Monday, October 08, 2007

دانشجوياني که فرياد زدند "مرگ بر ديکتاتور"

دانشجوياني که فرياد زدند "مرگ بر ديکتاتور"
گزارش ديلي ميل از درگيري هاي دانشگاه تهران - سه شنبه 17 مهر 1386 [2007.10.09]
تعداد زيادي از دانشجويان با حاميان تندرو احمدي نژاد در دانشگاه تهران درگير شدند چرا که آن ها در آستانه سخنراني احمدي نژاد شعار "مرگ بر ديکتاتور" را سر داده بودند.
دانشجويان بسيجي هم درحالي که مخالفان احمدي نژاد را هل مي دادند و به آنها تنه مي زدند، شعار مي دادند:" رئيس جمهور انقلابي، حمايتت مي کنيم".
پليس ضد شورش هم بيرون دانشگاه تجمع کرده بود.
رئيس جمهور به مناسبت آغاز سال تحصيلي جديد در دانشگاه تهران سخنراني مي کرد. دانشجويان و استادان ليبرال اعتراض داشتند به همه چيز از جمله اخراج چند استاد از دانشگاه.
رئيس جمهور و اعضاي دولتش برادعاي وجود آزادي بيان و انتقاد سازنده در کشور اصرار مي کنند، اما دانشجويان مي گويند که کساني که برخلاف دولت ابراز عقيده کرده اند يا از دانشگاه اخراج شده اند يا در ليست سياه قرار گرفته اند.
زماني که احمدي نژاد در دانشگاهي ديگر در ماه دسامبر سخنراني مي کرد، با فرياد اعتراض دانشجويان مواجه شد که با آتش زدن عکس هايش، سخنراني وي را مختل کردند. مقامات رسمي مي گويند که رئيس جمهور در آن مورد، با آرامش برخورد کرد.
در داخل کشور، رئيس جمهور ايران اسلامي به دليل برخورد با غرب و رفتار هاي پوپوليستي اش، با عقايد متضاد مواجه است. او قرار بود هفته گدشته در دانشگاه تهران سخنراني کند که به گفته مقامات، به دليل کسالت، اين سخنراني لغو شد.
بعضي از دانشجويان که در دانشگاه تهران تجمع کرده بودند، فرياد مي زدند:" دانشجوي زنداني، آزاد بايد گردد".طرفداران احمدي نژاد که پارچه نوشته هايي با مضامين مذهبي حمل مي کردند، شعار مي دادند:« منافق، دانشگاه را ترک کن".
بيش از 100 دانشجو که سعي داشتند تظاهرات را به بيرون از محوطه دانشگاه بکشانند، براي مدت کوتاهي با پليس دانشگاه که سعي در متوقف کردنشان داشت، درگير شدند. دانشجويان شعار مي دادند:" محمود احمدي نژاد، عامل تبعيض و فساد".
در اواخر سال هاي 1990، دانشجويان با اصلاحات اجتماعي و سياسي که رئيس جمهور وقت محمد خاتمي، وعده داده بود، تشکل هايي ايجاد کردند. اما بسياري از آنها بعد از شکست اصلاحات، نا اميد شدند.
در سال 1999، اعتراض دانشجويان به بسته شدن يکي از روزنامه هاي طرفدار اصلاحات، با ضربات باتوم و ضربات لومپن ها سرکوب شد. دانشجويان طرفدار دموکراسي، بهاي سنگيني پرداختند و رهبرانشان يا از ايران رفتند، يا زنداني شدند.
احمدي نژاد با شعار آوردن سود حاصل از نفت بر سر سفره ايرانيان و وعده بازگشت به ارزش هاي اصيل انقلاب، در سال 2005 وارد دفتر رياست جمهوري شد.
منتقدانش مي گويند که سياست هاي او باعث ايجاد تورم و اظهارات آتشين اش، غرب را تحريک کرده است تا ايران را تحريم کنند. ايران و غرب درمورد مسائل اتمي در مقابل هم ايستاده اند، غربي ها معتقدند که جمهوري اسلامي در پي ساختن بمب اتمي است. تهران اين اتهامات را رد مي کند، اما روند برنامه هاي اتمي اش را نيز متوقف نمي کند. نتيجه اين اقدام، اعمال تحريم از سوي شوراي امنيت سازمان ملل است.
سنجش محبوبيت رئيس جمهور در نبود انتخابات قابل اطمينان، مشکل است. اما شواهد مي گويند که احمدي نژاد در شهرستان ها و بخصوص در مناطق محروم طرفداران زيادي دارد. اما در شهر هاي بزرگ همه به او معترضند.
طرفدران احمدي نژاد در انتخابات شوراي شهر در ماه دسامبر، بخصوص در شهر هاي بزرگي مثل تهران، شکست خوردند. آنها بايد در ماه مارس و در جريان انتخابات مجلس، بار ديگر امتحان پس بدهند. يکي از دانشجويان دانشگاه تهران که 22 سال دارد و نمي خواست نامش فاش شود، گفت:« من به او راي ندادم اما مخالفش هم نبودم». يحيي صفاريان، دانشجويي که از ادامه تحصيل محروم شده است، ماه گذشته به يک گروه طرفدار حقوق بشر ايراني گفت که دولت قصد دارد همه دانشجويان مخالف را از دانشگاه بيرون کند. وي افزود:« تحصيلات جزو حقوق انساني محسوب مي شود، ما از آن دست نمي کشيم.... مگر آن که بگويند امتياز مخصوصي است، متعلق به گروه خاصي.
منيع: ديلي ميل، 8 اکتبر

No comments: