Monday, October 29, 2007

مراجع هم خودي و غير خودي دارند - حمله شديد روزنامه هاي کيهان و رسالت به آيت اله صانعي،

نوبت به آيت الله صانعي رسيد
مراجع هم خودي و غير خودي دارند - سه شنبه 8 آبان 1386 [2007.10.30]

شيرين کريمي
با حمله شديد روزنامه هاي کيهان و رسالت به آيت اله صانعي، کليد حذف يکي ديگر از آيات عظام که بقول سازمان ‏مجاهدين انقلاب اسلامي " خودي و غير خودي" دارند، زده شد.‏
حمله هماهنگ به اين مرجع شيعه از زماني آغاز شد که او در ديدار با اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي گفت:‏‎ ‎‏"خداوند در امور سياسي هيچکس را قيم مردم قرار نداده است."‏‎ ‎او تاکيد کرد:‏‎ ‎‏"معصومين(ع) نيز هرگز خود را قيم ‏ندانسته و طريق استبداد نپيموده‌اند."‏
به دنبال اين اظهارات به گزارش روزنامه اعتماد ملي، روزنامه کيهان تحريف سخنان آيت اله خميني را توسط يکي از ‏نزديک ترين و برجسته ترين شاگردانش بهانه کردتاچنين نتيجه گيرد كه "آيت‌ا...العظمي‎ ‎صانعي به عمد و براي نيتي ‏خاص به تحريف كلا‌م امام مبادرت كرده‌اند‎.‎‏"‏
‏ روزنامه رسالت هم درهماهنگي کامل با روزنامه کيهان نوشت:‏‎ ‎‏"جمله‌اى که آيت الله صانعى فرمودند در مورد تلاش ‏براى فهماندن اينکه خدا کسى را قيم مردم قرار نداده است، يک حرف جديد نيست اين پيام بسته‌بندى شده طرفداران ‏جدايى دين از سياست و فرمولى براى سکولاريزاسيون حکومت است".‏
و به اين ترتيب به نوشته روزنامه اعتماد ملي‎ ‎‏"مرجع‎ ‎تقليدي همچون اين فقيه ساده‌زيست نيز در خيل مخالفان نظام و ‏انقلا‌ب " قرار گرفت.‏
يک استاد علوم سياسي دانشگا ه تهران در همين ارتباط به روز گفت:‏‎ ‎‏"سياست حذف اقتدار گرايان سابقه اي به اندازه ‏عمر جمهوري اسلامي دارد. چند تن از علماي بزرگ قرباني اين سياست شده اند و اکنون به نظر مي رسد نوبت آيت اله ‏صانعي است که اگر به دنبال اين اخطارهاي اوليه سکوت نکند، بايد منتظر بود تا مراحل ديگر حذف اجرا شود."‏
‎‎حذف مراجع‎‎
روزنامه اعتماد ملي نوشت:‏‎ ‎‏"حفظ‎ ‎حريم مرجعيت آنچنان جايگاهي رفيع در جامعه ايران دارد كه حتي در قانون ‏مطبوعات پيش‎ ‎از انقلا‌ب و در زمان طاغوت نيز به صراحت بر آن تاكيد شده و مطبوعات اجازه هتك حرمت‎ ‎مراجع را نداشته‌اند." ‏
امري که از همان روزهاي نخست پيروزي انقلاب اسلامي زير پا گذاشته شد و‏‎ ‎‏" آيت الله قمي، با وجود سوابقي که ‏در همراهي با آيت الله خميني داشت، همراه با آيت الله روحاني و آيت الله شيرازي - ديگر مراجع تقليدي - که علناً در ‏ايران به مخالفت با نظريه ولايت فقيه پرداختند"‏‎ ‎را قرباني کرد. آِيت اله قمي "تحت حبس خانگي قرار گرفت و تا ‏پايان عمر(1386.3.26)‏‎ ‎ه.ش در محدوديت زندگي" کرد.‏
‏ مرجع بعدي آِيت اله شريعتمداري بود که حتي مجبور شددر تلويزيون حضور بيابد و به شرکت در کودتا همراه ‏صادق قطب زاده اعتراف کند.‏
در دهه شصت آيت اله حسينعلي منتظري که لقب‏‎ ‎‏"فقيه عاليقدر" داشت و از نظريه پردازان ولايت فقيه بود، بعد از ‏مخالفت باکشتار زندانيان سياسي در نوبت حذف قرار گرفت و اوباش زير نام "مردم" به حسينيه و خانه اش يورش ‏بردند. او که از قديمي ترين ياران انقلاب اسلامي و استادبسياري از صاحبان قدرت بود و پيش از عزل‎ ‎‏"قائم مقام ‏رهبري" ناميده شد توسط روزنامه کيهان‎ ‎‏"شيخ ساده لوح" ناميده شد. اين مرجع مسلم هنوز با وجود کهولت سن ‏عملا در حبس خانگي بسر مي برد.‏
‎‎دعواي ريشه دار‎‎
آيت اله صانعي به نوشته روزنامه اعتماد ملي داراي اين سوابق در جمهوري اسلامي بوده که تماما با‏‎ ‎حکم آيت اله ‏خميني به اوسپرده شده است:‏‎ ‎‏"آيت اله العظمي صانعي از سال 1342 مروج انديشه‌هاي تابناك‎ ‎حضرت ‏امام‌خميني(ره) بوده و در زمان تبعيد امام دست از مبارزه برنداشته و تمامي‎ ‎خطرات حمايت از امام خميني را به ‏جان خريده است. همراهي اين مرجع انقلا‌بي با امام‌خميني نيز تنها مربوط به‎ ‎سال‌هاي پيش از انقلا‌ب نيست. بعد از ‏پيروزي شكوهمند انقلا‌ب، امام خميني، ايشان‎ ‎را براي عضويت در نهادي كه به واقع براي پاسداري از دستاوردهاي ‏انقلا‌ب و اسلا‌م و‎ ‎اعلا‌م‌نظر پيرامون مصوبات نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلا‌مي كه آيا با اسلا‌م‎ ‎و قانون ‏اساسي مباينتي ندارد تاسيس شده بود، منصوب كردند و اينگونه تشخيص دادند كه‎ ‎اين شاگرد فاضل در ميان خيل ‏عظيم روحانيون و مجتهدين همرزم از جمله شش معتمد فقيه‎ ‎جامع‌الشرايط براي عضويت فقهاي شوراي نگهبان ‏مي‌تواند باشد. بعد از فاجعه 7 تير نيز‏‎ ‎امام ايشان را به مقام دادستاني كل منصوب كردند تا بدينوسيله تاييد تام خويش ‏از‎ ‎شاگرد مورد اعتماد خود را در عرصه قضاوت و دادستاني كل كه شاخص‌‌ترين مقام براي‎ ‎احقاق حقوق مردم در ‏نظام جمهوري اسلا‌مي است در معرض ديد بگذارند."‏
آيت اله صانعي در دوران بعد از آيت اله خميني از کار هاي اجرائي فاصله گرفت و درحوزه علميه قم به امور ديني ‏پرداخت، اما همواره در کنار چند آيت الهي قرار داشت که به لحاظ انديشه سياسي با چپ مذهبي و جريان اصلاحات ‏دوم خرداد نزديکي دارند.‏
به نوشته بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي اين فقهاي کم شمار ديدگاهي دارند که‏‎ ‎‏"ظاهراً به مذاق ‏قدرت‌پرستاني که سوداي بازتوليد استبداد در قالب دين دارند چندان خوش" نمي آيد.‏
ديدگاهي که ريشه دير سال در پيروان انقلاب اسلامي دارد:‏‎ ‎‏"واقعيت اين است آنچه که آية الله صانعي فرموده‌اند و ‏باعث خشم کساني شده که حمله و اهانت هماهنگ و سازمان يافته را از طريق روزنامه‌هاي مذکور طراحي کرده‌اند، ‏اصلي ترين محور چالش سال‌هاي پس از انقلاب تا امروز در عرصه سياسي و فکري است. يک طرف نيروهايي ‏قرار دارند که در ادامه سنت روشنگري ديني سده اخير از سيد جمال به اين سو اسلام را مخالف ديکتاتوري و توحيد ‏را متعارض استبداد مي‌دانند و نسبت به تلاش‌هايي که به ويژه در سال‌هاي اخير از طريق محدود سازي‌هاي آشکار ‏عرصه رقابت سياسي و انتخابات مجلس و حوزه قلم و انديشه و بيان ومطبوعات، صورت گرفته نگران هدم اساس ‏جمهوريت نظام و گسترش و حاکميت بلامنازع تفکرات استبدادي و اقتدارگرايانه بر کشور هستند و گروهي ديگر که ‏تقديس کنندگان خشونت وتشنگان قدرت‌اند و دموکراسي دجال و جمهوريت را فريب عصر بيديني و نماد الحاد و ‏خروج از ولايت الله مي‌دانند و دين و شريعت را در خدمت سياسي و تثبيت موقعيت و تقويت قدرت خود مي‌خواهند، ‏تا آنجا که حتي در مرجعيت ديني نيز قايل به خودي و غير خودي هستند و اگر مرجعي برخلاف عقيده و مرام ايشان ‏اظهار نظري کند زشت‌ترين اهانت‌ها حتي متهم کردن وي به دروغ‌گويي و تحريف، شرعاً از نظر ايشان مجاز و ‏بلکه عين ثواب است و درمقابل اگر يک تشکيلات سياسي روحاني نظير جامعه مدرسين حوزه علميه قم موضعي ‏بگيرد که با مواضع و برنامه‌هاي سياسي ايشان هماهنگ باشد، آن تشکيلات‎ ‎‏«عالي‌ترين مرجع ديني در جهان اسلام ‏‏» نام مي‌گيرد."‏
‎‎سکوت نه‎‎
درآستانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي که جدال هاي دروني حاکميت جمهوري اسلامي باززنده شده است، آِيت ‏اله صانعي در برابر اولين حملات عقب نشيني نکرد. او ابتدا دراشاره به جريان حذف گفت:‏‎ ‎‏"اين خواست دشمن ‏است که چهره‌هاي موجه و مورد قبول امام (ره) و مردم از صحنه حذف شوند امروز دشمن با تمام قوا به ميدان آمده ‏که ما حتي يک چهره موجه نداشته باشيم. چهره‌اي که مطمئن باشيم براي خدا حرف مي‌زند و براي خدا عمل مي‌کند ‏و متأسفانه عده‌اي هم در راستاي خواست دشمن عمل مي‌کنند."‏
او سپس در ديدار با مهدي کروبي خواستار اين شد که: "نظارت بر انتخابات بايد مانند دوران امام(ره) باشد."‏
‏ امري که سبب بر آشفتگي بيشتر کساني خواهد شد که بقول جبهه مشارکت: "معيار دينداري آن، تنها قدرت است."‏
اما به نظر مي رسد دادستان کل زمان بنيانگذار جمهوري اسلامي تنها نيست. در پي او دادستان ديگر آن عصر که ‏اکنون جزور فقهاي کم شمار چپ اسلامي است بعد ازمدتها به سخن درامد
.

No comments: