Tuesday, August 28, 2007

شیوه های جدید فشار علیه زندانیان سیاسی


شیوه های جدید فشار علیه زندانیان سیاسی
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از زندان گوهردشت کرج فشارها را به طرق مختلفی بر علیه زندانیان سیاسی افزایش یافته.در طی هفته های گذشته جیره غذائی زندانیان سیاسی را به لحاظ کیفیت و کمیت تا حد زیادی کاهش داده اند.در یک اقدام غیر انسانی دیگری تمامی فروشگاهای زندانهای استان تهران که توسط فردی بنام نصیریان اداره میشد و این فرد توسط وزارت اطلاعات به ریاست فروشگاها انتصاب گردیده وکالاهای این فروشگاها محدود و کیفیت آن بسیار پایین است . این فروشگاه تا چندی پیش دولتی بودند .اخیرا طی یک اقدامی فروشگاههای زندانها را خصوصی اعلام کردند و مالکیت این فروشگاها را باز هم به همان فرد که نصیری نام دارد داده شده.از زمانی که فروشگاها خصوصی اعلام شده ،قیمت کالاها را به نحو سرسام آوری افزایش داده اند به طوری که بعضی از کالاهارا بیش از 7 برابر قیمت معمول به زندانیان سیاسی فروخته می شود. از طرفی دیگر وزارت اطلاعات مواد مخدر را در اختیار فروشگاها می گذارد و این فروشگاها در اختیار رابطین که رئیس بندها آنها را معرفی می کنند و اکثرا در خبرچینی علیه زندانیا ن شرکت دارند قرار داده می شود. در حال حاضر مواد مخدر ( هروئین و کراک ) به حد زیادی در زندانها وجود دارد. این طرحی است که وزارت اطلاعات با همکاری بهداری زندان وازطریق فروشگاهای زندان برای معتاد کردن زندانیان بکار می برد.

No comments: