Thursday, October 18, 2007

اقدام به ترور مجید حمیدی از فعا لین کارگری در سنندج


اقدام به ترور مجید حمیدی از فعا لین کارگری در سنندج
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران : طبق اطلاع رسیده، امروز 18 اکتبر دوهزار و هفت، ساعت 9 صبح ،مجید حمیدی از فعالین کارگری سنندج و عضو کمیته دفاع از محمود صالحی در خیابان مورد هجوم افراد مسلح جمهوری اسلامی قرار گرفت.مهاجمان که سه موتور سوار بوده و چهره خود را با نقاب پوشانده بودند و با لهجه کردی لُری صحبت می کردند، هفت گلوله بطرف این فعال کارگری شلیک کردند.حال مجید حمیدی بسیار وخیم است و قرار است از بیمارستان سنندج به بیمارستانی در تهران متقل گردد.

No comments: