Friday, October 19, 2007

نماینده کارگران نیشکر هفت تپه آزاد شد


نماینده کارگران نیشکر هفت تپه آزاد شد
رادیو برابری : فریدون نیکو فرد از کارگران نیشکر هفت تپه که شب پیش بازداشت شده بود، صبح امروز آزاد شد... طبق گزارش یکی از کارگران این کارخانه ، در بازجویی او را تهدید کرده اند که دست از ایجاد سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه بردارند.

No comments: