Wednesday, October 24, 2007

باوند هم ممنوع الخروج شد


باوند هم ممنوع الخروج شد
امروز : داوود هرميداس باوند استاد دانشگاه هاي تهران که قصد شرکت در يک کنفرانس علمي در کشور قطر را داشت ،ممنوع الخروج شد. هرميداس باوند با تاييد اين خبر گفت؛ چهارشنبه شب گذشته هنگامي که به دعوت دانشگاه جرج تاون براي شرکت در کنفرانسي با موضوع خاورميانه به دانشگاه دوحه دعوت شدم چند مامور پاسپورتم را ضبط و اعلام کردند من ممنوع الخروجم.باوند افزود؛ ماموران هيچ توضيحي درباره علت ضبط پاسپورت و ممنوع الخروج شدنم ندادند و فقط شماره تلفني از دادگاه انقلاب به من دادند تا از آن طريق پيگير علت ممنوع الخروج شدنم باشم
.

No comments: