Tuesday, October 09, 2007

دانشجویان ایراني به احمدی نژاد حمله کردند

دانشجویان ایراني به احمدی نژاد حمله کردند
تحلیل دیلی تلگراف از درگیري دانشجویان با احمدي نژاد - چهارشنبه 18 مهر 1386 [2007.10.10]
دیوید بلر
دانشجویان معتزض در حالي که رئیس جمهور احمدي نژاد براي سخنراني به دانشگاه تهران رفته بود، قصد داشتند در هاي بسته دانشگاه را که توسط پلیس محافظت مي شد، بزور باز کنند.
صد ها دانشجوي ایراني اعتراض پر سرو صداي خود را با شعار "مرگ بر دیکتاتور" علیه احمدي نژاد، ابراز کردند.
تظاهرات در دانشگاه تهران و در جریان سخنراني رئیس جمهور به مناسبت شروع سال تحصیلي، عمق عدم محبوبیت احمدي نژاد را در کشور خودش نشان مي دهد.
با وجود بالا رفتن قیمت نفت، ایران از بیکاري و بالارفتن نرخ تورم، که بسیاري علت آن را سیاست هاي غلط اقتصادي آقاي احمدي نژاد مي دانند، رنج مي برد.
صد ها هزار دانشجو همه ساله از دانشگاه ها فارغ التحصیل مي شوند و بسیاري از این تعداد بیکار مي مانند. این یکي از دلایل عدم محبوبیت رئیس جمهور در دانشگاه هاست.
آقاي احمدي نژاد بعد از پیروزي در انتخابات ریاست جمهوري در سال 2005، در دانشگاه تهران دست به پاکسازي زد و اساتید لیبرال طرفدار اصلاحات را اخراج کرد. رئیس جمهور با انتصاب روحاني تندرویي به نام آیت الله عمید زنجاني، بعنوان رئیس دانشگاه، خشم شدید دانشجویان را برانگیخت. آیت الله زنجاني که تحصیلات دانشگاهي ندارد، اولین روحاني است که به این سمت برگزیده شده است.
روز گذشته، قبل از حضور آقاي احمدي نژاد در دانشگاه، صد ها دانشجو تجمع کردند. در بعضی از جاها طرفداران دولت قریاد مي کشیدند:"رئیس جمهور انقلابي، حمایتت مي کنیم". در جاهاي دیگر مخالفان احمدي نژاد فریاد مي زدند:" مرگ بر دیکتاتور" و " رئیس جمهور فاشیست، دانشگاه جاي تو نیست".
ماه گذشته، رئیس جمهور در دانشگاه کلمبیا در نیویورک سخنراني کرد و با سووالات خصم آمیز دانشجویان و کارکنان آنجا، مواجه شد. دانشجویان در تهران هم بر مبناي همین واقعه پلاکاردي با این مضمون در دست داشتند:" چرا فقط کلمبیا؟ ما هم از شما سووالاتي داریم". تعدادي از دانشجویان او را با آگوستو پینوشه، دیکتاتور شیلي مقایسه مي کردند و فریاد مي کشیدند:" احمدي نژاد پینوشه، ایران شیلي نمي شه".
طرفداران رئیس جمهور با معترضین درگیر شدند. با این حال او توانست در داخل دانشگاه سخنراني کند. مشخص نیست که آقاي احمدي نژاد با تظاهر کنندگان روبرو شد یا از راه دیگری به دانشگاه وارد شد تا با آنها روبرو نشود.
اعتراض علیه رئیس جمهور در دانشگاه هاي ایران، قبلا نیز اتفاق افتاده بود. دسامبر گذشته، چند دانشجو عکس هایش را در مقابل خودش به آتش کشیدند. در آن لحظه، آقاي احمدي نژاد از حق اعتراض آنها دفاع کرد و گفت این نشان دهنده پایبندي ایران به آزادي است. اما تعداد زیادي از دانشجویان بعدا دستگیر شدند و گفته مي شود که هنوز بعضي از آنها در زندان بسر مي برند.
سیاست هاي تندروانه و ضد غربی آقاي احمدي نژاد، بخصوص جمله معروفش در مورد محو کردن اسرائیل از صفحه تاریخ، محبوبیت زیادي براي وي در جهان اسلام کسب کرد. اما این محبوبیت به موقعیتش در داخل ایران کمکي نمي کند.
درحالي که برخي از ایرانیان از اظهارات تندروانه او طرفداري مي کنند، بقیه این اظهارات را پوچ و جنگ طلبانه مي دانند که باعث نابودي هدف اصلي که همان بازسازي اقتصاد کساد کشور است، مي شود.
ماه مارس آینده، انتخابات مجلس برگزار مي شود. مخالفین آقاي احمدي نژاد قصد دارند یک ائتلاف جدید از اصلاح طلبان و پراگماتیست هاي محافظه کار ایجاد کنند. اگر موفق یه این کار بشوند، منتقدین احمدي نژاد اکثریت مجلس را بدست مي گیرند. این کار را براي پیروزي مجدد احمدي نژاد در انتخابات سال 2009، دشوار مي کند.
منبع: دیلي تلگراف، 9 اکتبر

No comments: