Tuesday, October 30, 2007

احمدي نژاد! هم کلاسي هايمان را آزاد کن

احمدي نژاد! هم کلاسي هايمان را آزاد کن
گزارش خبرنگاران روز از تجمع دانشگاه علامه - چهارشنبه 9 آبان 1386 [2007.10.31]
سورنا کياني ـ محمود سرابي
‏"سه راه ضرابخانه، دانشکده ي علوم اجتماعي دانشگاه علامه، ساعت 12 ظهر" اين جمله اي بود که روزدوشنبه ‏دانشجويان دانشگاههاي تهران در گوش هم نجوا مي کردند. و ظهر سه شنبه، همه آمده بودند: ممنوع الورودهاي علامه، ‏ممنوع الورودهاي پلي تکنيک، دانشجويان دانشگاههاي شريف، تهران، خواجه نصير و حتي دانشجويان دانشگاه آزاد شهر ‏ري. بيش از صدها نفر و با پلاکاردهايي در دست و همه معترض.‏
‏"احمدي نژاد هم کلاسي هايمان را آزاد کن"؛ جمله اي است که روي پلاکاردهاي زيادي ديده مي شود. دانشجويان به اين ‏ترتيب از احسان منصوري، احمد قصابان و مجيد توکلي مي گويند؛ سه دانشجوي دانشگاه امير کبير که بايدهفت و سال و نيم ‏در زندان بمانند.‏
دانشجويان پلاکاردهاي ديگري نيز دارند:" تحصيل اولين حق طبيعي"، "ايستاده ايم"، "آزادي حق مسلم ماست"، "دانشگاه ‏پادگان نيست"، "پول مي دهيم تا سرکوبمان کنند"، "آزادي يعني سکوت، آزادي يعني اوين؟!"، "تعليق، ستاره، اخراج مثلث ‏افتخار دانشجو" و.....‏
دانشجويان با خواندن سرود يار دبستاني و اي ايران و سر دادن شعارهايي چون "دانشجو مي ميرد، ذلت نمي پذيرد"، ‏‏"دانشجو دانشجو حمايتت مي کنيم"، "فرمانده پادگان اين آخرين هشدار است، جنبش دانشجويي آماده قيام است" به سمت ‏محوطه دانشکده حرکت و در آن جا تجمع کردند و.....‏
اما آنها تنها نبودند؛ ماموران هم بودند: امنيتي، انتظامي و لباس شخصي. و در اين فضا، تريبون آزاد آغاز شد.‏
‏"همه ي ما درد مشترکيم، آمده ايم تا يک ديگر را فرياد کنيم" اين را عسل اخوان گفت. دانشجويي که هم با حکم يک ترم ‏تعليق مواجه است، هم از ورود به تمامي محوطه هاي مربوط به دانشگاه علامه منع شده است.‏
ساعت راس 12 بود. صداي دانشجويان از درون دانشکده به گوش مي رسيد. با همان شعار معروف که رفته رفته در همه ‏تجمع هاي دانشجويي به گوش مي رسد؛16 مهر در دانشگاه تهران، 30 مهر در پلي تکنيک و ديروز در دانشگاه علامه: ‏مرگ بر ديکتاتور.‏
درب دانشگاه اما بسته بود. حصاري آهني که نفوذ ناپذير و ناشکستني به نظر مي رسيد. اما اين حصار سخت آهني هم ‏شکست؛در کمتر از پنج دقيقه؛ وقتي که دهها دانشجو، از بيرون و درون دانشگاه بر آن کوبيدند. شيشه ها خرد شد و در ‏حصار آهني، رخنه اي باز. همان رخنه کافي بود تا در برابر چشمان هراسان مامورين انتظامات و حراست دانشگاه، دهها ‏دانشجو، از جمله دانشجويان ممنوع الورود علامه به دانشگاه وارد شوند. دانشجويان علامه، به استقبال هم کلاسي هاي ‏محروم از تحصيلشان رفتند: دانشجوي تعليقي ـ حمايتت مي کنيم.‏
‏ آنها دانشجويان ديگر دانشگاهها را نيز از خوشامد گويي پر شور خود بي نصيب نگذاشتند: دانشجوي با غيرت- خوش آمدي ‏خوش آمدي.‏
دانشجويان دانشگاه علامه، همکلاسي هاي ممنوع الورودشان را در آغوش گرفتند، مشاهده ي حلقه هاي اشک در چشمان ‏اين دانشجويان محروم از تحصيل کار سختي نبود. آنها اما حالا از "حصار آهني" گذشته بودند.‏
عليرضا موسوي يکي از اعضاي شوراي مرکزي انجمن اسلامي منتخب خطاب به جمعيت مي گويد:‏‏"اين تازه آغاز حماسه ي علامه است. آنها فکر کردند با صدور اين احکام مي توانند تمامي صداهاي اعتراض را خفه کنند. ‏اين تجمع و حضور پر شور شما ولي بيانگر اين است که دانشگاه هنوز زنده است".‏
حضور دختران دانشجو هم در اين تجمع پررنگ است. مهديه گلرو، نايب دبير انجمن اسلامي منتخب علامه و عضو ‏کميسيون زنان اين انجمن نيز طي سخناني با اشاره به حضور دختران دانشجو، بودنشان را "نشان دهنده ي ناکام ماندن ‏تلاشهاي حاکميت براي منزوي و خانه نشين کردن زنان و دختران" مي خواند. ‏
او در ادامه بيانيه کميته زنان انجمن اسلامي اين دانشگاه را در محکوميت حمله حراست به خوابگاه دانشجويان دختر قرائت ‏کرد. در اين بيانيه آمده بود: "با آغاز به کار دولتمردان نهم و انتصاب آيت الله شريعتي به رياست دانشگاه علامه موجي از ‏برخوردهاي غيرقانوني با اساتيد و دانشجويان دانشگاه علامه آغاز شد. اخراج، عدم تمديد قرارداد و توهين به اساتيد برجسته ‏من جمله دکتر نمک دوست در کنار بازداشت دانشجويان، صدور احکام سنگين کميته انضباطي براي بيش از ۳۰ نفر از ‏فعالين دانشجويي در روزهاي اخير، توقيف نشريات، عدم صدور مجوز براي انجام برنامه هاي فرهنگي و تلاش براي ‏انحلال انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي واعمال شرم آوري مانند تعرض به دختران دانشجو توسط مامور ‏حراست گوشه اي از وقايع روي داده در دو سال گذشته است".‏
اين بيانيه همچنين صدور احکام سنگين حبس براي دانشجويان اميرکبير و احتمال انتقال آن ها به زندان قزل حصار را ‏محکوم مي کرد.‏
سليمان محمدي- دانشجويي با حکم سه ترم تعليق از تحصيل ـ ديگر سخنران اين تجمع بود. او با اشاره به 32 حکم تعليقي ‏صادر شده، از رييس دانشگاه علامه خواست تا مستندات قانوني اين احکام را ارائه کند. محمدي خطاب به شريعتي گفت:‏‏"هزار دانشجوي دانشگاه علامه نامه اي نوشته اند به وزير علوم و خواهان عزل يا استعفاي شما شده اند. ولي شما به جاي ‏اينکه به خواست دانشجويان تمکين کنيد در صدد بر آمده ايد که امضا ها را جعلي جلوه دهيد. شما حتي برخي از دانشجويان ‏را به حراست فرا خوانديد و تهديد کرديد تا امضاي خود را پس بگيرند اما موفق نشديد. بياييد براي يک بار هم که شده با ‏واقعيت رو به رو شويد. اگر شهامت داريد يک سالن آمفي تئاتر را در دهکده ي المپيک- محل پرديس مرکزي دانشگاه ‏علامه- در اختيار ما بگذاريد تا ما هزار دانشجوي علامه را که به عملکرد شما معترضند آنجا جمع کنيم تا با چشمان خودتان ‏ببينيد."‏
مهمترين خواست اين تجمع اما در کنارخواست "عزل شريعتي"، آزادي دانشجويان در بند پلي تکنيک است. آرمان صداقتي، ‏عضو شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشگاه اميرکبير، بيانيه انجمن اسلامي اين دانشگاه را در محکوميت صدور احکام ‏سنگين براي سه دانشجوي در بند اين دانشگاه قرائت مي کند.‏
در بخشي از اين بيانيه آمده است: "در حالي که تکذيب مديران مسئول که با صداي نگران و چشمان بهت زده، مظلومانه و ‏سراسيمه از اين توطئه شوم اعلام نفرت و انزجار مي کردند و تبري مي جستند، گوش فلک را پر کرده بود، اين صوت ‏معصومانه را، راهي به مجريان عدالت! نبود که خداوند قلب و چشم گوششان را بسته که بارها نشان داده اند که بندگي خدا ‏را وانهاده، سرسپردگي حاکميت اقتدارگرا را به جان خريده اند".‏
در ادامه بيانيه تاکيد شده: "بيدادگران اين بار هم تصميم گرفتند که نشنوند و کساني که بر مسند قضا تکيه زده اند در حاليکه ‏ديگران را از روز جزا نهيب مي زنند جايگاه پيامبري را به عروسک خيمه شب بازي ظالمان تنزل دادند و بي گناهان را ‏مجرم ناميدند. اما با تکيه بر کدام مستندات؟ آيا مدرکي جز اعترافات تحت شکنجه هاي وحشيانه ي قرون وسطايي عليه ‏دانشجويان دربند وجود دارد؟ کدام قانون شکنجه را براي حصول به نتيجه ي دلخواه مجاز مي شمرد؟"‏
آرمان صداقتي سپس با طرح انتقادات شديدي نسبت به عملکرد دستگاههاي قضايي و امنيتي، سئوالاتي را خطاب به "آيت ‏الله خامنه اي" مطرح مي کند.سئوالاتي که شکل صريح تر آن در سخنراني علي وفقي عضو شوراي مرکزي تحکيم مطرح ‏مي شود.‏
آنگاه دانشجويان دانشگاههاي خواجه نصير، شريف، و دانشگاه آزاد شهر ري ضمن سخناني به قرائت بيانيه هاي انجمنهاي ‏اسلامي متبوع خود در محکوميت صدور حکم زندان براي دانشجويان پلي تکنيک و صدور احکام محروميت از تحصيل ‏براي دانشجويان علامه مي پردازند. علي عبدي، از سوي انجمن اسلامي دانشگاه شريف سخنراني و به وضعيت دانشگاه ها ‏اعتراض مي کند. او به مسوولين دانشگاه هشدار مي دهد که بيش از اين فضاي دانشگاه را امنيتي نکنند.‏
ميلاد اسدي از دانشگاه خواجه نصير، از ديگر سخنرانان تريبون آزاد دانشجويان دانشگاه علامه بود که ناگهان با پخش خبر ‏بازداشت سه دانشجو در برابر دانشکده ي علوم اجتماعي فضا به شدت ملتهب شد. مازيار سميعي دانشجوي دانشکده ي ‏اقتصاد دانشگاه علامه و بهنام سپهرمند دانشجوي دانشگاه تهران دو تن از اين بازداشت شدگان بودند. ‏
تجمع کنندگان با فرياد "دانشجوي زنداني- آزاد بايد گردد"، مقابل سر در دانشکده ي علوم اجتماعي حاضر شدند. اين اما تنها ‏بازداشتهاي تجمع امروز علامه نيست: 4 تن ديگر از دانشجويان پلي تکنيک که يکي از آنها آرمان صداقتي است، هنگام ‏خروج از در دانشگاه بازداشت شدند.‏
بعد از اين است که سخنان سخنرانان و شعارهاي اين تجمع رنگ و بويي تند تر به خود گرفت و شعارهايي نظير مرگ بر ‏ديکتاتور متناوبا به گوش رسيد. ‏
ساعت يک و سي دقيقه دانشجويان از رفتن به کلاسهاي درس امتناع کردند و با تعطيلي کلاسها اعتراض خود را به ‏وضعيت دانشگاه و بازداشت تجمع کنندگان اعلام.‏
مجيد دري، رشيد اسماعيلي، امير يعقوبعلي، عسل اخوان، شاهين زينعلي و الهام ناطق از ديگر سخنرانان اين تجمع بودند. ‏تجمع دانشجويان دانشگاه علامه در جوي ملتهب و امنيتي، با اين سخنان رشيد اسماعيلي پايان يافت: "اي کاش ذره اي از ‏اين تسامح و تساهلي که نسبت به سربازان متجاوز انگليسي نشان داديد و آنها را با کت و شلوار هاکوپيان روانه ي ‏کشورشان کرديد را نسبت به دانشجويان علامه، پلي تکنيک و اهواز هم نشان مي داديد. اينها فرزندان اين ملت هستند".‏
وي ضمن اشاره به بازداشت 6 يا 7 دانشجو در روز تجمع افزود: "اگر دوستان ما را که امروزبازداشت شدند، هر چه زود ‏تر و بي هيچ قيد و شرطي آزاد نکنيد، تجمعات نه تنها به سطح کليه ي دانشکده هاي علامه که به تمام دانشگاههاي تهران ‏کشيده خواهد شد."‏
تا لحظه ي تنظيم اين گزارش، مسلم شده است که 6 يا 7دانشجو بازداشت شده اند که مازيار سميعي، آرمان صداقتي و بهنام ‏سپهرمند سه تن آنها بوده اند. در مورد اسامي سه يا 4بازداشت شده ي ديگر اطلاع دقيقي در دست نيست. گفته مي شود دو ‏تن از بازداشت شدگان از دانشجويان دختر دانشگاه امير کبيرند. همچنين تا لحظه ي ارسال اين گزارش هيچ يک از ‏بازداشت شدگان آزاد نشده اند.‏
دانشجويان علامه اعلام کرده اند تا آزادي کليه دانشجويان بازداشت شده در کلاس هاي درس شرکت نخواهند کرد. ‏عصر ديروز ودرهمين ارتباط دفتر تحکيم وحدت نيز بيانيه اي صادر کرد. در اين بيانيه آمده است: "همزمان با شروع سال ‏تحصيلي شاهد اعتراضات گسترده دانشجويي در دانشگاههاي مختلف کشور هستيم ومتاسفانه مسئولان بي تدبير وزارت ‏علوم و منصوبينشان در دانشگاهها به جاي جبران اشتباهات تنها به ساکت کردن منتقدان خويش به هر طريق ممکن مي ‏انديشند.اخراج و بازنشستگي اجباري اساتيد، ستاره کردن دانشجويان، محروميت از تحصيل و احکام سنگين کميته انظباطي ‏به ابزار مسئولين براي ساکت کردن منتقدان بدل گشته است و گاه نيز مانند جعل نشريات در دانشگاه اميرکبير شاهد پرونده ‏سازي وصدور احکام ناعادلانه قضايي براي سه دانشجوي منتقد اميرکبير هستيم که متاسفانه اخبار نگران کننده اي نيز ‏درباره انتقال آنان به زندان قزل حصار به گوش مي رسد".‏
‏ در پايان اين بيانيه تاکيد شده است: "دفتر تحکيم وحدت حمايت و تشکر خود را از اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان ‏دانشگاه علامه طباطبايي و ساير دانشجويان اين دانشگاه که با وجود صدور احکام ناعادلانه کميته انضباطي و محروميت از ‏تحصيل همچنان در دفاع از کيان دانشگاه از پاي ننشسته اند اعلام مي دارد و معتقديم که همانطور که در طومار دانشجويان ‏علامه نيز ذکر شده است برکناري رئيس انتصابي اين دانشگاه اولين قدم در راه اصلاح امور در دانشگاه علامه طباطبايي ‏است و اميدواريم مسئولين دولت نهم نيز اکنون که به بي حاصلي تلاش براي ساکت کردن جامعه دانشگاهي پي برده اند در ‏اهداف و روشهاي خود تجديد نظر نمايند
".

No comments: