Tuesday, July 24, 2007

ادامه پروژه اعتراف گیری اجباری تلویزیونی: مقاومت احمد قصابان دربرابر اعتراف گیری اجباری


خبرنامه امير کبير : پس از پخش اعترافات “هاله اسفندیاری” و “کیان تاج بخش” و “رامین جهانبگلو” از تلوزیون ایران و به رغم واکنش منفی جامعه ایران و جامعه بین المللی نسبت به پخش این نوع اعترافات اجباری و تحت شکنجه، نیرو های امنیتی اصرار دارند به این شیوه پروژه ها و اعتراف گیری های اجباری ادامه دهند.خبرها حاکی است که احمد قصابان مدیر مسئول نشریه دانشجویی سحر دانشگاه صنعتی امیرکبیر که از اردیبهشت ماه امسال در بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت به سر می برد، به اتاق اعتراف گیری در زندان اوین برده شد و بازجویان او را جهت اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار دادند. اما وی از اعتراف در جلو دوربین خود داری کرد که با تهدید شدید بازجویان مبنی بر انتقال مجدد وی به سلول انفرادی و تبدیل وضعیت وی به شرایط پیش از انتقال به بند عمومی مواجه شد اما همچنان از اعتراف کردن در جلو دوربین خودداری کرد.گفتنی است خانواده های احمد قصابان، مجید توکلی، احسان منصوری سه دانشجوی بازداشتی امیرکبیر طی نامه ای به آیت الله شاهرودی رییس قوه قضاییه پرده از شکنجه های جسمی و روحی هولناکی برداشتند که دانشجویان در مدت بازداشت با آن مواجه بودند. این نامه بر نگرانی ها نسبت به وضعیت دانشجویان دربند امیرکبیر افروده است.

No comments: