Friday, July 13, 2007

در ادامه پروژه سرکوب دانشجویان: خانواده های دانشجویان دربند امیرکبیر تهدید شدند

خبرنامه امير کبير : در ادامه پروژه امنیتی سرکوب دانشجویان امیرکبیر که با جعل نشریات دانشجویی در این دانشگاه آغاز شده است نیروهای امنیتی در راستای پیشبرد این پروژه شوم خود چند تن از خانواده های دانشجویان دربند امیرکبیر را تهدید کردند. پس از آشکار شدن فشار های شدید جسمی و روانی بر روی دانشجویان در بند برای اخذ اعترافات کذب از ایشان؛ نیروهای امنیتی فشار و تهدید خود را بر خانواده های این دانشجویان افزوده اند تا از اطلاع رسانی درباره وضعیت آنان جلوگیری کنند. امروز خواهر عباس حکیم زاده از سوی نیروهای امنیتی به صورت تلفنی به شدت تهدید شد. گفتنی است پیش از این نیز برخی از خانواده های دانشجویان بارها از سوی نیروهای امنیتی تهدید شده بودند.عباس حکیم زاده بیش از یک ماه است که در بازداشت به سر می برد و حتی با خانواده خود تماس تلفنی نیز نداشته است. و هیچ مرجعی پاسخگوی نگرانی خانواده وی نسبت به وضعیت حکیم زاده نیست. لازم به دکر است که عباس حکیم زاده چندی پیش ستون فقرات خود را عمل کرده است و وضعیت نگهداری او در زندان به نگرانی دوستان و خانواده وی افزوده است.

No comments: