Tuesday, August 07, 2007

ایران در پی جلوگیری از تحريم های بیشتر

ایران در پی جلوگیری از تحريم های بیشتر
تحلیل تایم خلیج درباره تحریم ایران - چهارشنبه 17 مرداد 1386 [2007.08.08]
معاون شورای عالي امنیت ملی ایران، روز سه شنبه اعلام کرد که ایران تمایلش را به ایجاد راه هایي براي بازدید بازرسان آزانس بین المللي انرژي اتمي نشان داده است تا به تجدید نظر در تحریم هاي سازمان ملل در آینده، کمک کند.
گمان مي رود که با توجه به اظهارات عبدالرضا رحماني فضلی، یک روز بعد از ورود بازرسان سازمان ملل برای گفتگوي بیشتر در مورد چگونگي دسترسی بیشتر به تاسیسات اتمی، این اولین بار است که ایران به امید جلوگیری از تحریم های بیشتر، با روی باز و صراحت برخورد می کند.
ایران تا کنون به دلیل تعلیق نکردن غني سازي اورانیوم، روندي که منجر به تولید سوخت اتمي می شود و آمریکا و کشور هاي غربي می ترسند که این کشور با استفاده از آن بمب اتم بسازد، دوبار از سوي سازمان ملل تحریم شده است.
رحماني فضلي به خبرنگاران گفت:« مسلما ما انتظار داریم که براي جبران همکاري گسترده ایران با آزانس بین المللي انرژي اتمي ، اقداماتي در جهت بوجود آمدن اعتماد متقابل صورت بگیرد. این اقدامات می تواند شامل جلوگیري از صدور قطعنامه هاي دیگر سازمان ملل هم بشود».
گروه سازمان ملل باید برنامه و نقشه تاسیساتي که دسترسي به آنها در ایران فراهم شده بود را تنظیم و در اختیار آژانس بین المللي انرژي اتمي که مقر آن در وین است، بگذارند.
روز سه شنبه، محمود احمدي نژاد، رئیس جمهور ایران، اظهار داشت که کشورش به برنامه های اتمي اش ادامه خواهد داد، برنامه هایي که ایران می گوید فقط براي تولید برق است و از این طریق آنها می توانند نفت و گاز بیشتري صادر کنند. روزنامه هاي الجزایر به نقل از وي که در سفر به کشور هاي آفریقاي شمالي است، نوشتند:« مردم ایران به تلاششان برای تولید انرژي هسته اي به منظور استفاده صلح آمیز، ادامه خواهند داد».
مقامات ایراني در تلاشند که تردید غربي ها را در مورد برنامه هاي اتمي شان برطرف کنند و از هر نوع اقدامي علیه آن جلوگیري کنند.
تحلیلگران و دیپلمات ها معتقدند که تحریم هاي موجود سازمان ملل که طبق آن سرمایه خارجي ده ها فرد و موسسه ایراني مثل بانک ها و شرکت ها، دارد به اقتصاد متکی به نفت ایران، لطمه مي زند.
رحماني فضلي می گوید:« تحریم هاي جدید ممکن است همکاری هاي ایران و آژانس بین المللي را خدشه دار کند و به فضاي بوجود آمده، لطمه بزند. ایران نمی تواند پیشنهادي که تعلیق غني سازي اورانیوم در آن گنجانده شده باشد را بپذیرد». اما در عین حال چنین به نظر می رسد که اگر قدرت هاي بزرگ بر تحریم هاي بیشتر اصرار نکنند، ایران هم برنامه هاي اتمي اش را گسترش نخواهد داد.
وی گفت:« اگر غربي ها منظورشان این است که ما در حین گفتگو فعالیت های خودمان را ابعادي مشخص ادامه بدهیم، مقوله دیگری است».
آمریکا در صدر تلاش هاي بین المللي قرار دارد که ایران را منزوي کند و اصرار دارد که این کشور باید قبل از هرگونه مذاکره در باره سرمایه گذاري، تجارت و مشوق های دیگر، غني سازي اورانیوم را متوقف کرده باشد.
اما دیپلمات ها مي گویند که قدرت هاي غربي تحریم هاي شدید تر علیه ایران را تا ماه سپتامبر عقب انداخته اند به این امید که همکاری ایران و آژانس بین المللي انرژی اتمي، به نتیجه برسد.
منبع: تایم خلیج، 7 اوت

No comments: