Saturday, September 22, 2007

همزمان با شوراي امنيت، تحريم موازي ايران - مريکا واروپا براي فشارعليه ايران متحد مي شوند -

همزمان با شوراي امنيت، تحريم موازي ايران
آمريکا واروپا براي فشارعليه ايران متحد مي شوند - یکشنبه 1 مهر 1386 [2007.09.23]
وحيد ثابتيان
در آستانه سفر محمود احمدي نژاد به آمريکا، مقامات واشينگتن تلاش مي کنند تا علي رغم مقاومت هاي چين وروسيه براي تصويب قطعنامه تحريم سوم عليه ايران، با ايجاد يک ائتلاف اروپايي- آمريکايي به صورت موازي با سازمان ملل به فشار عليه دولت تهران ادامه بدهند. چين وروسيه در خصوص زمان بندي ومحتواي قطعنامه با آمريکا اختلاف نظر جدي دارند. به علاوه روسيه نمي خواهد تا ديدار16 اکتبر ولاديميرپوتين ازتهران درامضاي قطعنامه اي عليه ايران نقش داشته باشد.
روز جمعه وزارت خارجه آمريکا ميزبان چهارعضو دائم ديگر شوراي امنيت سازمان ملل يعني چين، انگليس، فرانسه وروسيه به همراه آلمان بود تا درآستانه جلسات مجمع عمومي سازمان ملل درنيويورک بخش هاي مختلف قطعنامه عليه ايران را مرور کند.
در گفت وگوهاي اين روز که وزارت خارجه آمريکا آنها را "جدي وسازنده" توصيف کرد، هر شش کشور در مورد لزوم تصويب قطعنامه سوم شوراي امنيت براي مجازات ايران اتفاق نظر داشتند. اما با وجود توافق در اصل موضوع قطعنامه، کشورهاي ياد شده درخصوص مواد ومحتوا وهمچنين زمان برقراري اين قطعنامه اختلاف نظر دارند. دراين جهت گيري ايالات متحده و کشورهاي اروپايي دريک سو وچين وروسيه درسوي ديگر قرار دارند.
همزمان سرگئي لاوروف وزير امورخارجه روسيه علاوه برانتقاداز برنامه هسته اي ايران، به کشورهاي غربي درخصوص حمله به ايران هشدارداد. خبرگزاري فرانسه درگزارشي ازمصاحبه وي آورده است: "هر گونه اقدام نظامي عليه ايران مي‌تواند در انتقال نفت به كشورهاي غربي اختلال ايجاد كند. آنجا منطقه‌اي مهم براي تامين هيدروكربن به ويژه براي كشورهاي غربي است و هرگونه اختلال در آن مي تواند بحران هاي جدي را به وجود آورد. جنگ با ايران جريان پناهندگاني است منطقه آذربايجان در ايران را كه هم مرز جمهوري آذربايجان مي‌باشد به راه خواهد انداخت. ممكن است پناهندگان به سمت روسيه حركت كنند كه داراي مرز باز با آذربايجان است و سياست ويزا در آنجا اعمال نمي شود و اين خود يك مشكل است."
لاوروف در عين حال سياست هاي ايران را مورد انتقاد قرار داد و گفت: "اين كاملا غيرقابل پذيرش است كه گفته شود كشوري حق موجوديت ندارد؛ من درباره اسراييل حرف مي‌زنم. ايراني ها بايد درك كنند كه با چنين اعلاميه هايي متحد به دست نمي‌آورند."
دستگاه بوش ازقدرت هاي جهاني خواسته است اقدامات پيشگيرانه تنبيهي را که درآن تحريم بخش هايي از نيروي نظامي ايران، مانند بخش هايي ازسپاه قدس درنظر گرفته شده ـ به جاي آنکه مانند قطعنامه هاي گذشته به تحريم افراد ويا رهبران نظامي ايران درآن واحدها بپردازدـ مورد بررسي قرار دهند. هدف اين بخش از تحريم ها فشار برنهادهايي است که به ادعاي مقامات آمريکايي در برنامه تهيه سلاح هاي کشتارجمعي نقش داشته اند.
واشينگتن علاوه بر تحريم هاي يادشده به دنبال محدود کردن توانايي ايران دروارد کردن تجهيزات نظامي ازجمله سيستم هاي دفاع موشکي روسي نيز هست. اين کشور همچنين به دنبال اين است تا بانک هاي خارجي را ازمعامله با بانک ها وشرکت هاي ايراني که به گفته آنها در برنامه هاي مشکوک نظامي دخيل هستند، برحذردارد. ازديگر مواردي که مورد نظر مقامات آمريکايي است وبا مخالفت مقامات چيني وروسي مواجه شده در نظر گرفتن محدوديت هايي براي سفر مقامات عالي رتبه ايراني وفعاليت هاي آنها درخارج کشور است.
طي هفته هاي گذشته ايالات متحده اعلام کرده بود ممکن است نام سپاه پاسداران ايران را درليست سازمان هاي تروريستي بگنجاند که با توجه به مخالفت هايي که دراين زمينه صورت گرفت وبخصوص برخورد سردکشورهاي اروپايي، چين وروسيه با اين موضوع، اين کشور تلاش مي کند تنها بخشي ازسپاه پاسداران را شامل محدوديت هايي که درقطعنامه تحريم سوم به آن پرداخته مي شود، کند.
يکي ازمقامات آمريکايي که درمذاکرات دخيل بوده به واشينگتن پست گفته است اين کشور مي خواهد تمام راه هاي فرار ايران را ببندد و همه اکسيژن را از اتاق بيرون بکشد که به معناي تنگ کردن فضاي تنفس براي ايران و فشار بيشتر بربخش هاي مختلف اقتصادي ونظامي است. اگرچه وي تصريح کرده است که جلب توافق هرپنج کشورعضو شوراي امنيت سازمان ملل کاري بسيار دشوار خواهد بود.
ايالات متحده در دونوبت متوالي علي رغم مخالفت کشورهاي روسيه وچين توانست موافقت آنها را براي تحريم ايران درقطعنامه هايي که درماه هاي دسامبرو مارس برعليه ايران تصويب شد کسب کند. اين بار نيز روسيه وچين درخصوص محتوا وزمان بندي تحريم ها عليه ايران با آمريکا مخالفت کرده اند. مسکو وپکن ترجيح مي دهند روند جديدي که توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي درپيش گرفته شده است تامدت دوماه ديگر ادامه پيدا کند.از سوي ديگر آژانس بين المللي انرژي اتمي از ايران خواسته به سوال هاي بيشتري درمورد برنامه هسته اي اش پاسخ بدهد. اين درحالي است که مقامات واشينگتن مي گويند چنين توافقي به معني اين نبايد باشد که ايران توجهي به قطعنامه هاي پيشين شوراي امنيت سازمان ملل مبني براي توقف فعاليت هاي غني سازي نداشته باشد.
يکي از مقامات بلند پايه وزارت خارجه آمريکا به واشينگتن پست گفته است: "فعاليت هاي آژانس براي حل سوالاتي که درمورد گذشته برنامه هسته اي ايران وجود دارد بسيارخوب است. اما بايد شما به مشکلات حال حاضر بپردازيد همچنان که آينده برنامه هسته اي ايران را نيزدرنظر مي گيريد و برنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي با ايران عملا به هيچ کدام ازاينها درهيچ شکلي نمي پردازد".
روسيه همچنين نمي خواهد هيچ تحريمي عليه تهران پيش از ديدار ازپيش تعيين شده 16 اکتبرولاديميرپوتين ازتهران محقق شود. اين اولين ديدار ولاديميرپوتين ازتهران به شمار مي رود.
واشينگتن ازماه ژوئن به بعد به صورت مصرانه اي براي تصويب قعطنامه عليه تهران تلاش کرده است. مدت زماني که قطعنامه هاي سازمان ملل براي پايان دادن به فعاليت هاي غني سازي ايران تعيين کرده بودند، ماه مي به پايان رسيد وآمريکا با دستاويزقراردادن اين مهلت تلاش مي کند قعطنامه سوم تحريم را به تصويب برساند.
به گفته منابع غربي، ايالات متحده که از تاخيرات پياپي نااميد شده است، تلاش مي کند به همراه متحدان اروپايي خود راه موازي شوراي امنيت وتلاش هاي سازمان ملل را درباره ايران پيش بگيرد. يکي ازمقامات آمريکايي گفته است اين موضوع اين يا آن نخواهد بود. درواقع آمريکا به تلاش هاي خود درچارچوب سازمان ملل ادامه مي دهد اما آمريکا مي خواهد چارچوب ايالات متحده- اروپا را نيز شکل بدهد.قراراست کاندوليزارايس طبق برنامه تعيين شده با وزراي خارجه اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل به همراه آلمان ديدارکند. آمريکا ومتحدان اروپايي اش براي مسکو وپکن مشخص کرده اند که تصميم آنها براي حرکت به سوي يک ائتلاف اروپا- آمريکا درصورتي که قطعنامه شوراي امنيت با تاخيرمواجه شود ويا ضعيف گردد، انجام خواهد شد. کشورهايي مانند هلند وايتاليانيزگفته اند با چنين ائتلافي براي تحريم ايران مخالفت نخواهند کرد.
نکته جالب آنکه، فرانسه که درجريان حمله آمريکا برعليه عراق درسال 2003 ازمخالفان جدي واشينگتن به شمار مي رفت، طي هفته هاي گذشته درپيکارهمه جانبه آمريکا عليه ايران نزديکترين کشور به واشينگتن قرارگرفته است

No comments: