Wednesday, October 10, 2007

علي فرحبخش بعد از 318 روز آزاد شد

علي فرحبخش بعد از 318 روز آزاد شد
با پرداخت سه برابر هزينه شرکت در کنفرانس - پنجشنبه 19 مهر 1386 [2007.10.11]

اميد معماريانo.memarian@roozonline.com
علي فرحبخش روزنامه نگاري که به دليل دريافت کمک هزينه حضوردريک کنفرانس اقتصادي درژاپن 318 ‏روز را درزندان گذرانده است، سه شنبه شب به وقت تهران آزاد شد. او ساعاتي پس از آزادي درگفت وگوبا روز ‏گفت هيچگاه قبول نکرده دريافت چنين کمک هزينه اي کار اشتباهي بوده است. اگرچه خانواده او احتمال مي دانند ‏او طي روزهاي آينده آزاد شود ولي به دليل بارها تغيير تصميم مسئولان وهمچنين روند پرپيچ و خم اداري، عملا ‏ازتاريخ دقيق آزادي بي خبربودند.‏
خانواده اين روزنامه نگار مجبورشده اند براي آزادي وي سه برابر پولي را که وي براي شرکت در اين کنفرانس ‏دريافت کرده بود تا به وسيله آن هزينه بليط هواپيما، ويزا واقامت را پرداخت کند به دادگاه بپردازند تا مقدمات ‏آزادي مشروط فرزندشان فراهم شود. ‏
علي فرحبخش به روز گفت: "دقيقا 318 روز درزندان بودم. هشت ماه ازاين مدت دربند 209 سپري شد. آنجا ‏بازداشتگاه است ومحدوديت هاي آن از زندان معمولي از نظر هواخوري، تلفن وملاقات حضوري بيشتر است. ‏تلفن دراين بخش از زندان هفته اي پنج دقيقه بود، براي مدت هشت ماه. در بخش عمومي بند 209 بين 10 تا 20 ‏نفر زنداني به سرمي برند که معمولا زندانيان سياسي و يا اقصادي هستند".‏
‏ وي 45 روز از 318 روز را درزندان انفرادي سپري کرده است: "ديروز مادرم طبق معمول که به دادگاه مي ‏رفت، درتکاپوي دريافت حکم آزادي من بود. چون از مدتي که دادگاه گفته بود شرايط آزادي را دارم سه ماه ‏گذشته بود، اما متاسفانه به دلايل بسياري اين اتفاق نيافتاد تا روز گذشته که به هرحال مادرم امضاي رييس دادگاه ‏را گرفت و وکيلم حکم را خودش به زندان آورد تا دستور آزادي صادر شود."‏
وي درخصوص پرداخت جريمه گفت: "جريمه سه برابر هزينه اي بود که براي کنفرانس پرداخت شده بود که ‏خانواده ام پرداختند. حدود دوهزار دولار بابت بليط هواپيما وهتل و ويزا پرداخته بودند."‏
‏ وي درخصوص برگزار کننده سميناري که درآن شرکت کرده بود افزود: "بنياد صلح ژاپن، ‏Peace ‎Foundation ‎‏ ‏Sasakwa‏ برگزارکننده اين سمينار اقتصادي بود که من هم به عنوان مدعو دعوت شده بودم. اين ‏سازمان از بزرگترين سازمان هاي غيردولتي فرهنگي درژاپن است که مي توانيد وب سايت آنها را در ‏www.spf.org‏ ببينيد."‏
علي فرحبخش در پاسخ به اين پرسش که مقامات مسئول که نسبت به دريافت چنين کمک هزينه سفري بدبين بوده ‏اند آيا با اين سازمان تماس گرفته اند تا شک خود را برطرف کنند، گفت: "من اطلاعي ندارم چون تماسي نداشتم. ‏من گفتم همه مدارک هزينه ها فاکتور شده که چه مبلغي پرداخت شده ومن از آنها خواستم بپرسند اما فکر نمي کنم ‏اين کار را کرده باشند. آنها اخذ اين پول را از مصاديق تحصيل مال نامشروع شناختند."‏
‏ او درپاسخ به اينکه چگونه مقامات به اين نکته رسيدند که پول سازمان غيردولتي ژاپني که براي کنفرانس ‏اقتصادي پرداخت شده بود "نامشروع" بوده است گفت: "من هم نمي دانم."‏
‏ او تاکيد کرد که هيچ وقت قبول نکرده کاري که کرده اشتباه بوده است: "چون اين هزينه اي که پرداخت شده- ‏چنانکه بارها اعلام کردم- براي همه شرکت کنندگان يکسان بوده است." ‏بخشي ازمدت 18 ماه زنداني که حکم قطعي وي بوده هم اکنون به حالت تعليق درآمده است.‏
فرحبخش که براي ديدن فرزند وهمسر خود بي تابي مي کرد، درانتظار بود تا آنها ازشمال کشور به تهران برسند. ‏اين روزنامه نگار درپايان گفت: "ازهمه کساني که به هرنوعي با تماس با اعضاي خانواده موجب کاهش نگراني ‏آنها وهمچنين با اطلاع رساني درمورد پرونده ام، براي تسريع در روند روشن شدن وضعيت پرونده ام ت
لاش کرده ‏اند، سپاسگزاري مي کنم." ‏

No comments: