Wednesday, October 31, 2007

مجازات شدید در انتظار کارمندانی که از لباس های غیر مجاز استفاده کنندشش ماه انفصال از خدمت تا اخراج کامل


مجازات شدید در انتظار کارمندانی که از لباس های غیر مجاز استفاده کنندشش ماه انفصال از خدمت تا اخراج کامل
فرارو : به گزارش خبرنگار فرارو، بر اساس آنچه در سایت رسمی پلیس ایران در مورد نحوه برخورد با تولید کنندگان و استفاده کنندگان لباسهائي كه بنا به توصیف این نیرو «استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه دار مي كند» مجازات‌های بسیار سنگینی در نظر گرفته شده است. بر اساس بندهایی از این قانون این قانون که ذیل «قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائي كه استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه دار مي كند» شرح داده شده «كسانيكه در انظار عمومي وضع پوشيدن لباس و آرايش آنان خلاف شرع و يا موجب ترويج فساد و يا هتك عفت عمومي باشد ،توقيف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاكمه و حسب مورد به يكي از مجازاتهاي مذكور در ماده 2 محكوم مي گردند.» در بخش دیگری از قانون فوق، تصریح شده که چنان چه مجرم کارمند دولت باشد، علاوه بر مجازات های فوق به انفصال موقت و حتی انفصال دائم و اخراج از سازمان و ارگان موردنظر محکوم خواهد شد. در ماده هشتم این قانون آمده است: « آئيننامه اجرائي اين قانون با پيشنهاد شوراي عالي قضائي به تصويب هيات دولت خواهد رسيد.» در ماده اول این قانون آمده است لباس‌ها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروه‌های ضداسلام یا انقلاب باشند، از مصادیق جرم بوده و با متخلفانی که اقدام به تولید و تهیه و نیز پوشیدن این لباس‌ها کنند، برابر قانون مذکور رفتار خواهد شد. این قانون همچنین مرجع رسیدگی کننده به جرایم فوق را دادگاه های انقلاب اسلامی معرفی کرده و همچنین اعلام شده که آئین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد شورای عالی قضایی به تصویب هیئت دولت خواهد رسید. این در حالی است که نیروی انتظامی پیشتر در راستای طرح ارتقای امنیت اجتماعی اقدام به راه‌ندازی گشت‌های ارشاد کرده بود. این واحدها با استقرار در میادین اصلی شهر تهران به افرادی که پوشش مناسب نداشتند، تذکر داده و در صورت مقاومت متخلفین نسبت به بازداشت آن ها اقدام می کرد.

No comments: