Monday, October 22, 2007

جنگ قدرت در ايران بالا گرفت

جنگ قدرت در ايران بالا گرفت
‏ تحليل گاردين از انتخاب سعيد جليلي - سه شنبه 1 آبان 1386 [2007.10.23]
‏سايمون تيسدال
سعيد جليلي، که آخر هفته گذشته جانشين علي لاريجاني سرپرست تيم مذاکره کننده ايران در مورد مسائل اتمي ‏شده است، مردي است يا عقابد معنوي که گمان مي کند ارزشهاي معنوي بايد جاي اقدامات سياسي را بگيرد.‏
ايمان داشتن او به اين نکته که در مورد پرونده هسته اي، حق کاملا به جانب ايران است و و فاداري اش يه رئيس ‏جمهور تندرو ايران، محمود احمدي نژاد، از او در دور گفتگوهايي که قرار است فردا در شهر رم با اتحاديه ‏اروپا برگزار شود، سخنراني ناشي ساخته است.‏
دکتر جليلي که در آن زمان معاون وزارت امور خارجه بود، در مصاحبه اي که سال گذشته در تهران انجام داد، ‏نقطه نظرات جهاني تندي را ارائه داد ، نشان داد که او هم مثل بقيه با ناشيگري و عدم درک متقابل که خاص ‏دولت احمدي نژاد است، حرف مي زند. نظرات دکتر جليلي درباره مسائل اتمي بازتاب ترکيب عجيبي از بديهيات ‏معنوي و سياسي است که در حاشيه بي تجربگي قرار گرفته است.‏
او مي گويد:« ما بار ها گفته ايم و باز هم مي گوييم که به منطق گفتگو، پاي ببنديم. اما در عين حال هرگز با ‏شرايط ارعاب و تهديد، گفتگو نمي کنيم. دو چيز را بايد در نظر گرفت. اول نگراني اروپايي ها و دوم حق مسلم ‏ملت ايران. ايران در پي ساختن بمب اتمي نيست. بايد يادآوري کنم که خود ايراني ها قرباني سلاح هاي کشتار ‏جمعي هستند که توسط غربي ها در دوران جنگ ايران و عراق، در اختيار صدام حسين گذاشته شده بود. حتي در ‏زمان جنگ هم اين ايده به مغزمان خطور نکرد که ما هم از اين سلاح ها استفاده کنيم. ما معتقديم که سلاح هاي ‏کشتار جمعي غير قانوني و غبر انساني است. ما معتقديم که قدرت واقعي در ميان خود مردم و رابطه شان با ‏دولتشان است. بعد از سال ها تحريم، اين کشور به راه خود ادامه مي دهد. دليل آن اين است که رابطه اي که گفته ‏شد بين ملت و دولت وجود دارد ».‏
دکتر جليلي گفت که ايران در دوران دو سال ترديد درباره تحقيات و غني سازي اورانيوم پيشرفت هاي زيادي ‏کرده است که در چارچوب پيمان منع توليد سلاح هسته اي بوده است. در واقع، ما در حال حل مسئله اي به نام ‏آپارتايد اتمي هستيم: بعضي از کشورها حق داشتن آن را دارند و بعضي از کشورها از همين حق محروم اند. من ‏گمان مي کنم که اصرار ما بر مواضعمان، باعث رونق پيمان منع ساخت سلاح اتمي مي شود.‏
دکتر جليلي، احمدي نژاد را "يک دوست قديمي" خواند که بر مواضع خود ايستاده است و در مقابل آمريکا و ‏انگلستان با جهانيان از حقيقت سخن مي گويد. فلسفه سياسي رئيس جمهور با اسلام آغاز و به آن ختم مي شود. او ‏يحث بزرگي درباره اينکه چطور مي شود قضاوت عادلانه و معنويت را وارد زندگي سياسي کرد، دارد.‏
او از اظهارات جنجال برانگيز احمدي نژاد درمورد اسرائيل دفاع مي کند و معتقد است:« احمدي نژاد مي گويد که ‏‏ اگر به اين مقوله از لحاظ دموکراتيک نگاه کنيم، اسرائيل از نقشه جهان محو مي شود.(موضع گيري رسمي ايران ‏اين است که همه قلسطينيان،چه آنها که در داخل کشورند و چه آنهاکه خارج از آن زندگي مي کنند، بايد در راي ‏گيري شرکت کنند)، و خود اسرائيل از اين کار پشيمان مي شود. هيچ مشکلي براي يهودياني که در ايران زندگي ‏مي کنند، وجود ندارد. آنها در مجلس نماينده دارند و25 هزار جامعه يهودي فعال در سرتاسر کشور، وجود دارد.‏مشکل ما اسرائيل و گروه گوچکي است که عقايدشان را به بقيه دنيا تحميل مي کنند. جامعه جهاني بايد فکري بحال ‏اين موضوع بکند».‏
افکار و تئوري هاي که فاقد تسامح هستند و افکار بنيادگرايانه در ايران، موضوع عجيبي نيست. يک روزنامه ‏ايراني، نيکولا سرکوزي را به دليل هشدارش نسبت فعاليت هاي اتمي ايران، "نوکر صهيونيزم"، خواند.‏انتخاب ناگهاني جليلي بعنوان رئيس شوراي امنيت ملي به او مقامي داده است که بتواند عقايدش را تبليغ کند. اما ‏بسياري از تحليلگران غربي به اين نتيجه رسيده اند که انتخاب او احمدي نژاد را در حکومت دوپاره شده ايران ‏يک پيروزي محسوب مي شود.‏
اين تغييرات با برکناري افراد از پست هاي کليدي مانند وزير نفت، وزير صنايع و به اختمال زياد وزير امور ‏خارجه آغاز شد. آقاي احمدي نژاد به دليل شکست در توسعه اقتصادي، سهميه بندي بنزين و خصوصي سازي، ‏تحت فشار قرار گرفته است. حتي نمايندگان محافظه کار هم به انتخاب دکتر جليلي کم تجربه اعتراض کردند. در ‏عين حال شواهدي وجود دارد که آمريکا و سازمان ملل متحد، طبل تحريم هاي اقتصادي را بصدا در آورده اند.‏
همه اين ها نشانه هاي عدم اطمينان نسبت به سياست اتمي، اضطراب فزاينده در مورد موضع گيري ايران در ‏عرصه هاي بين المللي است که منجر به تشديد نزاع داخلي در ايران بر سر قدرت و ترس روحانيون فعلي از ‏بازگشت دوباره اطلاح طلبان و پراگماتيست ها به مجلس است که در ماه مارس آينده برگزار مي شود.‏
انتخاب جليلي، قدمي رو به جلو بود، اما صفحه بازي خيلي بزرگ است. و اين موضوع که لاريجاني با وجود ‏استعفا، در کنفرانس رم و با عنوان مشاور شخصي رهبر، شرکت مي کند، نشان مي دهد که اين نزاع کاملا جدي ‏شده است.‏
منبع: گاردين، 22 اکتبر‏‏ ‏

No comments: