Saturday, August 25, 2007

خشم سیک ها از تصمیم امنیتی فرودگاه های آمریکا


خشم سیک ها از تصمیم امنیتی فرودگاه های آمریکا
سازمان های نماینده سیک ها در آمریکا تصمیم تازه مقام های امنیتی این کشور را که بر اساس آن ماموران امنیتی فرودگاه ها می توانند عمامه سیک ها را بازرسی کنند، محکوم کرده و آن را اهانت بار و تبعیض آمیز خوانده اند.بر اساس تغییراتی که در روند بازرسی های فرودگاهی در آمریکا ایجاد شده، کارکنان اداره امنیتی نقل و انتقالات می توانند در جستجو برای اشیاء، عمامه سیک ها را دست بزنند یا آن را از سر آنها بردارند.ماموران امنیتی فرودگاه های آمریکا تا کنون تنها زمانی می توانستند این کار را انجام دهند که دستگاه الکترونیک بازرسی، اخطار می داد.مقام های امنیتی می گویند این تدابیر برای مقابله با تهدید بمب و سلاح شیمیایی لازم است. در بریتانیا نیز دولت اخیرا اعلام کرد جستجوی خصوصی عمامه سیک ها ممکن است به عنوان بخشی از تدابیر امنیتی فرودگاهی لازم باشد. مردان سیک برای پوشاندن موی خود عمامه بر سر می گذارند. آنها بر اساس مذهب خود، موهایشان را کوتاه نمی کنند.

No comments: