Wednesday, September 05, 2007

توپ باران روستاهاي كردي توسط نيروهاي سپاه پاسداران


توپ باران روستاهاي كردي توسط نيروهاي سپاه پاسداران از شهرهاي اشنويه و سردشت حاكميت توسط نيروي سپاه پاسداران در باغ ها و مزارع مردم اشنويه توپ و خمپاره مستقر كرده و روي منطقه مرزي عراق توپ باران ميكند . كه در اين رابطه برخي از مزارع مردم اشنويه آتش سوزي شده و خسارت ديده است و همچنين بدليل صداي شليك توپ و ... مردم آرامش ندارند و زنان و كودكان در هراس هستند . يكي از شهروندان اشنويه روز دوشنبه 12/6/86 ضمن دادن اين خبر افزود : وضعيت بصورتي است كه زندگي براي مردم اين منطقه حرام شده است . شب كه توپ باران شروع ميشود ديگرهيچ كس در خانه اش نميتواند بخوابد, زنان و كودكان آرامش ندارند . از طرف ديگر خسارت زيادي به مردم اشنويه و شهرهاي مرزي وارد گرديد ه است. بعنوان نمونه اكثر باغهاي مردم آتش گرفته است . مشكلات زيادي براي مردم اين منطقه بوجود آورده اند ولي متاسفانه كسي نيست كه صداي ما را بشنود.خبرگزاري هما-86.06.13

No comments: