Wednesday, July 25, 2007

پنج تناز 16 نفر اعدام شدگان اخير سالها در زندان بودند و ارتباطی با طرحهای سرکوبگرانه جاری نداشتندفعالان حقوق بشر در ایران : در کالبد شکافیه طرح مبهم موسوم به ارتقاع امنیت اجتماعی و 16 اعدام دو مرحله ای اخیر همان طور که در گزارشات اخیر اعلام شد دو تن از اعدام شدگان به نام های فاضل رمضانی و حاجت مراد محمدی از اعضای ایل بختیاری بوده اند که در سال قبل در قبال عمل غیر اخلاقی چند تن از نیروهای سپاه در منطقه اقدام به مبارزه مسلحانه با نیروهای سپاه نموده اند که پس از دستگیری به عنوان اقدام علیه امنیت کشور تحت نام محاربه به اعدام محکوم گشتند.مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مستند به گزارشات سال گذشته خود پیگیری پرونده این دو فرد را که در حدود 10 سال در زندان گوهر دشت کرج بسر می بردند را هشدار گشت تا اینکه این دو تن تحت نام طرح مبهم ارتقای امنیت اجتماعی اعدام گشتند. همچنین مطلع گشتیم 5 تن دیگر از اعدام شدگان بر پایه مستندات سالها در زندان بسر می برند و اساسا در این طرح بازداشت و یا محکوم نگشته اند همچون حسین روح زاده 2 سال ، ابوالفضل صادقی 2 سال ، بابک دوست حسینی 3 سال ، سرور سارانی 4 سال ، سیامک دوستی 8 سال که تمامی این افراد در واقع در سالن های 3 و 4 زندان قزل حصار نگهداری می شدند.

No comments: