Friday, August 17, 2007

گزارش کامل برنامه روزه سیاسی دانشجویان سراسر کشور در اعتراض به يكصدمين روز بازداشت دانشجويان اميركبير


گزارش کامل برنامه روزه سیاسی دانشجویان سراسر کشور در اعتراض به يكصدمين روز بازداشت دانشجويان اميركبير
امير کبير : در يكصدمين روز از بازداشت دانشجويان اميركبير و در اولين روز از ماه شعبان المكرم در اعتراض به فشارهاي وارد بر دانشجويان، بازداشت ها، شكنجه دانشجويان در بند و… جمعي از اعضاي انجمن هاي اسلامي دانشگاه هاي سراسر كشور در چهار شهر كشور جمع شده و اقدام به برگزاري روزه سياسي كردند:
برنامه مشهد:كميته شرق كشور برنامه خود را در مشهد در محل مسجد دانشگاه برگزار نمود.حاضرين در اين مراسم از ساعت ۱۷ در محل گردهم آمده و پيش از اذان به بيان نظرات خويش پرداختند.در ابتدا آقاي پناه آبادي دبير دانشگاه پيام نور با اشاره به اتفاقات صورت گرفته در دانشگاه امير كبير و بازداشتهاي ۱۸تير امسال و يورش به دفتر ادوار تحكيم اين چنين برخوردهايي را تقبيح كردند.پس از ايشان آقاي حامد منزه عضو انجمن اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد با اشاره به فشارهاي بيش از حد در ماه هاي اخير، انجام اعمال خلاف قانون و نسبت دادن آن به دانشجويان و دستاويز قرار دادن آن جهت حمله به دانشجويان، خطر زمينه سازي براي حمله جديد در مهرماه را ذكر كردند. چرا كه با توجه به شرايط فعلي(تحريمها، بنزين، نارضايتي هاي اجتماعي و…) بايد صداي منتقد را خاموش كرد. ايشان باز نشسته كردن اساتيد، بستن روزنامه ها آتش زدن دفتر احزاب و… را در همين جهت ارزيابي كرده اما اين رفتار را شكست خورده به حساب آوردند. ولي نگراني از برخورد شديدتر را يادآور شدند.ايشان ادامه دادند با آزاد شدن جمعي از دوستان بازداشتيمان ياد دوستان در بند را فراموش نخواهيم كرداز قبيل دكتر كيوان انصاري كه حدود يك سال است كه در بازداشت است و همچنين احمد قصابان، مجيد توكلي و احسان منصوري و شمشير نقد را تيز نگه خواهيم داشت تا احساس نشود كه نقدهاي دانشجويان ضعيف و كند شده است.پس از ايشان علي قلي زاده نماينده انجمن اسلامي دانشگاه شاهرود با ذكر تصميم دولت نسبت به فشاربر دانشگاه پس از روي كار آمدن، شروع اين برخوردها را به مدتها قبل تر ارجاع داده از قبيل تعليق جمعي از تشكلات مانند انجمن اسلامي (۴۴انجمن در كشور) مجمع اسلامي، جمعيت اسلامي و… كه وزير علوم آن را با افتخار تحت عنوان ساماندهي تشكلها معرفي مي كند كه اين برخوردها در امير كبير به اوج خود رسيد. اميركبير به عنوان قلب تپنده جنبش دانشجويي از مدتها قبل مرتباً با مشكلاتي مواجه بود تا اينكه به عنوان محل اجراي شوي احمدي نژاد انتخاب شد كه حتي با فراخواندن طرفداران از سراسر دانشگاه ها باز با انبوه انتقادات مواجه گرديد كه به طبع آن كينه دولن مردان شكل گرفت.هدف از اين پروژه و حوادث ۱۸تير ايجاد ارعاب و وحشت در جامعه و به زير سلطه كشيدن صداي منتقد بوده است كه خوشبختانه نتوانستند به هيچ كدام از انتظاراتشان دست يابند.حتي شكنجه هاي قرون وسطايي دانشجويان در بند را نيز بايد از اين منظر نگريست كه با مقاومت اين ۳ اسوه مقاومت و پايداري جنبش دانشجويي و حمايت هاي گسترده در داخل و ابراز نگراني هاي بيشمار جوامع بين المللي اين تفكر را نيز به شكست رسانيد.علي صابري دبير اسبق انجمن اسلامي دانشگاه پلي تكنيك (اميركبير) كه چندي است آزاد گرديده نيز با جمله ” من به عنوان يكي از كساني كه شرايط را تا حدودي ديده ام…”بيان نظرات خويش را آغاز نمود.همين جمع شدن ها و حمايت ها باعث بالا رفتن روحيه و قوت قلب دانشجويان در بند است. زماني كه ما در بند بوديم و اخبار گهگاه از بيرون به درون نفوذ مي كردبسيار باعث اميدواري ما بود. اين كه چه شد كه شراتيط اين چنين شدو… داستان تكراري است اما من به كميته انضباطي دانشگاه مي خواهم اشاره كنم كه يكي از جنايت كارانه ترين رفتارهاي تاريخ را از خود نشان داده است كه متاسفانه در زير سايه بازداشت ها چندان به چشم نيامد. اخطارها و تعليق از تحصيلهاي گسترده و بيشمار و…اين رفتارها را بايد تحت شرايط عمومي اجتماع مبني بر ايجاد خفقان ديد اما بعيد مي دانم موفقيتي را كه مي خواهند به دست آورده باشند و جامعه پيروي مورد نظرشان به وجود آمده باشد.در ادامه آقاي فرزين از فعالين سياسي كشور نظرات خود را بيان كردند.من در ابتداي سخن به عنوان يك پدر وظيفه خودم مي دانم كه از همه عذرخواهي كنم كه كاري ۳۰ سال پيش كرديم كه باعث شد بچه هاي ما امروز داخل اين چنين بازداشت شوند. مشكل ما اين بود كه كار بدون تفكر كرديم و هيچ نمي دانستيم كه چه خواهد شد. من هم شكنجه ساواك داشتهخ ام و هم جمهوري اسلامي. امروز شرايط ما به نحوي است كه كوچكترين حركت و تحليل نتيجه اي به بار مي آورد كه بر سر بچه هايمان آمد. اما زماني كه ما وسايل بيان افكارمان همچوه نشريات و… را نداريم از هر فرصتي براي اين منظور استفاده خواهيم كرد چه در اتوبوس چه بر سر چهارراهي و…تنها كاري كه الآن بايد كرد اين است كه دست در دست هم دهيم ما شويم تا هيچ كس نتواند ما را بشكند. ديگر دوره كارهاي پشت پرده و شيخوخيت گذشته و اين كارها جواب نمي دهد و بايد عيان دفاع كرد. بايد خانواده هاي آنها تنها نگذاشت و همراهشان بود.دكتر جمشيدي يكي ديگر از فعالين سياسي نيز نظرات خويش را اين چنين بيان كردند.در ايران هر چه سعي شده استبداد ايجاد شود ولي در گذر زمان اين استبداد محدود تر شده و فضا به مرور بازتر شده است. درست است كه در مقاطع كوتاهي فشار زياد شده اما هيچگاه استبداد قبلي برگشت پذير نبوده است. در زمان انقلاب ما مي گفتيم استقلال آزادي جمهوري اسلامي. حال عده اي روي اسلام آن بيشتر پافشاري مي كنند اما نمي توان آن را ابزاري براي نيل به اهداف خود استفاده كنند.اما ما در فضاي امروزيم حال چه بايد كرد؟ بي تفاوت باشيم؟ كه مسلماً خير مي خواهيم تغيير كنيم و اين تغيير بايد به سمت مطلوب باشد. اما ما مي نگريم و مي بينيم اين مجموعه مطلوب ما نيست. امام علي (ع) را مي بينيم و مقايسه مي كنيم كه با منتقدين و مخالفين خود چگونه برخورد مي كرد. حاكميت بايد با منتقدين كه تنها هدف اصلاح دارند، نحوه رفتار خود را تغيير دهد.در ادامه اشكان آرشيان عضو انجمن اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد با ذكر بخشي از شكنجه هاي وارده بر دانشجويان در بند رنجنامه چهارم خانواده دانشجويان بازداشتي كه شامل زير شكنجه هاي وارده بر دانشجويان است را قرائت كرد كه حضار را بسيار منقلب گرديدند.امير خدابنده عضو انجمن اسلامي معلمان نقد وارد بر فضاي فعالين اجتماعي را عدم هماهنگي و تعامل با هم دانست و با ابراز اميدواري جهت تقويت روابط هرچه بيشتر نهادهاي مدني خواستار مقابله با اين گسست و همياري تشكلهاي مختلف گشت.در انتها با فرا رسيدن زمان اذان مغرب حاضرين پس از برپايي نماز جماعت افطار كردند.همچنين حامد منزه عضو انجمن اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد بيانيه پاياني مراسم را قرائت نمود.
مراسم شيراز:دانشجويان از ابتداي صبح در جوار مسجد دانشگاه نشستند كه از همان ابتدا با برخوردهاي حراست دانشگاه مواجه شدند كه سعي در پراكنده كردن دانشجويان داشت. با مقاومت دانشجویان و اجرای برنامه خانواده ي چند تن از دانشجويان در طي برگزاري مراسم از طرف افرادي كه خود را حراست دانشگاه معرفي مي كردند، مورد تهديد و ارعاب تلفني قرار گرفتند. به خانواده ی این دانشجویان گفته شده که فرزندانشان از دانشگاه اخراج خواهند شد. دانشجويان در محل استقرار خود پلاكاردهايي با مضامين غير قانوني بودن برخورد با دانشجويان، زنده و پويا بودن جنبش دانشجويي و… نصب كرده بودند. این مراسم تا افطار و نماز مغرب و عشا ادامه یافت.
مراسم شاهرود:دانشجويان پيش از ظهر با حضور در دفتر انجمن اسلامي دانشجويان، با اجراي برنامه روزه سياسي، بازداشت دانشجويان اميركبير و نيز حكم لغو مجوز انجمن اسلامي دانشاه صنعتي شاهرود را محكوم كردند و پلاكاردهايي نيز با مضامين زير در دست داشتند: حمله ناجوانمردانه به دانشگاه محكوم است، دانشجويان در بند را آزاد كنيد، پروژه انقلاب فرهنگي دوم محكوم به شكست است.

No comments: