Thursday, October 25, 2007

بیانیه ی کانون نویسندگان ایران: باز هم سرکوب، باز هم اختناق، باز هم ترور


بیانیه ی کانون نویسندگان ایران: باز هم سرکوب، باز هم اختناق، باز هم ترور
مردم آزاده ی ایران!
در هفته های اخیر سرکوب و اختناق و ترور و اعدام شکل های تازه و ابعاد گسترده یی یافته است. از سویی مطالباتِ آزادیخواهانه ی مردم رو به فزونی نهاده است و از سویی دیگر حاکمیت در مقابله با موج حق طلبی، حربه یی جز تشدیدِ سرکوب نیافته است.پس از مدت ها بازداشتِ دانشجویانِ دانشگاهِ پلی تکنیک، سرانجام سه تن از آنان به بهانه های جعلی به مدت دو تا سه سال به زندان محکوم شدند. یکی از فعالانِ کارگری و مدافعِ آزادی کارگران زندانی، در شهر سنندج، در نزدیکی خانه اش مورد ترورِ نافرجام قرار گرفت. یعقوب یادعلی، داستان نویس، صرفا به جرم نوشتن، به یک سال زندان محکوم شد. شگفت آن که برای این نویسنده شرط گذاشته اند که یا به زندان برود یا چهار مقاله ی سفارشی درباره ی “شخصیت های فرهنگی، هنری و …” به رشته ی تحرِیر درآورد. تشدیدِ فشار و دخالت های بیجا درخصوصی ترین امورِ زندگی مردم، به ویژه جوانان و زنان، به فاجعه، قتل و خودکشی انجامیده است. از این گذشته، اعدام ها به بهانه های گوناگون ادامه دارد.کانون نویسندگان ایران بر پایه ی منشور خود، ضمنِ محکوم کردنِ سرکوب و اعدام و ترور خواهانِ پایان بخشیدن به هرگونه سانسور و حذفِ فرهنگی و وحشت آفرینی است و به روال گذشته به حمایت خود از همه ی آزادیخواهان و فعالانِ اجتماعی ادامه می دهد.کانون نویسندگان ایران

No comments: