Monday, July 30, 2007

ايران، لبنان و حزب الله را بازسازي مي کند


ديلي تلگراف: - سه شنبه 9 مرداد 1386 [2007.07.31]
کيتي لوگان، قندوريه
در حرارت شديد جنوب لبنان، مردان عرق کرده روي حفره هاي ايجاد شده از بمب در جاده ها کار مي کنند. آفتاب بي رحم است، درست مثل کار در روستاي قندوريه.
يک سال پس از جنگ با اسرائيل، که حزب الله آن را با پرتاب راکت آغاز کرد، جاده هاي لبنان به شدت نيازمند بازسازي هستند.
ايران مبلغ 60 ميليون پوند براي بازسازي مناطقي که در دست حزب الله است، سرمايه گذاري کرده است اما اهميت اين سرمايه گذاري دوبرابر سود حاصل از آن است. بازسازي که در حال حاضر در سرتاسر کشور در جريان است، بيشتر رقابتي سياسي براي بدست آوردن حمايت لبناني هاست.
ايران بدون خبردار کردن جهان، شانس زيادي براي ربودن حمايت عمومي را در لبنان، بدست آورده است.
تعداد شعار هايي اين چنين در سطح کشور، بي شمار است: "از طرف مردم ايران به مردم لبنان" يا "200 پروژه، 510 کيلومتر جاده".
حزب الله، متحد قديمي ايران هم با دادن پول نقد به کساني که خانه هايشان در جنگ ماه اوت سال گذشته آسيب ديد، يکي از اولين گروههايي است که وارد رقابت شده است.
حسام خوشنويس، رئيس ستاد ايراني کمک به بازسازي لبنان مي گويد: "زماني که کشورهاي ديگر هدف غاصبان قرار گرفته اند، ايران نمي تواند درثبات و آرامش باشد. ما نمي توانيم کنار بکشيم و نظاره گر باشيم. فوريتي پيش آمد که ما در اينجا حاضر شويم و کمک کنيم که مردم لبنان به زندگي عادي بازگردند".
تا کنون ايران 200 مدرسه، 150 مسجد، 30 درمانگاه و 25 پل را بازسازي کرده است. بودجه رسمي امسال 60 ميليون پوند و اولويت اصلي بازسازي شبکه جاده اي کشور است.
حمله هوايي اسرائيل در تابستان سال گذشته، خسازت زيادي به جاده هاي جنوب لبنان وارد کرد که حفره هايي هم از سال هاي گذشته در آن ايجاد شده بود. در بسياري از قسمت ها، اين جاده ها غير قابل عبور بودند.
اما هدف ايران فقط خير خواهي نيست. انتخابات رياست جمهوري در لبنان قرار است در ماه سپتامبر انجام شود و هدف اصلي ايران تقويت حزب الله و افزايش نفوذ مستقيم اين گروه است.
پروفسور هلال خشان، استاد علوم سياسي دانشگاه آمريکايي بيروت، مي گويد: "ايران اخيرا در پي آن است که حزب الله را در جايگاهي ببيند که نقش اساسي در سياست لبنان ايفا کند. حزب الله متحدي استراتژيک محسوب مي شود و براي اينکه جزو بازيگران عرصه سياست باشد، احتياج به حمايت دارد".
تعداد زيادي از لبناني ها در حال حاضر به نفع آنها حرف مي زنند. حسين سوبيتي که در قندوريه زندگي مي کند، مي گويد: "ما از ايران انتظار داريم که به نحو احسن کار کنند. من فکر مي کنم جاده ها امروز از قبل خيلي بهتر شده اند. ما از دولت ايران براي کمک هايشان قدرداني مي کنيم".
شکست دولت لبنان به سرپرستي فواد سينيوره هم به بلندپروازي هاي ايران، کمک کرده است. پروفسور خشان مي گويد: "اگر دولت مي توانست بازسازي را انجام دهد، ايران به سيستم سياسي ما وارد نمي شد. اما دولت سال هاست که از جنوب کشور غافل شده است و ايران هم اين موقعيت را از دست نداده است".
حزب الله با پروژه هاي عملياتي اش، تعداد زيادي از شورا هاي شهر را در منطقه اداره مي کند. در اينجا کار هاي ساخت و ساز را به شزکت هاي محلي مي سپارند، البته فقط شرکت هايي که توسط حاميان حزب الله اداره مي شوند.
يکي از مقاطعه کاران مي گويد معامله پر سود با ايراني ها معني ندارد. به او زنگ زده اند و کار را به دستش سپرده اند.
مصباح احداب، نماينده طرفدار دولت مجلس مي گويد: "من از اين مداخله هاي ايران مي ترسم. پولي که از طريق حزب الله و با حمايت هاي ايران به داخل کشور مي آيد ضامن اين است که همه اقدامات براي سست کردن پايه هاي حکومت لبنان انجام شده است".
آقاي احداب افزود که دولت لبنان اين قدرت را ندارد تا از سرمايه گذاري ايران در پروژه هاي مستقل، جلوگيري کند. اين پول مستقيما به دست حزب الله مي رسد و ما نمي توانيم جلوي آن را بگيريم. کاري که آنها مي کنند کار کردن روي کشور خودشان است که متعلق به لبنان نيست.
منبع: ديلي تلگراف، 30 ژوئيه 2007

No comments: