Thursday, October 04, 2007


احمدی نژاد: حادثه دانشگاه کلمبيا توطئه آمريکا بود
راديو فردا : رييس جمهوری ايران چهارشنبه شب حادثه دانشگاه کلمبيا نيويورک را «توطئه آمريکا و صهيونيسم» دانست و گفت: اين توطئه شکست خورد. محمود احمدی نژاد که در يکی از مساجد جنوب شهر تهران سخن می گفت، اظهار داشت:« توطئه آمريکا در دانشگاه کلمبيا پيروزی بزرگی نصيب ملت ايران کرد.» به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، وی افزود:«آنان با محاسبات مادی و افکار کوتاه خود تصور می کنند می توانند ملتی را در بن بست قرار دهند در حالی که خداوند متعال صحنه را به گونه ای تغيير داد که با امکانات و برنامه ريزی خودشان آبرويشان در نزد ملت های جهان رفت.» با وجود گذشت ده روز از حضور رييس جمهوری اسلامی ايران در دانشگاه کلمبيا، وی همچنان از حوادث رخ داده در سخنرانی اش اظهار نارضايتی کرده و ساير مقامات و رسانه های دولتی ايران نيز به صورت هماهنگ با انتقاد از سخنان رييس اين دانشگاه، مواضع محمود احمدی نژاد را «پيروزی و موفقيت بزرگی برای جمهوری اسلامی» توصيف می کنند.پيش از شروع سخنرانی رييس جمهوی ايران در دانشگاه کلمبيا، لی بولينجر، رييس اين دانشگاه وی را فردی با ويژگی های يک «ديکتاتور کوچک و سنگدل» خواند. آقای بولينجر در سخنان خود با اشاره به اينکه محمود احمدی نژاد «حادثه هالوکاست» را انکار می کند، گفت: کسی که اين حرف ها را بيان می کند يا شخصی«تحريک کننده و گستاخ» است و يا کسی است که «از روی بی اطلاعی » حرف می زند. وی سپس شديدا از وضعيت حقوق بشر در ايران و نيز از افکار و اقدامات شخص آقای احمدی نژاد انتقاد کرد و خواهان پاسخگويی وی شد. اين سخنان با واکنش رييس جمهوری ايران روبه رو شد و از آن انتقاد کرد. در ادامه اين جلسه، آقای احمدی نژاد در پاسخ به پرسشی درباره وضعيت همجنسگرايان در ايران، گفت: در ايران «همجنسگرا» مانند آمريکا وجود ندارد. اين پاسخ آقای احمدی نژاد با خنده بلند حاضران در جلسه مواجه شد

No comments: