Friday, October 12, 2007

اعدام دو نفر در سنندج در روز جهانی علیه اعدام

کانون دفاع از حقوق زنان: دیروز (روز چهارشنبه) در 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام، جمهوری اسلامی در سنندج کیومرث محمدی و نادر محمدی را اعدام کرده است. جسد این دو نفر توسط نیروهای اطلاعات در قطعه 10 بهشت محمدی به خاک سپرده شدند. اطلاعات رژیم خانواده ها را تهدید کرد که در صورت برگزاری مراسم برایتان مشکلات جدیدی پیش خواهیم آورد. خانواده ها به روستای گله ن برگشتند تا امروز بعدازظهر (پنجشنبه) آنجا مراسم بگیرند.
قبلا مرکز پیگرد سران رژیم در اینمورد و دستگیری و خطر اعدام آنها اطلاعیه صادر کرده بود. جمهوری اسلامی توحش را بجائی رسانده که درست در روز جهانی علیه مجازات اعدام دو نفر را اعدام میکند. این جانیان روزی باید حساب پس دهند

No comments: