Monday, September 24, 2007

موج اعتراض ها - تحلیل تایمز آنلاین از سفر احمدی نژاد

موج اعتراض ها
تحلیل تایمز آنلاین از سفر احمدی نژاد - سه شنبه 3 مهر 1386 [2007.09.25]
جني بوث
رئیس جمهور ایران به نیویورک رفته است تا مردم آمریکا را متقاعد کند که از کشورش هراسي نداشته باشند.محمود احمدي نژاد در مصاحبه اي که روز گذشته از تلویزیون آمریکا پخش شد، گفت که ایران نه تنها بمب اتم نمي سازد، بلکه قصد رویارویي با آمریکا را هم ندارد.
این مصاحبه هفته گذشته در ایران ضبط شده بود، رئیس جمهور ایران را براي گفتگوي مستقیم با راي دهندگان آمریکایي درباره مقامات این کشور آماده کرد و هدف آن افزایش تنش در سطح دیپلماتیک و گفتگو درباره جنگ بود.
آقاي احمدي نژاد قبل از ترک ایران گفت که نردم آمریکا در جریان " اطلاعات موثق" قرار نمي گیرند و دیدار وي این فرصت را در اختیار آنان قرار مي دهد که صداهاي متفاوت را بشنوند.
وی این بار سوم است که وي در سازمان ملل سخنراني مي کند. احمدي نژاد امیدوار بود که تاج گلي در محل انفجار 11 سپتامبر قرار بدهد که مقامات شهر به دلایل امنیتي با این تقاضا مخالفت کردند.
روزگذشته مقامات محلي در مقابل دانشگاه کلمبیا تظاهرات کردند و به نظر مي رسد که امروز دامنه اعتراضات به مقابل سازمان ملل برسد. داو هیکیند، نماینده مجلس قانونگزاري از شهر نیویورک که جزو معترضین بود، گفت:« بجاي اینکه از او براي سخنراني دعوت مي کردند، باید دستگیرش کنند».
دعوت از این چهره جنجالي توسط دانشگاه کلمبیا باعث اعتراض سیاستمداران و گروه هاي مذهبي شد، زیرا وي منکر هولوکاست و خواستار محو اسرائیل از نقشه جهان شده بود؛ اما این بار برخلاف سال گذشته که این سخنراني منتفي شده بود، دانشگاه عقب نشیني نکرد.
لي بولینگر، رئیس دانشگاه قول داده است که قبل از اینکه به رئیس جمهور ایران اجازه صحبت بدهد، سووالات مهمي درباره حقوق بشر، هولوکاست و برنامه هاي اتمي این کشور از وي خواهد پرسید.
رابطه ایران و آمریکا، تیره است. آمریکا معتقد است که ایران بطور پنهاني در حال ساخت بمب اتم است و به نیروهاي مسلح شیعه در عراق براي حمله به ارتش آمریکا، کمک مي کند.ایران همواره این اتهامات را رد کرده است.
آقاي احمدي نژاد در مصاحبه با سي بي اس آمریکا که روز پنج شنبه در ایران تهیه شده بود، گفت:« ما احتیاجي به بمب اتم نداریم. در روابط سیاسي کنوني، بمب اتم به در نمي خورد، اگر چنین بود، بمب اتم مانع سقوط شوروي مي شد. این فکر که ایران و آمریکا بطرف جنگ قدم بر مي دارند، اشتباه است. چه کسي چنین حرفي را گفته است؟ به چه دلیل ما باید وارد جنگ پشویم؟ جنگي در کار نیست».
آقاي احمدي نژاد اخیرا نیز در برنامه اي تلویزیوني گفته بود که خواستار صلح و دوستي با آمریکا است. آقاي احمدي نژاد از زمان رسیدن به ریاست جمهوري در سال 2005، چند نامه خطاب به مردم آمریکا فرستاده است که در آنها از سیاست هاي بوش در خاورمیانه انتقاد کرده است.
آمریکا گفته است که ترجیح مي دهد مسائل ایران را از طریق دیپلماتیک حل کند تا نظامي، اما با این وجود مقامات آمریکایي گفته اند که همه گزینه ها مطرح است. فرمانده نیروهاي نظامي آمریکا در خاورمیانه مي گوید که گمان نمي کند تنش ها منجر به جنگ بشود. آدمیرال ویلیام فالون، فرمانده مرکزي آمریکا در منطقه در مصاحبه با تلویزیون الجزیره گفت:« نه امیدوارم که چنین اتفاقي نیافتد. به عقیده من صداي مداوم طبل جنگ که بگوش مي رسد نه کمکي مي کند نه فایده اي دارد».
سیاستمداران هم با اینکه آقاي احمدي نژاد در محل حادثه 11 سپتامبر تاج گل بگذارد، مخالفت کردند و گفته اند که این کار توهین به این مکان مقدس است. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا از این تصمیم گیري حمایت کرد و گفت:« من درک مي کنم که چرا آنها نمي خواهند کسي که رئیس جمهور کشوري است که از تروریسم حمایت مي کند، به آنجا برود».
بعد از حملات 11 سپتامبر، صدها جوان ایراني در تهران شمع روشن کردند. احمدي نژاد به شبکه خبري سي بي اس گفت که مردم معمولا براي اداي احترام و همچنین براي ابراز عقیده درباره ریشه هاي چنین واقعه اي به این مکان مي روند.
سفر آقاي احمدي نژاد به نیویرک در داخل کشور هم باعث بحث و جدل شده است و عده اي این اقدام را به دلیل تبلیغ منفي که چهره ایران را در جهان مخدوش مي کند، محکوم کرده اند.
ایرج جمشیدي، تحلیلگر سیاسي مي گوید:« آقاي احمدي نژاد به مجمع عمومي سازمان ملل به عنوان مکاني براي اصلاح اظهارات تندش، نگاه مي کند. دنیا از سخنان تند آقاي احمدي نژاد، استقبال نمي کند. سخنراني هاي قبلي وي هیچ یک از مشکلات ایران را در عرصه سیاست خارجي حل نکرده است و این بار هم هیچ کس انتظار بیشتري ندارد».
علاالدین بروجردي، یکي از سیاستمداران محافظه کار ایران مي گوید که « سفر آقاي احمدي نژاد به ایران فرصتي مي دهد که صدایش را به گوش جهان برساند. این سفر به رئیس جمهور ایران این شانس را مي دهد که با سران کشورهاي جهان ملاقات کند و آنان را نسبت به موقعیت بر حق ایران، آگاه کند».
منبع: تایمز آنلاین 24 سپتامبر

No comments: