مردم ايران را تقديم سازمان ملل متحد کرد. روشنفکران نامدار جهان طي اين نامه هر گونه حمله نظامي به ايران، به هر بهانه اي را رد کرده و خواهان توجه به نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر در ايران شده اند. در اين نامه ضمن اشاره به سرکوب روشنفکران، دانشجويان، روزنامه نگاران، معلمان، کارگران و زنان، از دبير کل سازمان ملل درخواست شده براي آزادي کليه زندانيان سياسي – عقيدتي ايران اقدام نمايد. نامه به دبير کل سازمان ملل، از سوي ديگر سياست هاي نظامي گرايانه و مداخله جويانه ي دولت آمريکا را محکوم کرده است.
متن اين نامه، که پيشتر خبر آن در روز و سايت هاي ديگر به چاپ رسيده بود، به شرح زير است:
عاليجناب بانکي مون، دبير کل محترم سازمان ملل
اکبر گنجي
مردم ايران از نظر "موقعيت بين المللي" و "وضعيت داخلي" در شرايط ويژه اي به سر مي برند. از نظر بين المللي خطر حمله نظامي آمريکا و تحريم هاي گسترده شوراي امنيت آنان را تهديد مي کند و از نظر داخلي، يک حکومت خودکامه، از طريق سرکوب سازمان يافته، گسترده و مداوم آنها را در شرايط مرگ و زندگي زنداني کرده است.
دولت آمريکا طي نيم قرن گذشته نه تنها هيچگاه به رشد دموکراسي در ايران کمک نکرده است، بلکه در تمام طول اين سالها تمام سياست ها و اقداماتش به زيان نيروهاي دموکرات و آزاديخواه ايراني بوده است. کودتا عليه دولت ملي مصدق، و حمايت بي دريغ از رژيم خودکامه شاه به عنوان ژاندارم آمريکا در خليج فارس تنها گوشه اي از آن سياست نادرست است. رويارويي دولت هاي آمريکا و ايران طي سه دهه گذشته، شرايط را براي نيروهاي آزاديخواه و مدافع حقوق بشر ايراني بسيار دشوار کرده است. رژيم ايران در اين شرايط به بهانه خطرات ناشي از اقدامات دولت آمريکا، نيروهاي نظامي – امنيتي را بر سر کار آورده، تمامي منابع اطلاع رساني مستقل داخلي را تعطيل نموده، و فعالان حوزه حقوق بشر را به نام عوامل دشمن سرکوب مي نمايد. دولت آمريکا با تصويب بودجه اي براي کمک به دموکراسي در ايران که در واقع صرف هزينه هاي مربوط به نهادها و رسانه هاي رسمي وابسته به دولت آمريکا شده است، اين فرصت را براي دولت ايران فراهم آورده است که مخالفان خود را مزدور دولت آمريکا بخواند و با دستان گشوده آنها را سرکوب نمايد. از سوي ديگر، حتي سخن گفتن از "احتمال" حمله نظامي به ايران هم کار را بر آزاديخواهان و مدافعان حقوق بشر در ايران دشوار مي کند. هيچ ايراني اي حاضر نيست شرايطي مشابه عراق يا افغانستان براي ايران پيش آيد. همچنين نيروهاي دموکرات ايراني با نگراني عميقي حمايت برخي محافل آمريکايي را در حمايت از حرکتهاي تجزيه طلبانه در ايران شاهدند. حفظ تماميت ارضي ايران، براي تمامي مبارزان دموکراسي و حقوق بشر در ايران مهّم است. ما دموکراسي را براي ايران و تمام مردم ايران مي خواهيم. و در عين حال بر اين باوريم که تجزيه کشورهاي منطقه خاورميانه به آشوب هاي گسترده و طولاني مدّت منطقه اي دامن خواهد زد. دولت آمريکا براي کمک به فرايند دموکراتيک شدن منطفه خاورميانه مي تواند به برقراري صلحي عادلانه ميان اعراب واسرائيل کمک نمايد و امکان تشکيل يک دولت واقعاً مستقل فلسطيني را در کنار دولت مستقل اسرائيل فراهم آورد. حلّ عادلانه مسأله اعراب و اسرائيل و تشکيل دولت مستقل فلسطيني، بزرگترين ضربه را به بنياد گرايي و تروريسم در منطقه خاورميانه وارد خواهد آورد.
آقاي دبير کل
موقعيت خطرناک بين المللي ايران و پيامد هاي نزاع دولت ايران با دنياي غرب، توجه جهاني، خصوصاً سازمان ملل را از شرايط غير قابل تحملي که رژيم ايران براي مردم ايران پديد آورده، به کلي منحرف کرده است. نزاع بر سر تعليق غني سازي اورانيوم نبايد موجب فراموشي اين نکته شود که انقلاب مردم ايران در سال 1979 اگرچه انقلابي مردمي بود اما به هيچ وجه به شکل گيري نظامي دموکراتيک و ملتزم به حقوق بشر نينجاميد. دولت ايران، يک دولت بنياد گراي مذهبي است که حوزه خصوصي را به رسميت نمي شناسد، جامعه مدني را سرکوب و حقوق بشر را پايمال کرده و مي کند. هزاران زنداني سياسي در دهه اول انقلاب بدون حق دسترسي به دادرسي عادلانه اعدام شدند و دهها دگرانديش و دگرباش طي دهه دوم پس از انقلاب اسلامي ترور گرديدند. مطبوعات مستقل بي وقفه توقيف و روزنامه نگاران راهي زندانها مي شوند. تمام سايت هاي اطلاع رساني فيلتر مي شود و کتاب ها يا اجازه انتشار نمي يابد يا پيش از انتشار به تيغ سانسور شديد سپرده مي شود. زنان ايراني در شرايط کاملاً نابرابر با مردان قرار دارند، و هنگامي که برابري حقوقي خود را مطالبه مي کنند، به اتهام اقدام عليه امنيت ملي به انواع فشارها و مجازاتهاي غير قانوني از جمله زندان محکوم مي شوند. در دهه آغازين قرن بيست و يکم هنوز مجازات سنگسار(بدترين نوع شکنجه توأم با مرگ) از جمله مجازاتهايي است که مطابق قانون در حقّ پاره اي شهروندان ايراني اعمال مي شود. گروهي از معلمان ايراني که براي بهبود وضعيت معيشتي خود دست به اعتراضاتي مدني و مسالمت آميز زده بوده اند، از کار اخراج شده اند، و شماري از آنها به مناطق دورافتاده تبعيد و يا مظلومانه به زندان افکنده شده اند. کارگران ايراني ازحق تشکيل اتحاديه هاي کارگري مستقل از دولت محروم اند. کارگراني که براي احقاق حقوق صنفي خود تقاضاي تأسيس اتحاديه هاي کارگري را دارند مورد ضرب و شتم قرار مي گيرند و به زندان افکنده مي شوند. دانشجويان ايراني طي سالهاي گذشته بيشترين هزينه ها را راه دفاع از آزادي و حقوق بشر پرداخته اند. دستگاههاي امنيتي وابسته به دولت از ورود جواناني که منتقد عقايد رسمي حکومت اند به دانشگاهها جلوگيري مي کند، و دانشجوياني که از صافي گزينشهاي عقيدتي و سياسي به سختي عبور مي کنند و به دانشگاه راه مي يابند حقّ هيچ گونه فعاليت ناقدانه مسالمت آميز عليه دولت را ندارند، و در صورتي که فعاليتهاي آنها مورد پسند صاحبان قدرت قرار نگيرد، از دانشگاه اخراج مي شوند، و حتّي در بسياري موارد به زندان افکنده مي شوند. همچنين جمهوري اسلامي قريب به يک ربع قرن است که اساتيد دگرانديش را از دانشگاهها اخراج کرده و همچنان مي کند. از سوي ديگر، در زندانهاي جمهوري اسلامي مخالفان را وادار مي کنند که به جرائم ناکرده اعتراف و از آنها ابراز ندامت نمايند، و آن اعترافات ساختگي را که تحت فشار انجام پذيرفته است به شيوه هاي استالينيستي در رسانه هاي عمومي به نمايش مي گذارند. در ايران انتخابات رقابتي، عادلانه و منصفانه وجود ندارد، و به جاي آن انتخاباتي فرمايشي و سرشار از تقلب برگزار مي شود. و حتّي کساني هم که به اين شيوه فرمايشي به پارلمان و قوّه مجريه راه مي يابند امکان و اختياري براي تغيير و تحول ندارند. تمام اختيارات قانوني و فراقانوني در دست رهبر است که به شيوه سلاطين خودکامه بر حکومت حکم مي راند.
آقاي دبير کل
آيا جنابعالي مطلع ايد که در ايران منتقدان و دگرانديشان و دگرباشان قانوناً از " حق حيات " محروم هستند؟ مطابق ماده 226 قانون مجازات اسلامي و تبصره 2 ذيل بند ج قسمت ب ماده 295 همان قانون هر کس هر شهروندي را مهدورالدم تشخيص دهد حق دارد او را به قتل برساند. طي ساليان گذشته دگرانديشان و دگرباشان بسياري با استناد به اين ماده به قتل رسيده اند و جنايتکاران در دادگاهها تبرئه شده اند. در اين شرايط هيچ دگرباش و دگرانديشي در ايران حق حيات ندارد. چون مطابق احکام فقهي و قوانين جمهوري اسلامي دايره " مهدور الدم" بسيار وسيع است.
آيا جنابعالي مطلع ايد که در ايران نويسندگان قانوناً ممنوع القلم مي شوند. مطابق تبصره 8 بند 2 ماده 9 قانون مطبوعات، نويسندگاني که به اتهام "تبليغ عليه نظام" متهم شود، تا آخر عمر "حق هيچ گونه فعاليت مطبوعاتي را ندارند". طي سالهاي گذشته تعداد زيادي از نويسندگان و روزنامه نگاران در دادگاهها به اتهام تبليغ عليه نظام محکوم شده اند. احکام دادگاهها حاکي از آن است که هرگونه انتقاد از نهادهاي حکومتي تبليغ عليه نظام محسوب مي شود.
آقاي دبير کل
مردم ايران و نيروهاي آزاديخواه ايراني در شرايط دشواري زندگي مي کنند. آنها به حمايت اخلاقي – معنوي آزاديخواهان جهان و دخالت مؤثر سازمان ملل نياز دارند. ما حمله نظامي به ايران، به هر دليل و بهانه اي، را رد مي کنيم. و در عين حال، از شما و تمام روشنفکران و آزاديخواهان جهان تقاضا و انتظار داريم که حکومت ناقض حقوق بشر در ايران را اخلاقاً محکوم نماييد، و خصوصاً از شخص جنابعالي به عنوان دبيرکل سازمان ملل متوقعيم که در جهت ايفاي وظيفه قانوني خود حکومت ايران را به واسطه نقض گسترده مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر، و نيز ساير تعهدات بين المللي اش در رابطه با حقوق بشر مورد شماتت و توبيخ قرار دهيد. ما خصوصاً اميدواريم که با دخالت سريع جنابعالي تمام زندانيان سياسي – عقيدتي ايران که روز به روز در شرايط دشوارتر و مصيبت باري تري قرار مي گيرند از زندانها آزاد شوند. ملّت ايران از خود مي پرسند که آيا شوراي امنيت سازمان ملل فقط براي تعليق غني سازي اورانيوم قاطعيت و کارآيي دارد، اما زندگي مردم ايران که حقوق اساسي آنها روز به روز به نحو فزاينده مورد تعرض قرار مي گيرد از منظر آن شورا مهم تلقي نمي شود؟ آزادي، دموکراسي، و حقوق بشر حق مسلم مردم ايران است. ما ايرانيان اميدواريم که سازمان ملل و نيز تمام نهادها و افراد مدافع دموکراسي و حقوق بشر حمايت خود را از جنبش آزاديخواهي و دمکراسي طلبي مردم ايران دريغ نکنند.
اسامي امضاء کنندگان نامه1- يورگن هابرماس2- چارلز تيلور(دانشگاه مک گيل)3- نوام چامسکي(دانشگاه ام.آي .تي)4- رونالد دورکين(دانشگاه نيويورک)5- رابرت بلا (دانشگاه کاليفرنيا،برکلي)6- السدر مک اينتاير( دانشگاه نتردام)7- اورهان پاموک (برنده ي جايزه نوبل ادبيات 2006)8- جي.ام.کوتزي(برنده جايزه نوبل ادبيات 2003)9- سآموس هآني( برنده جايزه نوبل ادبيات1995) 10- ناداين گوردايمر(برنده جايزه نوبل ادبيات 1991)11- مريد کوريگال-ناگيره (برنده جايزه صلح نوبل 1976)12- امبرتو اکو( نويسنده ، ايتاليا)13- ماريو وارگاس يوسا ( نويسنده، پرو)14- ايزابل آلنده( رمان نويس، شيلي)15- رابرت دال(دانشگاه ييل)16- مايکل والتسر(دانشگاه پرينستون)17- شيلا بن حبيب (دانشگاه ييل)18- کرونل وست(دانشگاه پرينستون) 19- مايکل سندل( دانشگاه هاروارد) 20- اريک هابسباوم(کالج بيربک، دانشگاه لندن) 21- نانسي فريزر(دانشگاه نيواسکول)22- فيليپ پتيت (دانشگاه پرينستون)23- اسلاوي ژيژک(دانشگاه لوبليانا )24- دانيل بل (دانشگاه سينگ هي يو) 25- نيکي کدي(دانشگاه کاليفرنيا، لس آنجلس)26- مارشال برمن(دانشگاه شهر نيويورک)27- هيلري پاتنام (دانشگاه هاروارد)28- رابرت پاتنام(دانشگاه هاروارد)29- آلن راين(دانشگاه اکسفورد)30- زيگموند باومن(دانشگاه ليدز)31- ريچارد جي. برنشتاين (دانشگاه نيواسکول)32- نيکولاس ولستروف(دانشگاه ييل)33- طلال اسد (دانشگاه شهر نيويورک)34- جاشوا کوهن دانشگاه استنفورد)35- اندرو آراتو( دانشگاه نيواسکول) 36- خوزه کوزونوا( دانشگاه نيواسکول)37- چارلز تيلي(دانشگاه کلمبيا) 38- ديويد هلد (دانشگاه ال.اس.اي ) 39- جوزف راز( دانشگاه کلمبيا) 40- کلاوس اوفه(دانشگاه هومبولت ، برلين) 41- اگسل هونت(دانشگاه فرانکفورت)42- خالد ابوالفضل(دانشگاه کاليفرنيا، لس آنجلس)43- نصر حامد ابوزيد( دانشگاه ليدن) 44- عبداللهي النعيم (دانشگاه اموري)45- سعد الدين ابراهيم(دانشگاه آمريکايي قاهره)46- عبدالقادر طيب( دانشگاه کيپتاون) 47- زکيا سليم(دانشگاه ايالت ميشيگان )48- استنلي هافمن(دانشگاه هاروارد) 49- هنري لوئيس گيتس (دانشگاه هاروارد) 50- چالرز اس. مير(دانشگاه هاروارد)51- سارا روي(دانشگا هاروارد)52- ويليام ا. گراهام(دانشگاه هاروارد)53- الين برنارد(دانشگاه هاروارد) 54- الکساندر کيسار(دانشگاه هاروارد)55- فريد ايزاک(دانشگاه هاروارد) 56- هاروي کاکس(دانشگاه هاروارد)57- عمران گورشي (دانشگاه هاروارد)58- جان ترومپ بور(دانشگاه هاروارد)59- ريچارد فالک(دانشگاه پرينستون)60- کوامه آنتوني آپايا(دانشگاه پرينستون )61- آلکساندر نهامز(دانشگاه پرينستون)62- آنه ماري اسلاتر(دانشگاه پرينستون) 63- جفري استوت(دانشگاه پرينستون)64- ميرهام کانکلر(دانشگاه پرينستون)65- پارسا کترجي(دانشگاه کلمبيا)66- تاد گيتلن(دانشگاه کلمبيا)67- اکيل بيلگرامي (دانشگاه کلمبيا) 68- ساشکيا ساسن(دانشگاه کلمبيا) 69- ناديا اوربيناتي(دانشگاه کلمبيا) 70- آرتور دانتو(دانشگاه کلمبيا) 71- کلودي لومينيتز(دانشگاه کلمبيا) 72- ليلا ابو لوقود( دانشگاه کلمبيا)73- گااوري ويسواناتان(دانشگاه کلمبيا) 74- ويليام ار.رف(دانشگاه کلمبيا) 75- آلفرد استپان(دانشگاه کلمبيا) 76- استفن هولمز(دانشگاه نيويورک) 77- تيموتي ميچل(دانشگاه نيويورک)78- توني جوت ( دانشگاه نيويورک) 79- زکري لاکمن(دانشگاه نيويورک)80- آدام پرتزورسکي (دانشگاه نيويورک)81- دي پش چاکرابارتي(دانشگاه شيکاگو ) 82- فرد دونر(دانشگاه شيکاگو) 83- مانوئلا کارنيرو دا کونها (دانشگاه شيکاگو)84- جان اسپوزيتو(دانشگاه جورج تاون)85- نورمن بيرباون(دانشگاه جورج تاون )86- سامر شهاتا( دانشگاه جورج تاون ) 87- جوديت تکر(دانشگاه جورج تاون) 88- جوآن راپاپورت(دانشگاه جرج تاون)89- آريستيد زولبرگ(دانشگاه نيو اسکول90- ارجون آپادورايي(دانشگاه نيواسکول)91- کورتني يونگ(دانشگاه نيواسکول)92- سيمون کريچلي(دانشگاه نيواسکول)93- الزبيتا ماتينا(دانشگاه نيواسکول)94- آليس امسدن( دانشگاه ام. آي.تي)95- استفن ون اورا( دانشگاه ام.آي.تي)96- شارون استنتون راسل(ام.آي.تي)97- آوي شلام ( دانشگاه اکسفورد)98- ريچارد کاپلان( دانشگاه اکسفورد)99- آلن مک فارلن ( دانشگاه کمبريج)100- ارنستو لکلاو(دانشگاه اسکس، انگليس) 101- جان کين(دانشگاه وست مينستر، لندن)102- ماري کالدور(دانشگاه ال.اس.اي لندن)103- پاول گيل روي(مدرسه اقتصادي لندن)104- ريچارد سنت(مدرسه اقتصادي لندن)105- لزلي اسکلر(مدرسه اقتصادي و سياسي لندن)106- سامي زوبيدا(بيربک کالج، دانشگاه لندن)107- ضيا الدين سردار(دانشگاه شهر لندن) 108- روآن جاياشکارا(ويراستار ايندکس آنسن شيپ،لندن)109- يان آرت شولت(دانشگاه وارويک، انگليس)110- مارتين شاو(دانشگاه ساسکس، انگليس) 111- کريستوفر نوريس( دانشگاه کارديف، انگليس) 112- سايمن تورمي(دانشگاه ناتينگهام، انگليس)113- طارق مودود(دانشگاه بريستول،انگليس) 114- کولين رووات(دانشگاه برمينگ هم ، انگليس )115- وينا داس ( دانشگاه جان هاپکينز)116- ويليام کونلي (دانشگاه جان هاپکينز)117- ريچارد ولين(دانشگاه شهر نيويورک)118- استنلي آرونو ويتز(دانشگاه شهر نيويورک)119- فرد دالماير(دانشگاه نتردام)120- شريف باسيوني(دانشگاه دپال)121- بنيامين باربر(دانشگاه مريلند)122- آريل دورف من ( دانشگاه دوک )123- هاوارد زين(دانشگاه بستون)124- استفن لوئيس )دانشگاه مک مستر)125- مايکل بروبي(دانشگاه ايالت پنسيلوانيا)126- استيون نادلر(دانشگاه ويسکانسين) 127- شنتال موفه (دانشگاه وسمينستر) 128- اشلي بمبه(دانشگاه ويتواتراسلند، افريقاي جنوبي)129- ديک هاوارد(دانشگاه استوني بروک)130- رونالد آرنسون(دانشگاه ايالت وين استيت)131- مارک کينگ ول(دانشگاه تورنتو)132- ازيوماردي عزرا(دانشگاه اسلامي شريف هداية الله، جاکارتا)133- ديويد شوويک کارت (دانشگاه لا يولا، شيکاگو)134- يوهان کول(دانشگاه ميشيگان)135- کارلوس فورمنت( )136- رونالد باينر(دانشگاه تورنتو)137- ديويد اي. استنارد(دانشگاه هاوايي)138- مورات بلگي(دانشگاه بيلگي، استانبول ترکيه)139- توماس مک کارتي(دانشگاه ييل)140- داگلاس کاسل(دانشگاه نتردام)141- نيلوفر پذيرا( رئيس پن کانادا)142- مارتين اسپادا(دانشگاه ماساچوست)143- داگلاس کلنر(دانشگاه کاليفرنيا، لس آنجلس)144- ويليام شپرد(دانشگاه کانتربري ، نيوزلند)145- ديويد اينگرام(دانشگاه لويالاي شيکاگو)146- گاوين کيچينگ( دانشگاه نيوست ولز، استراليا)147- جول راجرز(دانشگاه ويسکانسي)148- کارل باگس(دانشگاه ملي لس آنجلس)149- احمد رشيد(روزنامه نگار لاهور) 150- داگلاس آلن(دانشگاه مين)151- توماس کينان(کالج بارد)152- رفيا زکريا(دانشگاه ايندانا)153- شاديا دروري(دانشگاه رجانا،کانادا)154- ويني لال(دانشگاه کاليفرنيا، لس آنجلس)155- ملسا ويليامز( دانشگاه تورنتو)156- ساندرا بارتکي(دانشگاه الينويز شيکاگو)157- توماس شيهن(دانشگاه استنفورد)158- جيمز توله(دانشگاه ويکتوريا)159- آسما افسرالدين(دانشگاه نتردام)160- ريک سالوتين(ستون نويس گلوب اندميل، تورنتو)161- مارتين بک ماتوشتيک(دانشگاه پردو)162- استفن زونز(دانشگاه سانفرانسيسکو)163- استفن کينزر(دانشگاه نورث وسترن)164- جيمز ريلي(دانشگاه تورنتو)165- عايشه جلال(دانشگاه تافت)166- اسماعيل پونه والا(دانشگاه کاليفرنيا، لس آنجلس)167- اليزابت هورد(دانشگاه نورث وسترن) 168- مايکل مان(دانشگاه کاليفرنيا، لس آنجلس)169- پاتريشيا اسپرينگ بورگ(دانشگاه آزاد بلزانو، ايتاليا)170- هنري مان سون(دانشگاه مين)171- چارلز کورزمن(دانشگاه کاروليناي شمالي)172- استاديس، ن. کالي واس(دانشگاه ييل)173- ماري آن تترالت(دانشگاه ترينيتي، تگزاس) 174- روبرت جنسن(دانشگاه تگزاس در آستين)175- رشيد بگ(دانشگاه استلنبوچ،آفريقاي جنوبي)176- روکسان ال. ايبن(کالج وز لي )177- پيتر منداويل(دانشگاه جورج ميسن)178- ادوارد فريدمن (دانشگاه ويسکانسين)179- اينگريد متسون(دانشگاه هاردفورد)180- مقتدر خان (دانشگاه دلاور)181- دونکن اويسن(دانشگاه سيدني، استراليا)182- ميشل براوز(دانشگاه ريک فورست)183- رونالد جي. هيل(دانشگاه دوبلين، ايرلند)184- گرگوري بائوم(دانشگاه مک گيل)185- تامارا سان(کالج ويليام و مري، ويرجينيا) 186- صبا محمود(دانشگاه کاليفرنيا، برکلي)187- مارک يورگنزماير(دانشگاه کاليفرنيا،سانتا باربارا) 188- لوکاس سوين(کالج دارموت)189- چارلز باترورس(دانشگاه مريلند)190- کرول پيتمن (دانشگاه کارديف)191- امريتا باسو(کالج آمهرست)192- فاواز گرگز(کالج سارا لورنز)193- يونگ- باک کيم(دانشگاه آسيا پاسفيک) 194- آن نورتون(دانشگاه پنسيلوانيا)195- سيسيليا لينچ(دانشگاه کاليفرنيا، ايرواين) 196- سوزان باک – مورس( دانشگاه کورنل)197- حاجيت بورر(دانشگاه کاليفرنياي جنوبي)198- دنيس جي. اشميت (دانشگاه ايالتي پن)199- جان راستون شائول( نويسنده ، کانادا)200- کوري برت اشنايدر(دانشگاه بران)201- تيمور کوران(دانشگاه دوک)202- پاول چامبرز(دانشگاه گلامگورن)203- روبرت ار. ويليامز(دانشگاه اليانو شيکاگو)204- نيکولاس زنوس(دانشگاه ماساچوست)205- دبليو. دي. هارت(دانشگاه اليانو شيکاگو)206- لوئيس آنتوني(دانشگاه ماساچوست)207- راما مانتنا(دانشگاه اليانو شيکاگو)208- سام بلاک( دانشگاه سيمون فراسر،کانادا)209- جنويو فوجي جانسن(دانشگاه سيمون فراسر،کانادا)210- شلي دين(کالج بودون)211- کر گ کامپل (دانشگاه ادوارد)212- مونا ال گباشي(کالج برنارد)213- جاکو استوبل( دانشگاه تئولوژي ،تنسي)214- ديويد مدنيکوف(دانشگاه ماساچوست)215- ار. ايي.جنينگز(دانشگاه سيمون فراسر،کانادا) 216- وليد مبارک( دانشگاه آمريکايي لبنان)217- نيکلا پرات ( دانشگاه اينگلياي شرقي)218- يورليکا مارتين سون( دانشگاه علوم و تکنولوژي،نروژ)219- جيليان شودلر ( دانشگاه ماسوچوست)220- رابرت لي ( کالج کلرادو )221- متو گاتمن(دانشگاه بران)222- لوئيس کانتوري(دانشگاه مريلند)223- کاترين لوتز(دانشگاه بران)224- عزّالدين لاياچي(دانشگاه جونز)225- کاتارزينا جارکا (دانشگاه جولونيان ،لهستان) 226- چ.سي. اريک ميدل فورت(دانشگاه ورجينيا)227- ادموند برک( دانشگاه کاليفرنيا)228- مايکل اوربان( دانشگاه کاليفرنيا)229- سوزان مولر(دانشگاه مريلند)230- لوري جي.سيرز(دانشگاه واشينگتن)231- مارگريت لوي(دانشگاه واشينگتن)232- ابراهيم موسي(دانشگاه دوک)233- رابرت وار(دانشگاه کالگري،کانادا)234- جان انتليز(دانشگاه فردهم)235- جوآن لينز(دانشگاه ييل) 236- ماليش رودون(نويسنده ،اسکاتلند)237- چارلز دربر(کالج بوستون)238- ماتيو اونجليستا(دانشگاه کورنل)239- کارول گولد( دانشگاه تمپل)240- نوبر هاوسپيان(دانشگاه چپمن)241- بتينا آودکر( دانشگاه کاليفرنيا )242- يان ندرن وين پيترز(دانشگاه الينيوس)243- آدو شوکلنک(دانشگاه کوئينز)244- اليستاير م. ماکلود ( دانشگاه کوئينز)245- نانسي گالاکر (دانشگاه کاليفرنيا )246- جيمي مايرفيلد(دانشگاه واشنگتن)247- ويليام .ا جيمزسون( کالج بوستون)248- مايکل گلدمن(دانشگاه ميني سوتا )249- کون کوچ (دانشگاه ليدن)250- مورتن وينستون ( کالج نيوجرسي)251- مايکل پري ( دانشگاه اموري)252- توني اسميت ( دانشگاه تافت)253- دبليو. ريچارد بوند(دانشگاه براک ،کانادا)254- آدري کوسروف ( کالج مايکل ، )255- نسيم مانادوکارن(دانشگاه دالهوسي،کانادا)256- جاستين تي والد( دانشگاه سانفرانسيسکو)257- استا اسوينسدتر( دانشگاه سانفرانسيسکو)258- فيزي بابن( دانشگاه ترنت،کانادا)259- بورلي ميلتون- ادواردز(دانشگاه کوئينز بلفاست) 260- اود حلبي (دانشگاه رايت استيس )261- آرتور گلداسميت(دانشگاه پن استيت )262- پيتر ريلتون( دانشگاه ميشيگان )263- نامي کلين ( نويسنده ، کانادا)264- پاول آرتس( دانشگاه آمستردام)265- توماس مرتز(دانشگاه کاليفرنيا،لس آنجلس) 266- ساموئل ريک لس(دانشگاه کاليفرنيا، ساندياگو)267- آدام هاش چايلد ( نويسنده ، آمريکا) 268- خاخام مايکل لرنر( ويراستار،مجله چکون ) 269- آشيس ناندي ( مرکز مطالعات کشورهاي در حال توسعه، هندوستان ) 270- دبليو.جي.تي. ميچل(ويراستار مجله پژوهش انتقادي)271- روبرت بويرز(ويراستار سلاما گوندي )272- جو ساکو( نويسنده ) 273- آدام شاتز(مجله نيشن)274- مارکوس راسکين(موسسه مطالعات سياسي )275- استفن اريک برونر(دانشگاه روتگرز،نيوجرسي)276- کاتا پوليت(مجله نيشن)277- چارلز گلاس(نويسنده،پاريس) ماتيو 278- راس چايلد(سردبير مجله پروگرسز)279- آنتوني بارنت(مجله اپن دموکراسي) 280- جاناتان روزنبام( منتقد فيلم، شيکاگو ريدر)281- مايکل تامسون(مجله لوگوس)282- ايان ويليامز(گاردين، ستون نويس آن لاين)283- مايکل توماسکي(ويراستار،گاردين امريکا)284- دانيل بورن(ويراستار،کامن رويو)285- دوسن وليک کوويچ (نويسنده ،بلگراد)286- کريس تون سينگ)پژوهشگر خاورميانه)287- فرانک بارنابي(ويراستار مجله بين المللي حقوق بشر)288- انريکو کرزو(ويراستار مجله ليبرال، مکزيکوسيتي)289- حسين ايبيش(موسسه حالا سلام مقصود، واشگتن) 290- کرگ کالون(رئيس موسسه تحقيقات علوم اجتماعي) 291- حمزه يوسف( موسسه زيتونه، سانفرانسيسکو ) 292- زينپ اريکانلي(موسسه مطالعات سياسي، فرانسه)293- آدام ميکنيک( نويسنده، لهستان)294- دني پاستل(نويسنده،آمريکا)295- مريم سي. سعيد(همسر ادوارد سعيد)296- ريک سالوتين(ستون نويس گلوب اندميل، تورنتو) 297- ريک سالوتين(ستون نويس گلوب اندميل، تورنتو) 298- کريس هجز (نويسنده ،آمريکا)299- نورمن فينکل اشتين(دگر انديش يهودي )300- ادواردو گاليآنو(نويسنده، اروگوئه

No comments: