Sunday, July 22, 2007

دفتر رئیس بند ۲۰۹ محل ضبط اعترافات تلویزیونی هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش


خبرنامه امیرکبیر : به گفته ی تعدادی از زندانیان سیاسی که مدتی را در بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت بوده اند، محل ضبط اعترافات هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش، دفتر ” کریمی” رئیس بند ۲۰۹ بوده است.پس از پخش فیلم اعترافات این دو پژوهشگر ایرانی ، تعدادی از زندانیان سیاسی با اعلام این مطلب گفتند که در دوران بازداشت در بند ۲۰۹، چند بار بدون چشم بند به این دفتر برده شده اند .فیلم اعترافات این دو پژوهشگر ایرانی با عنوان به نام دموکراسی در حالی از تلویزیون ایران پخش شد که پیش از این نهادهای مدافع حقوق بشر و خانواده این دو زندانی نسبت به اعمال فشار بر آنان در جهت اخذ اعتراف اظهار نگرانی کرده بودند.گفتنی است هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش کماکان در بند ۲۰۹ نگهداری می شوند.

No comments: