Wednesday, October 24, 2007

نگراني نداريم - حميدرضاترقي

نگراني نداريم
حميد‎ ‎رضا‎ ‎ترقي در‏‎ ‎گفت و‎ ‎گو‎ ‎با روز: - پنجشنبه 3 آبان 1386 [2007.10.25]
‏اميد‎ ‎معماريانo.memarian@roozonline.com
حميدرضاترقي معاون بين المللي حزب موتلفه اسلامي در مصاحبه با روز مي گويد کناره گيري علي لاريجاني ‏ازسمت خود به عنوان دبيرشوراي امنيت ملي ورييس مذاکره کننده درپرونده هسته اي با موافقت رهبري صورت ‏گرفته است: " قطعا اگرايشان مخالف بودند که چنين مساله اي صورت نمي گرفت." گفت وگوي روزبا حميد ‏رضاترقي درپي مي آيد.‏
‎‎آقاي احمدي نژاد گفته پرونده هسته اي ايران بسته شده است. درحالي که انتظار مي رود با ادامه ‏مذاکرات با کشورهاي غربي از اعمال تحريم احتمالي سوم برعليه ايران درشوراي امنيت سازمان ملل دراواسط ‏نوامبرجلوگيري شود، به نظر شما اين "بسته شدن" به چه معنايي است؟‏‎ ‎پرونده هسته اي به لحاظ سياسي با توجه به اينکه ايران تمام اتهامات مربوط آژانس را برطرف کرده وتقريبا هيچ ‏سئوالي نمانده واز آن طرف دررابطه با کشورهاي پنج به علاوه يک هم موضع روسيه وچين وآلمان وحتي انگليس ‏نسبت به مساله هسته اي ايران تغييرپيدا کرده وبه دنبال تشديد تحريم ها نيستندو فقط آمريکا وفرانسه هستند که ‏نسبت به مواضع قبلي شان همچنان پافشاري داشتند، بسته شده و بنابراين ضرورتي به اينکه ما به مذاکره با ‏کشورهاي ياد شده ادامه بدهيم وجود ندارد وپرونده بايد به آژانس برگردد؛ مثل بقيه کشورهاي عضو آژانس ‏ودردستور کار آن قراربگيرد.به همين خاطر از نظر آقاي احمدي نژاد پرونده سياسي هسته اي ايران تقريبا تمام ‏شده تلقي مي شود.‏
‎‎در‎ ‎دو‎ ‎نوبت قبلي هم اعلام شد ايران نهايت همکاري را باآژانس انجام داده است، امااعضاي شورا ‏ازجمله چين وروسيه زيرقطعنامه هاي تحريم ايران را به دليل عدم تعليق غني سازي اورانيوم امضا کردند. ماه ‏نوامبرهم با بررسي پيش نويس قطعنامه سوم درشوراي امنيت مواجه خواهيم بود. دولت ايران با توجه به اعلام ‏اينکه پرونده "بسته شده" چه تدابيري براي اين موضوع انديشيده است؟‏‎ ‎آن جلسه درواقع مبناي مباحث اش گزارش آژانس خواهد بود که از روند بررسي ها ونظارت هاي آژانس وميزان ‏همکاري با آژانس براي رفع ابهامات باقي مانده گزارشي ارائه مي دهد. بر اين اساس ما فکر مي کنيم با روندي که ‏الان دنبال شده وگزارش قبلي آقاي البرادعي، روشن است که گزارش آژانس هم زمينه اي را براي تشديد تحريم ها ‏پديد نخواهد آورد. علاوه براينکه چنين همگرايي بين اعضاي شوراي امنيت براي تشديد تحريم عليه ايران وجود ‏ندارد وبنابراين احتمال اينکه شوراي امنيت به سمت تشديد تحريم ايران برود بسيارضعيف وشايد غيرممکن باشد. ‏
‎‎اگر با اين احتمال ضعيف چنين اتفاق ناميموني بيافتد به نظر شما چه گزينه هايي پيش روي ايران ‏خواهد بود؟‎ ‎ايران پيش بيني هاي لازم را براي هرگونه تحريم وحتي هرگونه تهديدي کرده وما آمادگي کامل داريم که نسبت به ‏خنثي کردن هرگونه تحريم وتهديدي اقدام کنيم.‏
‎‎در‎ ‎مطبوعات غربي طي چند ماه گذشته بحث هاي زيادي درخصوص حملات محدود به برخي ‏مراکزهسته اي ونظامي ايران مطرح شده است. چقدراين موضوع درميان مسئولين جمهوري اسلامي جدي گرفته ‏مي شود؟‏‎ ‎مسئولان جمهوري اسلامي هرگونه احتمال و تهديد، حتي ضمني ومبتني برشايعات را هم جدي گرفته اند وبراين ‏اساس آمادگي هاي دفاعي لازم را پديدآورده اند. هيچ نگراني ازاينکه درمقابل تهديدها بتوانند ازمنافع ملي دفاع کنند ‏ندارند و آماده هستند که اجازه هيچ آسيبي را به کشورندهند.‏
‎‎شما گفتيددبه لحاظ سياسي پرونده هسته اي ايران بسته شده است. اين به اين معناست که ازاين بعد ‏مذاکرات با اروپا جدي گرفته نمي شود؟ تعويض آقاي لاريجاني هم به اين معناست که اساسا ايران ادامه مذاکرات ‏را مدنظر ندارد؟‎ ‎نتيجه مذاکرات رم نشان مي دهد محتواي مذاکرات پيرامون چه مسائلي بوده است. کمترين بخش مباحث پيرامون ‏مساله هسته اي وبيشترين موضوع درخصوص روابط فيمابين و مسايل کلي منطقه واينها بوده است. خيلي بحثي ‏راجع به مساله هسته اي درگزارش ها نديديم. مشخص است که اين مذاکرات قراراست به حداقل تقليل پيدا کند.‏
‎‎با اين حال طرف هاي اروپايي گفته اند که تعويض آقاي لاريجاني به پيچيده شدن وضعيت پرونده هسته ‏اي کمک مي کند وبا توجه به درپيش بودن مهلت نوامبر، به نظر مي رسد نگاه طرف اروپايي با شما متفاوت باشد.‏‎ ‎‎‎به هرحال به نظر مي رسد که اين کاربه وسيله جانشين آقاي لاريجاني استمرارپيدا کند.‏
‎‎به نظرتان تغييرآقاي لاريجاني هزينه هاي اضافي را بردوش دستگاه سياست خارجي ايران نخواهد ‏گذاشت؟‎ ‎نه خير. ما فکرنمي کنيم که هيچ مشکلي دراين زمينه پيش بيايد وفشاربيشتري را به کشورما وارد کنند.‏
‎‎به نظرشما تغييرفرمانده سپاه وتغييرآقاي لاريجاني به هم ربطي دارند؟‏‎ ‎نه خير. اينها مسيرهاي طبيعي خودش را براساس سياست هايي که رهبري دارند طي مي کند، هرکدام اينها زمان ‏فعاليت مشخصي از نظر رهبري دارند که آن زمان که فرامي رسد، رهبري تغييرات خودشان را انجام مي دهند ‏واکثراينهامسئوليت هايشان زمان داراست.‏
‎‎پس تغيير آقاي لاريجاني با نظر رهبري بوده است؟‏‎ ‎قطعا اگرايشان مخالف بودند که چنين مساله اي صورت نمي گرفت. ‏
‎‎با توجه به نزديکي آقاي لاريجاني ومقام رهبري، چنين کناره گيري چه تفسيري دارد؟‏‎ ‎اين تصميمي است که براي آينده اتخاذ شده؛ اينها قطعا پشتوانه اش نظرات کارشناسي است که خب رهبري هم آن ‏نظرات کارشناسي را تاييد کردند که اين اقدام صورت گرفته است. ‏
‎‎آقاي باهنراشاره کرده اند به اختلافات بين آقاي احمدي نژاد وآقاي لاريجاني. نظرشماچيست؟‎ ‎‎‎اختلاف نظر يک موضوع طبيعي است. هيچ اختلافي درمواضع بين المللي وجود ندارد وتا به حالا شکافي مشاهده ‏نکرديم. ممکن است حالا درروش هرکدامشان، روشي را پيشنهاد ومطرح کنند يا مورد توجهشان باشد اما عامل ‏آنچه که عمل مي شود خردجمعي ونتيجه محصول برآيندهمه مباحث است که مورد توجه قرارمي گيرد.‏
عکس: مرتضي فرجادي، ايسنا

No comments: