Tuesday, August 07, 2007

گردهمائی در خانه اسانلو : به استقبال روز همبستگی جهانی کارگران با منصور اسانلو


گردهمائی در خانه اسانلو : به استقبال روز همبستگی جهانی کارگران با منصور اسانلو
فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل (ITF) . کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری (ITUC) در یک فراخوان همبستگی ، روز 18 مرداد 1386 را به عنوان روزجهانی دفاع از منصور اسالو و محمود صالحی تعیین نموده است .سندیکای کارگران شرکت واحد با سپاسگزاری از همه اتحادیه های کارگری در سراسر جهان به ویژه ITF و ITUC در حمایت از همبستگی کارگری و فراخوان جهانی آزادی منصور اسالو که زندگی خود و خانواده اش را وقف دفاع از عدالت اجتماعی و حقوق کارگران نموده و با تحمل خطرات جانی و ماه ها زندان با شرایط سخت در گذشته و خطر زندانی شدن در آینده ، هم صدا شده و در همین راستا از همه همکاران غیور و شرافتنمند شرکت واحد و نهاد ها و شخصیت های مدافع حقوق کارگری ، عدالت طلب ، آزادی خواه و طرفدار حقوق مدنی مردم ایران و همچنین خبرنگاران و روزنامه نگاران دعوت می نماید به نشانه همبستگی و درخواست آزادی فوری منصور اسانلو از ساعت 10 صبح الی 7 شب روز پنجشنبه 18 مرداد 1386 در منزل ایشان به نشانی نارمک خیابان جانبازان غربی (گلبرگ) بین میدان سبلان و تقاطع مسیل باختر اول کوچه شهید علی اکبر امیری پلاک 343 طبقه اول حضور بهم رسانند .سندیکا همچنین در راستای فراخوان جهانی کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری و پیرو درخواست های قبلی خود آزادی فوری محمود صالحی کارگر صنف نانوای شهر سقز و مدافع حقوق کارگران را که در حالت بیماری در شهر سنندج است درخواست می نماید .سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران و حومه

No comments: