Monday, October 29, 2007

بازجو راسخ اعضای یکی از خانواده های دستگیر شده قتل عام 1367 را دستگیر کرد


بازجو راسخ اعضای یکی از خانواده های دستگیر شده قتل عام 1367 را دستگیر کرد
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده خانم معصومه منصوری از دانشجویان پلی تکنیک تهران فرزند آقای محمد علی منصوری (که پس از شرکت در مراسم 19 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 که تعدادی از بستگان آنها در جریان قتل عام به قتل رسیده آند11. شهریور 1386 دستگیر و به بند مخوف 209 زندان اوین منتقل نمودند از زمان دستگیری تا به حال از وضعیت ایشان هیچگونه خبری در دست نیست) خانم منصوری فرزند ایشان برای پیگیری وضعیت پدرشان باره ها به دادگاه انقلاب مراجعه نمودند ولی هر بار با تهدیدهای راسخ بازپرس شعبۀ 1 دادگاه انقلاب مواجه بودند درآخرین تهدید راسخ به خانم منصوری با حالت تعجب گفته بود گفته بود : شما هنوز آزاد هستید و ادامه داده بود که تا جند روز دیگر تو را هم پیش پدرتان می فرستم .روز چهار شنبه02 آبان 1386 با ایشان از طرف باز پرسی دادگاه انقلاب تلفنی تماس گرفته می شود و به اوگفته می شود بیایید لوازمی که در جریان دستگیری پدرشان ضبط شده بود ( که از جمله کامپیوتر خودشان بود و سایر لوازم شخصی ایشان بود) را پس بگیرند. برادر و عمه ایشان به دادگاه برای تحویل گرفتن وسائل مذبور مراجعه نمودند ولی از تحویل دادن آنها خوداری کردند و منوط به مراجعه خانم منصوری نمودند. خانم منصوری روز پنجشنبه 03 آبان 1386 ساعت 9:00 صبح به بازپرسی دادگاه انقلاب مراجعه کردند. در همان جا به دستور راسخ ایشان دستگیر و به نقطۀ نامعلی منتقل نمودند .بعد از دستگیری ایشان مامورین وزارت اطلاعات به منزل برادر ایشان یورش بردند و او را تهدید کردند در صورت انتشار خبر دستگیری خواهرشان خانم معصومه منصوری خودشان و همسرشان را دستگیر خواهند کرد.مامورین وزارت اطلاعات همچنین با تاکید انها را تهدید کردند که خبر دستگیری را به وکیل خانواده ندهند وبه آقای سلطانی اطلاع دهند که خواستار وکلات ایشان نیستند.بازجو راسخ با این اقدام غیر انسانی سعی دارد که سایر خانواده ها رامرعوب کند و از مراجعۀ آنها برای پیگیری عزیزانشان باز دارد.لازم به یاد آوری است راسخ که بعنوان بازپرس شعبۀ 1 دادگاه انقلاب است او شخصا در صدور حکم دستگیری و آنتقال به سلول انفرادی و بازجوئی نقش مستقیم دارد و تا به حال علیه فعالین کارگری شرکت واحد و همچنین خانواده ها دستگیر شده قتل عام 1367 نقش مستقیم
داشته.

No comments: