Saturday, July 28, 2007

اطلاعيه شكنجه يك زنداني سیاسی


شكنجه يك زنداني هوادار مجاهدين خلق در زندانهاي رژيم ضد بشري آخوندي همزمان با تشديد اختناق و سركوب و افزايش اعدامهاي خياباني, رژيم ضد بشري آخوندي, شكنجه و اعمال فشارهاي فيزيكي و رواني بر زندانيان سياسي را بالاتر برده است. به همين منظور بسياري از زندانيان سياسي به سلولهاي مجرد و يا به زندان عادي منتقل شده اند. آقاي منصور رادپور يك زنداني سياسي كه در ارديبهشت ماه گذشته به جرم هواداري از سازمان مجاهدين خلق ايران دستگير شده است, پس از اينكه به مدت چندين هفته تحت شديدترين شكنجه هاي بيرحمانه قرار گرفت به بند زندانيان خطرناك در زندان گوهر دشت كرج منتقل شده است. اين در حاليست كه در اثر شكنجه دنده ها و دندانهاي وي شكسته است و از نظر جسمي در وضعيت بسيار بدي بسر مي برد.آقاي رادپور دريک محاکمه فرمايشي كه چند دقيقه بيشتر طول نكشيد به 3سال زندان محكوم شده است. اما خانواده وي تا بحال اجازه ملاقات با وي را نيافته اند.در هفته هاي اخير رژيم ضد بشري آخوندي شماري از زندانيان سياسي را تحت عنوان مجرمين عادي روانه ميادين اعدام كرده است. روز يكشنبه 31تير ماه دژخيمان رژيم آخوندي 12زنداني را در تهران حلق آويز نمودند. در ميان آنها دست كم دو زنداني سياسي بنامهاي فاضل رمضاني وحاج مراد محمدي وجود داشت كه بدليل اعتراض به پاسداران دستگير شده بودند.مقاومت ايران كميسر عالي حقوق بشر ملل متحد و عموم ارگانها و مجامع مدافع حقوق بشر را به محكوم كردن اعمال جنايتكارانه رژيم ضد بشري آخوندي عليه زندانيان سياسي فرا ميخواند و خواستار تشكيل يك هيات بين المللي براي بررسي وضعيت زندانهاي ايران و بويژه زندانهاي سياسي مي باشد.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران7مرداد 1386 (28 ژوئيه 2007
)

No comments: