Monday, August 06, 2007

درخواست 200 دانشجو ودانش آموخته دانشگاههاي شهركرد براي آزادي حنيف يزداني


درخواست 200 دانشجو ودانش آموخته دانشگاههاي شهركرد براي آزادي حنيف يزداني
200 تن از دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاههاي شهركرد طي بيانيه اي خواستار آزادي حنيف يزداني عضو شوراي مركزي ذفتر تحكيم وحدت شدند .به گزارش ادوار نيوز متن كامل اين بيانيه به شرح زير است :به نام خدای مظلومانحنيف...آزادی گرچه در بندی...آزادی گرچه به سختی میتوانی با نزدیکترین کسانت هم کلام شوی...آزادی چون به خاطر آزادی در بندی ...آزادی برای اینکه اسیریت انگیزه ای است برای دوستان آزادی خواهت...و روزی که از بند درایی چراغ روشنی هستی برای راه سخت ما در مسیر آزادی
بدین وسیله ما دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه های شهرکرد اعلام می داریم که خواهان آزادی بی قید و شرط حنیف یزدانی عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهرکرد و عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی (دفتر تحکیم وحدت) هستیم.حنیف یزدانی در جریان تجمع مسالمت آمیز و قانونی دفتر تحکیم وحدت و در اعتراض به زندانی بودن دانشجویان امیرکبیر به همراه دیگر اعضای دفتر تحکیم وحدت و در مقابل دانشگاه امیرکبیر بازداشت گردید و هم اکنون در زندان انفرادی به سر می برد.ما امضا کنندگان این نامه با توجه به شناخت شخصیتی و اندیشه ای که در طول دوران دانشجویی از حنیف یزدانی داریم بیان می کنیم که هرگونه اعتراف ساختگی و نخ نما شده در زندان به هیچ عنوان وجهه قانونی نداشته و تنها افکار و اندیشه ها ودست نوشته ها و مقاله های ایشان درزمان قبل از دستگیری برای ما دانشجویان و جامعه آزاد اندیش ایران مورد قبول است
.

No comments: