Tuesday, August 21, 2007

توقيف لباس هاي کوتاه

توقيف لباس هاي کوتاه
اعتماد : خانم هايي که به خاطر پوشيدن مانتوهاي کوتاه بازداشت مي شوند تنها در صورتي آزاد مي شوند که خانواده آنان مانتوهاي بلند براي خانم هاي بازداشت شده بياورند، ضمن اينکه مانتوهاي کوتاه هم مصادره مي شود و به صاحبان آنان بازگردانده نمي شود تا مبادا دوباره از آن استفاده کن
ند.

No comments: