Friday, August 31, 2007

انتقال کیوان انصاری از بند ۲۰۹ زندان اوین به بند مجرمین خطرناک


انتقال کیوان انصاری از بند ۲۰۹ زندان اوین به بند مجرمین خطرناک
خبرنامه اميرکبير : کیوان انصاری دانشجوی دکترا دانشگاه صنعتی امیرکبیر از روز سه شنبه 6 شهریور از بند 209 به بند 8 زندان اوین منتقل شده است. دکتر کیوان انصاری که در اعتراض به اجبار به ملاقات خانواده خود در کابین های شیشه ای، از حضور در جایگاه ملاقات خودداری کرده بود، از روز سه شنبه گذشته برای اعمال فشارهای بیشتر به اندرزگاه 8 زندان اوین منتقل شده است. گفته می شود در بند 8 زندان اوین مجرمین خطرناک نگه داری می شوند. کیوان انصاری به همراه پویا جهاندار و سعید درخشندی سال گذشته به اتهام تشکیل گروههای غیرقانونی، آموزش برای تسخیر صدا و سیما، داشتن ایمیل محرمانه، توهین به مقامات از طریق مطالب روی کامپیوتر، ارتباط نامشروع از طریق داشتن عکس یادگاری دسته جمعی با دانشجویان دانشگاه و… بازداشت شدند. در حال حاضر پس از گذشت نزدیک به یک سال از بازداشت موقت این سه فعال سابق دانشجویی و پس از آن که بیش از 4 ماه از اعتراض دکتر انصاری، درخشندی و جهاندار به احکام بدوی شان می گذرد، دادگاه تجدیدنظر همچنان از اعلام حکم نهایی این سه نفر امتناع می کند
.

No comments: