Thursday, October 11, 2007

یورش مامورین حفاظت زندان به بند زندانیان سیاسی


یورش مامورین حفاظت زندان به بند زندانیان سیاسی
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از زندان گوهرداشت کرج روز چهارشنبه 18 مهر 1386 ساعاتی پس ازآغازسراسری اعتصاب غذای زندانیان سیاسی مامورین حفاظت زندان که از گاردهای ویژه می باشند به دستور حسن زارع دهنوی معرف به قاضی حداد که مسئول پروندۀ زندانیان سیاسی است و وزارت اطلاعات و تحت نظارت رئیس زندان ، معاونین وی و رئیس بند محمد مغنیان به بند زندانیان سیاسی یورش بردند. فرمانده گروه حمله کننده فردی به نام سرگرد ناصر امانیان بود . رفتار آنها با زندانیان سیاسی وحشیانه و غیر انسانی بود.آنها حداقل وسائل زندانیان سیاسی که توسط خانوادهایشان در گذشته برای آنها تهیه دیده بودند را پرتاب و یا تخریب می کردند و باقیمانده را همراه با دست نوشته های آنها ضبط نمودند.مامورین گارد ویژه حفاظت زندان شیشه بند را شکستند آن هم در فصلی که هوا رو به سردی است و زندانیان در اعتصاب غذا بسر می برند.هدف ار حملۀ مامورین گارد به بند زندانیان سیاسی برای تحت فشار قرار دادن و ارعاب زندانیان سیاسی جهت شکستن اعتصاب غذای آنها است.امروز همچنین 2 تن از زندانیان، زندان مرکزی ارومیه که در اعتصاب غذا بودند را با ضرب و شتم به سلول انفرادی منتقل کردند. سلولهای انفرادی در بندی مخوف بنام قرنطینه است که محل شکنجۀ زندانیان سیاسی است و دارای شرایط وحشتناکی است . گزارشاتی دیگر حاکی از فشارها و تهدیدات علیه زندانیان سیاسی و امنیتی در حال اعتصاب غذا در زندان اصفهان است.همچنین از روز دوشنبه 16 مهر 1386 بیماری ویروسی در بندهای مختلف این زندان شیوع بافته و در اثر آن تعداد زیادی از زندانیان به بهداری زندان منتقل و بستری شده اند. ومامورین ترددها را در زندان قطع کرده اند و شایعاتی حاکی از شیو ع بیماری وبا در این زندان است.

No comments: