Monday, October 22, 2007

یکی از زندانیان سیاسی بند 209 در اثر شکنجه های غیر انسانی 2 بار در آستانۀ مرک قرار گرفت


یکی از زندانیان سیاسی بند 209 در اثر شکنجه های غیر انسانی 2 بار در آستانۀ مرک قرار گرفت
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از بند مخوف 209 اوین خانم طاهره پوررستم 44 ساله و همسرشان آقای ناصر سوداگری 46 ساله که در تاریخ 11 شهریور 1386 با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیرو به بند 209 اوین منتقل شدن.پس از چند هفته مراجعات مکرر به دادگاه انقلاب به خانوادۀ آنها گفته شد که در بند 209 زندانی هستند. آقای ناصر سوداگری و خانم طاهره پور رستم پس از شرکت در مراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در خاوران برای گرامیداشت بستگان و دوستانشان دستگیر شدند.خانم طاهره پور رستم در اثر شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی که توسط یکی از بازجویان وزارت اطلاعات بنام علوی علیه ایشان بکار برده بود. او 2 بار در آستانۀ مرک قرار گرفت که بازجویان مجبور شدن او را به بهداری زندان منتقل کنند، و با نصب اکسیژن به ایشان، دوباره حیات خود را بازیافتند. در حال حاضر وضعیت جسمی ایشان در شرایط خطرناکی است که بازجویان مجبور به دادن ملاقت کابینی با فرزندش شدن. هنگام ملاقات کابینی که مکالمه به صورت تلفنی انجام می شد، ایشان به سختی قادر به حرف زدن و ایستادن بودن و شرایط بسیار وخیمی داشتند.انتقال خانم طاهره پور رستمی و همسرشان آقای ناصر سوداگری به سلولها انفرادی به دستور راسخ بازپرس شعبۀ 1 دادگاه انقلاب بوده و پس از هر بازجوئی که همراه با شکنجه های جسمی بوده خود راسخ در سلول ایشان حاضر می شد و از انها می پرسید که آیا حاضر به اعتراف و مصاحبه هستید؟ راسخ همچنین در جواب پیگیریهای خانوادۀ سوداگری با تهدید گفته است : بروید و دیگر مراجعه نکنید که پروندۀ آنها سنگین است . راسخ تا به حال بارها خانواده های زندانیان سیاسی رامورد اهانت و تهدید به زندان نموده.لازم به یاد آوری است که در جریان یورش به منزل سوداگری تمامی وسائل منزل آنها را مورد بازرسی و تخریب کرده اند. مامورین وزارت اطلاعات تلفنهای همراه تمامی اعضای خانواده را ضبط و با خود برده اند ، آنها همچنین کیس کامپیوتر و رسیور ماهواره ، کارتهای بانکی و آلبوم عکس و فیلم های خانوادگی و سایر وسائل شخصی را با خود برده اند.

No comments: